Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Nikolaj Kær Schrøder Larsen
39 17 32 59

nkl@dst.dk

Hent som PDF

Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser

Der eksisterer kendte kilder til usikkerhed, særligt mangelfuld registreringspraksis med hensyn til registrerede datoer. Danmarks Statistik publicerer derfor kun statistikken med samlede tal for hele perioden 2011-2016. Danmarks Statistik anser dog generelt registreringen af aldrig påbegyndte som værende ganske korrekt og tallene over en lang tidsperiode vurderes derfor til at være ret præcise. Pålideligheden anses derfor også for god.

Samlet præcision

Usikkerheden i statistikken findes hovedsageligt på grund af skiftende og forskellige registreringspraksisser på uddannelsesinstitutionerne. Efter Danmarks Statistiks samtaler med udvalgte erhvervsskoler, er alle uddannelsestilmeldinger med de afgangsårsager, som skolerne har nævnt, at de benytter, inkluderet i statistikken. Det kan dog stadig ikke udelukkes, at enkelte skoler har benyttet sig af andre registreringspraksisser, som Danmarks Statistik ikke har kendskab til, men Danmarks Statistik finder det usandsynligt, at dette vil have stor indvirkning på den samlede præcision af statistikken.

Der er usikkerhed om registreringerne af tidspunkter for afbruddene. Nogle skoler har først registreret ej påbegyndte op til flere år efter, at de burde have gjort det. Danmarks Statistik har derfor vurderet, at datakvaliteten ikke er høj nok, hvad angår registrerede tidspunkter, til at man kan se på udviklingen over tid, og statistikken publiceres derfor kun med samlede tal for hele perioden 2011-2016.

Visse uddannelser havde indtil 2015 et større antal aldrig påbegyndte end man skulle forvente ud fra uddannelsens generelle størrelse. Dette skyldes, at der har været adgangsbegrænsning på disse uddannelser, hvor der enten kræves en praktikplads eller en kvoteplads, så mange tilmeldte ikke får lov til at starte på uddannelsen. Efter erhvervsuddannelsesreformen i 2015 blev registreringspraksis ændret, så disse elever ikke længere bliver indskrevet i de studieadministrative systemer, før de er endeligt optaget. Dette skaber også et databrud. Adgangsbegrænsninger fandtes før 2015 kun på ganske få erhvervsuddannelser, og den samlede andel af aldrig påbegyndte, der er faldet for adgangsbegrænsning, vurderes derfor ikke at være meget stor.

Den samlede præcision hen over en længere årrække vurderes dog at være god, men en konkret vurdering af den samlede usikkerhed er ikke mulig.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden er nul, da det er en totaltælling.

Anden usikkerhed

Der er mulig usikkerhed med hensyn til registreringen af aldrig påbegyndte. Selv om Danmarks Statistik har taget højde for alle de registreringspraksisser, Danmarks Statistik er blevet gjort bekendt med, kan det ikke udelukkes, at enkelte skoler har haft andre registreringspraksisser.

Der eksisterer også usikkerhed med hensyn til de registrerede tidspunkter for afbruddene. Danmarks Statistik offentliggør derfor ikke statistikken fordelt på år. Endelig kan der være små usikkerheder med hensyn til variablen uddannelsesdel, som Danmarks Statistik selv danner ud fra oplysninger i indberetningerne.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkens styrke er, at den indsamles fra administrative systemer på uddannelsesinstitutionerne. De administrative systemer benyttes også til andre formål end rent statistiske. Heriblandt kan nævnes udbetaling af taxameterpenge, hvilket betyder, at institutionerne har et økonomisk incitament til, at oplysningerne er korrekte. Desuden benyttes registrene også til den daglige administration på erhvervsskolerne, hvilket kræver opdaterede registre.

En anden styrke er, at data indsamles via den ordinære indsamling af uddannelsesdata til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik indsamler hvert år i oktober data om elever på alle landets uddannelsesinstitutioner og sammen med disse data har Danmarks Statistik også modtaget information om aldrig påbegyndte. Det betyder, at alle erhvervsskoler er med i statistikken. Statistikken kommer derfor så tæt på målpopulationen som muligt. Samtidig er den ordinære indsamling en indsamling, Danmarks Statistik har stor erfaring med.

Statistikkens svagheder er de nævnte mulige kilder til usikkerhed med hensyn til registreringen. Disse betyder, at statistikken ikke kan udkomme i en så detaljeret grad, som det ellers kunne være ønsket.

Det er også en svaghed, at statistikken har databrud. Databruddet er et resultat af den erhvervsuddannelsesreform, der blev gennemført i 2015. Her blev grundforløbet opdelt i to. Nogle elever begynder på 1. del af grundforløbet, mens andre begynder direkte på 2. del af grundforløbet. Det betyder, at elever, som gennemfører 1. del af grundforløbet og derefter tilmelder sig 2. del og ikke begynder på det, også bliver registreret i statistikken. Desuden blev registreringspraksis ændret med reformen. Elever, der falder for den adgangsbegrænsning, der eksisterer på visse uddannelser, blev tidligere registreret som aldrig påbegyndte, men det gør de ikke længere. Danmarks Statistik vurderer, at hvis den samme registreringspraksis var fortsat efter reformen, ville den samlede andel af aldrig påbegyndte blandt tilmeldte i perioden 2011-2016 være steget med maksimalt 0,5 pct.

Endelig svækker det statistikken, at det er første gang den udkommer, og der derfor ikke er tidligere tal at sammenligne med. Danmarks Statistik vurderer, at ændringen i registreringspraksis dog ikke har markant indflydelse på antallet af aldrig påbegyndte.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Idet det er første gang, statistikken offentliggøres, er der ikke en fast praksis for revisioner. Hvis fejl i statistikken opdages, vil Danmarks Statistik selvfølgelig revidere tallene.