Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Afdeling
Jesper Søgaard Dreesen
3917 3054

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Finansielle konti (Ophørt)

Finansielle konti belyser hvorledes økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres finansielle nettoopsparing, samt viser hvorledes den finansielle nettoformue er placeret i finansielle instrumenter. Finansielle konti er en årlig opgørelse og består af den finansielle transaktionskonto, kontoen for andre mængdemæssige ændringer, omvurderingskontoen samt hhv. primo- og ultimobalancerne.

Indholdsbeskrivelse

Finansielle konti belyser hvorledes økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres finansielle nettoopsparing, samt viser hvorledes den finansielle nettoformue er placeret i finansielle instrumenter.

Finansielle konti består af den finansielle transaktionskonto, kontoen for andre mængdemæssige ændringer, omvurderingskontoen samt hhv. primo- og ultimobalancerne. De tre første beskriver overgangen fra primostatus til ultimostatus.

Den finansielle transaktionskonto, der viser køb og salg af finansielle instrumenter, angiver hvorledes økonomiens sektorer disponerer over deres finansielle nettoopsparing. Omvurderingskontoen viser værdiændringer og kontoen for andre mængdemæssige ændringer viser bl.a. tab på debitorer og flytninger af enheder mellem sektorer.

Finansielle konti er opgjort ud fra principperne i det europæiske regnskabssystem - ENS 2010. Hver konto er derfor opgjort for de finansielle instrumenter:

F.1 Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR). Instrumentet opdeles i:

 • F.11 Danmarks Nationalbanks guldbeholdning
 • F.12 SDR tildelt medlemslande af Den Internationale Valutafond (IMF)

F.2 Sedler og mønt samt indskud. Instrumentet opdeles i:

 • F.21 sedler og mønt udstedt af monetære myndigheder
 • F.22 transferable indskud der umiddelbart kan konverteres til kontanter eller overdrages ved check, overførsel eller lignende
 • F.29 andre indskud

F.3 Gældsværdipapirer. Repræsenterer papirer, som normalt er omsættelige og handles på sekundære markeder eller kan føres i modregning i markedet, og som ikke giver indehaveren nogen form for ejendomsrettigheder over for den institutionelle enhed, der har udstedt dem. Papirerne omfatter veksler, obligationer, statsgældsbeviser, indskudsbeviser, virksomhedscertifikater ("commercial papers") og lignende instrumenter, der normalt handles på de finansielle markeder. Instrumentet opdeles i:

 • F.31 kortfristede gældsværdipapirer
 • F.32 langfristede gældsværdipapirer

F.4 Lån. Består af de finansielle aktiver, som en kreditor direkte eller gennem en mægler låner en debitor evt. på basis af et uomsætteligt dokument. Instrumentet opdeles i:

 • F.41 kortfristede lån
 • F.42 langfristede lån

F.5 Ejerandele og andele i investeringsforeningsbeviser. Repræsenterer en ejendomsret til selskaber. Sådanne finansielle aktiver giver normalt indehaveren ret til en andel i udbyttet i selskaberne og i disses nettoaktiver i tilfælde af likvidation. Instrumentet opdeles i:

 • F.51 ejerandele. Instrumentet opdeles i:
 • F.511 noterede aktier
 • F.512 unoterede aktier
 • F.519 andre ejerandelsbeviser

 • F.52 andele i investeringsforeninger. Instrumentet opdeles i:

 • F.521 andele i pengemarkedsforeninger
 • F.522 andele i investeringsforeningsbeviser undtagen pengemarkedsforeningsbeviser

F.6 Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier. Består af husholdningernes pensionsrettigheder i livsforsikrings- og pensionsreserver, som omfatter de tekniske hensættelser, som forsikringsselskaber og pensionskasser foretager med henblik på at udbetale ydelser. Derudover indeholder instrumentet pensionskassers krav på pensionsmanagere samt rettigheder til ydelser undtagen pensionsydelser. Instrumentet omfatter også præmie- og erstatningsreserver. Præmiereserver består af den del af forsikringsselskabers opkrævede præmier, der henføres til den efterfølgende regnskabsperiode. Erstatningsreserver udgør forsikringsselskabernes skøn over de samlede omkostninger til skadeserstatninger vedr. skader indtruffet indtil slutningen af regnskabsperioden, uanset om de er anmeldt eller ej, minus det beløb, der allerede er udbetalt vedr. disse forsikringsskader. Endelig indgår også standardiserede garantier i instrumentet. Standardiserede garantier er garantier, som normalt dækker små beløb, er ensartede og udstedt i store antal. Beløbet, der indgår, er estimatet for det tab udsteder vil lide som følge af garantiudstedelsen. Instrumentet opdeles i:

 • F.61 forsikringstekniske reserver, skadesforsikring
 • F.62 livsforsikrings og livrettigheder
 • F.63 pensionsrettigheder
 • F.64 pensionskassers krav på pensionsmanagere
 • F.65 rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser
 • F.66 hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier

F.7 Finansielle derivater og medarbejderoptioner. Består af finansielle derivater der er knyttet til et bestemt finansielt instrument eller en bestemt indikator eller råvarer. Instrumentet opdeles i:

