Indledning

Top  Next

Denne eksempelsamling er en vejledning i brugen af Adam. Der er medtaget et bredt udsnit af eksempler som dækker mange af de områder, som modellen kan belyse. Eksemplerne er udvalgt sådan at alle typer af relationer i ADAM behandles. Derved kan eksempelsamlingen bruges som et opslagsværk eller til at søge inspiration, når nye eksperimenter skal sammensættes. I Jul17x er udbudseffekter i eksporten standard og eksporten udvides altså hvis den indenlandske produktion stiger, uden at bytteforholdet ændres. Udbudseffekterne kan slås til og fra ved at ændre skiftdummyen dfyfu. Standard er dfyfu = 0. Hvis dummyen dco sættes til 1 vil offentlig forbrug og investeringer udvikle sig proportionalt med privat efterspørgsel. Hvis dco er 0 vil offentlig forbrug og investeringer være eksogent. Dco konstruktionen kan bruges i alle analyser, men er særlig relevant i scenarier, hvor der er permanente effekter på økonomien. I standardmultiplikatorerne, som kan findes på ADAMs hjemmeside, er udbuddet af offentlige tjenester endogeniseret i eksperimenter, som påvirker arbejdsudbuddet på langt sigt. Endogenisering af den offentlige efterspørgsel betyder at arbejdsudbuddets langsigtede nettoeffekt på de offentlige finanser er begrænset. Undtagelsen er scenariet for flere personer i arbejdsstyrken. Her er der en forbedring af de samlede offentlige finanser, selvom offentlig og privat produktion følges ad. Fra modelversion Jul17 er produktionen i den offentlige og private serviceindustri opdelt på efterspørgsel fra offentligt forbrug, fX<i>_co og efterspørgsel fra andre brugere fX<i>xco. Xo1_p er bestemt af produktionen i den offentlige serviceindustri, Xo, fratrukket efterspørgsel fra offentligt forbrug og input til investeringer, Xo_co og Xo_im. Som følge heraf, er effekterne på det offentlige forbrug lidt større når den offentlige produktion øges i forhold til Okt16.

 

Eksemplerne er til brug for scenarier eller multiplikatoranalyser. Det forudsættes derfor, at der findes et grundforløb, som dækker den ønskede periode. Eksperimenterne anviser en metode til at lave et alternativforløb. Det kan f.eks. være en komponent i forsyningsbalancen, som hæves midlertidigt eller permanent. Derved giver simulation af modellen et nyt alternativforløb for den valgte komponent, og samtidig medregnes effekter på alle andre endogene variabler. Der opstår herved et helt nyt scenarie. I nogle tilfælde er formålet med analysen at vurdere og analysere effekten af den initiale ændring. Denne analyse foretages ved en sammenligning med det oprindelige grundforløb. Forskellen mellem alternativ scenarie og det oprindelige grundforløb kaldes en multiplikator.

 

Eksemplerne i denne samling er typisk relativt enkle. Dette gør sig især gældende i afsnit 2, som omhandler justeringer af modellen. Der er her fokus på de enkelte relationer i modellen. Eksemplerne viser, hvordan forløbet for en endogen variabel kan ændres, og der beskrives i dette afsnit eksempler fra et bredt udsnit af modellens relationer. I afsnit 3 behandles standardmultiplikatorerne, og fokus skifter til de eksogene variabler. Der er her medtaget eksempler på alternative forløb for eksogene variabler. Eksemplerne er de samme som gennemgås i beskrivelsen af modellens standardmultiplikatorer(som kan findes på ADAMs hjemmeside). I analysen af standardmultiplikatorerne er hensigten at forklare effekterne på kort og langt sigt, mens fokus i eksempelsamlingen først og fremmest er at forklare hvordan eksperimentet kan sættes op. I afsnit 4 gives der eksempler på sammensatte eksperimenter. Disse eksempler er mere komplicerede, og i nogle tilfælde anvises også metoder til ændring af modellens generelle egenskaber. I afsnit 5 behandles eksogenisering af modellens variable mens der i afsnit 6 gives en kort beskrivelse af relevante formodeller, og hvordan disse kan benyttes ved eksperimenter.