Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Nikolaj Kær Schrøder Larsen
39 17 32 59

nkl@dst.dk

Hent som PDF

Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser

Data til denne statistik indsamles fra erhvervsskolernes studieadministrative system. De indsamlede data bliver valideret gennem kontakt med erhvervsskoler. Data er desuden blevet sammenlignet med optaget på den enkelte institution og de enkelte uddannelser for at finde eventuelle uregelmæssigheder. Data behandles dernæst for at modvirke diverse uregelmæssigheder, der er blevet fundet i datavalideringsprocessen.

Kilder

Kilderne til statistikken er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles som system- til- systemindberetninger gennem det studieadministrative system EASY-A.

Datavalidering

Danmarks Statistik har kontaktet de største erhvervsskoler og skoler med store udsving i antallet af aldrig påbegyndte over tid for at spørge nærmere ind til deres registreringspraksis. Nærmere bestemt har Danmarks Statistik konkret spurgt skolerne om:

1) Hvordan deres registreringspraksis er med hensyn til aldrig påbegyndte, 2) Registreringen af aldrig påbegyndte er blevet gjort systematisk og konsekvent, 3) Registreringen af aldrig påbegyndte har forandret sig over tid, 4) De kan nikke genkendende til de konkrete tal, som Danmarks Statistik kan trække ud fra deres institution.

Ud fra dette har Danmarks Statistik taget beslutning om hvordan data kan opfattes og de mangler, der er i data.

Desuden er tallene for aldrig påbegyndte blevet sammenlignet med tallet for påbegyndte på uddannelses- og institutionsniveau for at kontrollere om enkelte uddannelser eller institutioner adskiller sig fra det forventede niveau af aldrig påbegyndte det samlede antal elever taget i betragtning.

Databehandling

Data hentes fra de indberetninger, som erhvervsskolerne sender til Danmarks Statistik via det studieadministrative system EASY-A. Først hentes alle records med de relevante afgangsårsager (1 og 31). Ved at kontakte de største erhvervsskoler og erhvervsskoler med store udsving i antallet af aldrig påbegyndte, kan det konstateres, at registreringspraksis ikke har været stringent mellem skolerne. Afgangsårsag 31 blev tilføjet i EASY-A i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2015, men skolerne har informeret om, at de benytter denne kode forskelligt. Nogle skoler benytter kun en af afgangsårsagerne, mens nogle benytter forskellige koder afhængig af, om eleven afmelder sig eller ikke møder op. Ved at bruge begge koder til samlet at definere aldrig påbegyndte, er der større sikkerhed for, at alle relevante elever kommer med. På grund af den manglede stringente registreringspraksis er det derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt eksempelvis at sige noget om elever, der ikke møder op ved uddannelsens start kontra elever, der trækker deres ansøgning inden studiestart.

Ud fra hver enkelt record danner Danmarks Statistik variablene uddannelsesdel og uddannelsesform, der viser hvilken del af uddannelsen, eleven har været tilmeldt og hvilken måde, uddannelsen skulle tages på.

Danmarks Statistik definerer et tidspunkt for afbruddet. Danmarks Statistik er dog blevet opmærksom på, at tidsregistreringen af afbruddet på skolerne til tider har været mangelfuld. I nogle tilfælde er afbruddet blevet registreret senere end det i virkeligheden fandt sted. Danmarks Statistik har derfor besluttet at tælle tidspunktet for afbrud som det tidligste tidspunkt, eleven er registreret på i indberetningen til Danmarks Statistik, selv om dette ikke nødvendigvis er det registrerede afbrudstidspunkt. Dette giver dog stadig ikke absolut sikkerhed for, at der er tale om det rigtige tidspunkt. Tidsregistreringen er derfor kun blevet benyttet til at definere de elever, der var aldrig påbegyndte i perioden 2011 til 2016 og ikke som en selvstændig variabel.

Dubletter slettes, hvis informationer om institution, uddannelse og tidspunkter er ens for en person.

Den offentliggjorte statistik indeholder desuden elever tilmeldt grundforløb (både grundforløb 1 og 2 efter erhvervsuddannelsesreformen 2015) og skolevej (elever, der påbegynder uddannelsen på skolen og ikke i praktik). Elever fra praktikvej udelukkes, da usikkerheden om disse er større, grundet at de ikke begynder deres uddannelse på skolen.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.