Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Afdeling for Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Godstransport med danske lastbiler

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med statistikken. I særdeleshed ved opdelinger på undergrupper og i den internationale transport er der stor usikkerhed på tallene. Desuden kan der være en undervurdering af resultaterne som følge af falske indberetninger af, at køretøjet har stået stille i tællingsugen.

Statistikken revideres ikke nævneværdigt over tid.

Samlet præcision

Statistikken er behæftet med betydelig stikprøveusikkerhed, især på undergrupper og på den internationale transport.

Desuden er der et registreret bortfald på 6-8 pct. af besvarelserne som følge af solgte/afmeldte køretøjer og manglende besvarelser.

Der kan være et bortfald, som ikke umiddelbart kan identificeres i form af indberetninger af, at køretøjet ikke har været anvendt i tællingsugen på trods af det modsatte. Det vil medføre undervurdering af det sande transportomfang.

Stikprøveusikkerhed

Varianskoefficienten angiver usikkerheden på variablen i procent. En usikkerhed på 9,2 pct. betyder, at den sande værdi med 95 pct. sikkerhed ligger mellem den beregnede værdi minus 9,2 pct. og den beregnede værdi plus 9,2 pct.

Statistikken skal ifølge EU-forordningen opgøres med en varianskoeficcient på under 5 pct. på de centrale variable godsmængde, distance med læs og transportarbejde for total og national kørsel. På kvartalsniveau overholder opgørelsen i Danmark ikke disse mål.

Usikkerheden er størst på den internationale transport.

Anden usikkerhed

I rammepopulationen indgår alle lastvogne over 6 ton totalvægt uanset anvendelse, mens målpopulationen er de lastvogne, der udfører godstransport. Ca. 7 pct. af rammepopulationen udfører ikke godstransport.

Statistikken er følsom overfor ukorrekte angivelser af, at lastvognen ikke har kørt i referenceugen på trods af det modsatte. Der findes i øjeblikket ikke alternative kilder til kontrol af denne type af fejl i indberetningerne. Ca. 20-25 pct. af lastvognene i stikprøven rapporteres som værende inaktive i referenceugen. Da opregningsvægten i gennemsnit er ca. 275 (13*38.000/1.800), vil ukorrekt indberetning kunne medføre betydelig underestimering.

Objektbortfaldet er formelt set beskedent i form af lastvogne, der er solgt/afmeldt og ikke indkomne skemaer. Reelt kan der dog være et ukendt bortfald skjult i kategorierne bilen stod stille og Manglende chauffør.

Ved at lade solgte/afmeldte køretøjer udgå på lige fod med manglende indberetninger, antages det, at der ikke er særskilt information i oplysningen om, at køretøjet er solgt, men at transporten af køretøjet kan repræsenteres af køretøjerne, der har indberettet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med statistikken.

I særdeleshed ved opdelinger på undergrupper og i den internationale transport er der stor usikkerhed på tallene. Der er på visse hovedvariable i den internationale transport mellem 15 pct. og 25 pct. usikkerhed på resultaterne.

Den nationale transport er væsentlig mere sikker.

Bortfaldet i form af manglende indberetninger eller andet bortfald udgør 6 - 8 pct. af indberetningerne og skyldes solgte/afmeldte køretøjer mellem udtræk til stikprøven og dataindsamlingen og en mindre del manglende besvarelser - ca. 1 pct. i de første foreløbige tal og mindre end 0,1 pct. i endelige tal. Der korrigeres for dette bortfald i opregningsmetoden.

Udover det registrerede bortfald, kan der desuden være en undervurdering af resultaterne som følge af falske indberetninger, hvor køretøjet forkert indberettes at have stået stille i tællingsugen. Denne type bortfald er vanskelig at identificere.

Statistikken revideres ikke nævneværdigt over tid.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Kvartalsstatistikkerne er foreløbige og revideres løbende. Endelige tal offentliggøres i forbindelse med opgørelserne af et helt kalenderår, typisk ca. 6 måneder efter udgangen af året.

Revisionerne skyldes typisk, at manglende besvarelser indsendes efter rykkerprocedure.

Såfremt væsentlige fejl og mangler kommer til Danmarks Statistiks kendskab vil der blive foretaget en ekstraordinær revision af statistikken. Registrerede brugere af de pågældende tabeller i Statistikbanken vil blive orienteret om sådanne ekstraordinære revisioner.