 • F.71 finansielle derivater
 • F.72 medarbejderoptioner

F.8 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Udgør finansielle fordringer, der opstår som modstykke til finansielle eller ikke-finansielle transaktioner, hvor der er en tidsforskel mellem transaktionen og den modsvarende betaling. Handelskreditter og forudbetalinger er eksempler på andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Instrumentet opdeles i:

 • F.81 handelskreditter og forudbetaling
 • F.89 andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetaling

Statistikken dækker samtlige institutionelle sektorer i økonomien, som det fremgår af nedenstående oversigt:

 • S.1 Den samlede økonomi
 • S.11 Ikke-finansielle selskaber
 • S.12 Finansielle selskaber
 • S.121 Centralbanken
 • S.122 Pengeinstitutter undtagen centralbanken
 • S.123 Pengemarkedsforeninger
 • S.124 Investeringsforeninger
 • S.125 Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
 • S.126 Finansielle hjælpeenheder
 • S.127 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere
 • S.128 Forsikringsselskaber
 • S.129 Pensionskasser
 • S.13 Offentlig forvaltning og service
 • S.1311 Den statslige sektor
 • S.1313 Den kommunale og regionale/amtskommunale sektor
 • S.1314 De sociale kasser og fonde
 • S.14 Husholdninger
 • S.15 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH)
 • S.2 Udlandet

For hver enkelt (del-)sektor opgøres de finansielle konti konsolideret og ukonsolideret. I konsoliderede opgørelser elimineres finansielle mellemværender mellem institutionelle enheder klassificeret i samme (del-)sektor - eksempelvis fratrækkes udlån fra et pengeinstitut (S.122) til et livsforsikringsselskab (S.128) i den konsoliderede opgørelse af de finansielle selskaber (S.12). Udlandets finansielle konti er pr. definition konsoliderede. Den samlede økonomis (S.1) konsoliderede konti er pr. definition et spejlbillede af udlandets finansielle konti (på nær F.1).

Konsolideringen omfatter primært finansielle selskabers ind- og udlån, noterede obligationer, noterede aktier og andre ejerandelsbeviser, forsikringstekniske reserver samt handelskreditter. Konsolideringen skal ikke opfattes som udtømmende. Dette gør sig specielt gældende for ikke-noterede aktier og andre ejerandelsbeviser, hvor ejerstrukturen er mangelfuldt belyst.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07, der er en dansk udgave af de internationale nomenklaturer EU's NACE, Rev. 2 og FN's ISIC. Rev. 4, indeholder en række standardgrupperinger: 127-, 36-, 19,- og 10-grupperingen. Det endelige nationalregnskabs 117-branchegruppering svarer - med få afvigelser - til 127-standardgrupperingen og nationalregnskabets 117 brancher kan aggregeres til de øvrige standardgrupperinger. Nationalregnskabstal kan således sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker der anvender DB07-standardgrupperingerne. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Sektordækning

Alle brancher i henhold til Dansk Branchekode 2007 (DB07)

Begreber og definitioner

Finansielle aktiver: Ved et finansielt aktiv forstås et af følgende aktiver:

a) kontantmidler

b) en kontraktlig ret til at modtage kontantmidler eller et andet finansielt aktiv fra en anden part

c) en kontraktlig ret til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på betingelser, der er potentielt gunstige, eller

d) et ejerandelsinstrument hos en anden part.

Finansielle passiver: Et finansielt passiv er en kontraktlig forpligtelse

a) til at levere kontantmidler eller et andet finansielt aktiv til en anden part, eller

b) til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på betingelser, der er potentielt ugunstige.

Enheder

Enheden i nationalregnskabets brancher er principielt den lokale faglige enhed, arbejdsstedet, som er den mindste enhed, der kan opstilles en produktionskonto for. Denne enhed kaldes den funktionelle enhed og den adskiller sig fra den institutionelle enhed, der normalt udgøres af firmaet, som er den økonomiske og beslutningsmæssige enhed. Mens funktionelle enheder klassificeres i brancher, klassificeres institutionelle enheder i nationalregnskabet alene efter institutionel sektor.

Population

Institutionelle enheder er økonomiske enheder, som er i stand til at eje varer og aktiver, stifte gæld og udøve økonomiske aktiviteter og på egne vegne indgå transaktioner med andre enheder.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1995 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr.

Referencetid

01-01-2018 - 31-12-2018

Hyppighed

Finansielle konti udgives to gange om året - ultimo juni måned og primo november måned.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Ingen indsamlingshjemmel, idet der ikke er tale om en primærstatistik.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre eller via anden offentliggjort statistik.

Øvrige oplysninger

En generel introduktion til nationalregnskab findes i lærebogsform i Bent Thage & Annette Thomsen: "Nationalregnskabet", Serien Erhverv og Samfund, Handelshøjskolens Forlag, 2004.

En definitionsgennemgang af nationalregnskabssystemets finansielle konti findes i: "Det Europæiske Nationalregnskabssystem ENS 2010".

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.