Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Afdeling for Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Godstransport med danske lastbiler

Undersøgelsen dækker kørsel med danske lastbiler.

De vigtigste variable er: køretøjsdata, trafikarbejde (kørte km), på- og aflæsningssted (landsdel), pålæsset godsmængde, vareart, transportafstand, transportarbejde og tomkørsel.

Indholdsbeskrivelse

Undersøgelsen dækker kørsel med danske lastbiler. Der medtages såvel kørsel for egen som for fremmed regning. Tomkørsel indgår i statistikken.

Statistikken baserer sig på en stikprøve udtrukket blandt dansk indregistrerede lastvogne, som anvendes til godskørsel.

Godstransport med biler, som udelukkende har været anvendt til kørsel med dagrenovation, indgik ikke i statistikken frem til og med 3. kvartal 2009.

Kørsel med lastbiler, som ikke anvendes til godstransport, indgår ikke i statistikken. Det drejer sig fx om kørsel med specialkøretøjer (bogbus, brandbil, kranvogn, målervogn, redningsvogn, servicevogn, skolevogn, slamsuger, sneplov, fejemaskine) og biler, der anvendes til intern kørsel uden for offentlig tilgængelig vej.

De vigtigste variable er: køretøjsdata, trafikarbejde (kørte km), på- og aflæsningssted (landsdel), pålæsset godsmængde, vareart, transportafstand, transportarbejde og tomkørsel.

Grupperinger og klassifikationer

Der anvendes følgende klassifikationer:

 • Kategori af farligt gods. Klasse eller underklasse iht. ADR-konventionen, jf. rådsdirektiv 94/55/EF
 • Geografisk opdeling efter NUTS-klassifikation
 • Varegrupper efter NST07 klassifikation

Sektordækning

Vejgodstransportbranchen.

Begreber og definitioner

Aksel: En aksel angiver et hjulsæt på køretøjet.

Tomtur: En tomtur starter med, at en tom lastvogn kører fra et sted (et aflæsningssted eller depot/garage) og ender, når lastvognen på et andet sted påfyldes gods eller køres i depot/garage.

Lastkøretøj: Lastkøretøj er et køretøj beregnet til kørsel med gods, dvs. lastbil eller trækker.

Godsvægt: Den samlede vægt af det pålæssede gods inklusive emballage, men eksklusiv vægten af transportenhed, fx container eller palle.

Tur: En tur er kørsel fra et pålæsningssted til et aflæsningssted. Stop for pauser, hvil, m.m. afbryder ikke en tur. En tur kan være med læs eller uden læs (tomtur) - se disse. En tur kan ske i flere etaper, hvis der i løbet af en tur pålæsses eller aflæsses gods på flere stop, fx rundture.

Tur med læs: En tur med læs starter med, at en tom lastvogn pålæsses gods og ender med, at lastvognen tømmes helt.

Lasteevne: Lastkøretøjets lasteevne. For lastvognstog eller sættevognstog opgøres den samlede lasteevne for hele opsætningen.

Rundtur: En rundtur er en tur med flere etaper og er enten en opsamlingstur, hvor der startes med tom lastvogn og der pålæsses gods på en række stop, eller en distributionstur, hvor der startes med fuld lastvogn, som aflæsses på en række stop.

Transportarbejde: Transportarbejde måler arbejdet forbundet med transporten og er kombinationen af den transporterede mængde og den tilbagelagte distance.

Totalvægt: Totalvægt er vogntogets samlede tilladte vægt inkluderende materiel og gods.

Godstype: Typen af gods.

Kørselstype: Kørselstype angiver, hvorvidt der er tale om firmakørsel (kørsel med eget gods) eller vognmandskørsel (kørsel med fremmed gods).

Vogntype: Vogntype er lastkøretøjets type, fx lastbil eller sættevognstog.

Lastkøretøjets alder i år: Køretøjets alder er alder siden køretøjets første registrering.

Trafikarbejde: Trafikarbejdet er den samlede distance, køretøjet har tilbagelagt.

Enheder

Offentliggørelsesenheden er en tur.

Population

Dansk indregistrerede lastkøretøjer over 6 ton totalvægt, der kører godskørsel

Geografisk dækning

Dansk indregistrerede lastvognes godstransport i hele verden.

Tidsperiode

 1. kvartal 2009-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

 • Godsmængde i ton
 • Køretøjskilometer i km
 • Transportarbejde i tonkm
 • Ture i styk

Referencetid

Referenceperioden er et kvartal.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingshjemmel findes i Lov om Danmarks Statistik, §8, stk.1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Gældende EU-retsakter:

 • Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 2691/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 2163/2001af 7. november 2001 om tekniske regler for indberetning af statistikker over vejgodstrafik
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 6/2003 af 30. december 2002 om formidling af statistikker om vejgodstrafik
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 642/2004 af 6. april 2004 om krav til præcision, der gælder for data indsamlet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 om statistisk registrering af vejgodstrafikken
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 833/2004 af 16. juli 2007 om krav om opgørelse af på- og aflæsningssteder på NUTS3-niveau.

Indberetningsbyrde

Den samlede respondentbyrden ved statistikken er for 2013 er, målt i 2004-priser, opgjort til

 • 392.000 kr. vedrørende International godstransport med danske lastbiler
 • 468.000 kr. vedrørende National godstransport med danske lastbiler

Respondentbyrden er fremskrevet baseret på data fra, før omlægningen af dataindsamlingen i 2009 og tager derfor ikke hensyn til resultatet af omlægningen.

Det er vurderingen, at omlægningen ikke har ført til en øget byrde, og at den samlede respondentbyrde derfor maksimalt er 860.000 kr. i 2004-priser og formentlig er lavere.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller ved at kontakte Danmarks Statistik.