Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eksperimentel statistik - COVID-19

Nye datakilder og metoder kan give hurtigere indikatorer for samfundsudviklingen under COVID-19 end Danmarks Statistiks sædvanlige udgivelser, som følger faste internationale retningslinjer, og hvor der sker en mere udtømmende kvalitetssikring.

Denne type opgørelser kaldes eksperimentel statistik, fordi kilder, metoder og dokumentation kan afvige fra standarden og udvikle sig undervejs.

I øjeblikket skaber coronakrisen en markant efterspørgsel på hurtige data til at belyse påvirkningen af samfundet. Eksperimentel statistik indgår ikke i den officielle statistikproduktion, men kan alligevel have stor værdi, når man ønsker en hurtig, innovativ og pålidelig pejling på udviklingen. Effekten af COVID-19 belyses også i en række af Danmarks Statistiks løbende udgivelser, som indgår i den officielle statistikproduktion.

Denne side giver et overblik over Danmarks Statistiks nuværende eksperimentelle statistikker og analyser. Arbejdet med at finde nye statistikker, der belyser den nuværende situation med COVID-19, foregår i tæt samarbejde med Nationalbanken og andre samarbejdspartnere. Fra hver statistik er der adgang til oplysninger om, hvilke usikkerheder man skal være opmærksom på, hvis man vil anvende dem til belysning af samfundsforhold.

Hvad er eksperimentel statistik?

Eksperimentel statistik er statistik, der er under udvikling, så metoder og kilder kan ændre sig frem mod statistikkens endelig form på baggrund af erfaringer, bl.a. i form af feedback fra brugere.

Hvor afviger den fra Danmarks Statistiks sædvanlige statistikker?

Som udgangspunkt er al statistik udgivet af Danmarks Statistik officiel statistik. Eksperimentel statistik betragtes dog ikke som officiel statistik, før den er så gennemtestet, at den får en blivende form og skifter status til officiel statistik.

Det fremgår ved de enkelte statistikker, hvis de har status som eksperimentelle. I Statistikdokumentationen fremgår det mere præcist, hvad der ligger i den enkelte statistiks eksperimentelle status. Det kan fx være, at metoderne ikke er helt gennemtestede, at der er nye datakilder, som testes, eller at den i sin foreløbige form kun dækker en del af det område, man vil belyse.

Hvilke eksperimentelle statistikker udgiver Danmarks Statistik?

Der bliver gradvist udviklet flere eksperimentelle statistikker til at imødekomme efterspørgsel hos brugerne. Denne side præsenterer et overblik over dem, men de enkelte statistikker findes desuden som hovedregel på de relevante emnesider eller emner i statistikbanken.

Er usikkerheden større, og skal man tage særlige forbehold, når man bruger den?

Begrænsninger og forbehold varierer mellem statistikkerne og fremgår af statistikdokumentation for den enkelte statistik.

Hvorfor udgiver Danmarks Statistik eksperimentel statistik?

Formålet med eksperimentel statistik er at imødekomme brugerønsker om hurtige indikatorer for samfundets udvikling. Med stadigt flere nye kilder og metoder har vi mulighed for at skabe hurtige opgørelser på områder, hvor den officielle og kvalitetskontrollerede statistik i mange tilfælde har en forsinkelse på flere måneder eller måske år. At udgive statistikken i en foreløbig form giver muligheder for tilbagemeldinger fra brugerne, inden den har fundet sin endelige form, og dermed et mere relevant produkt. Den giver samtidig brugerne mulighed for at lære statistikken at kende.

Der kan være tale om, at den eksperimentelle statistik er en ledende indikator for et fænomen, som vi beskriver gennem officiel statistik (fx strømforbrug i industrien som en indikator for produktion). Indikatorer kan godt i andre sammenhænge være officiel statistik, fx Forbrugerforventningerne.


Dødsfald

Udviklingen i antallet af døde pr. dag.

I Statistikbanken findes nu tabeller, der viser udviklingen i antallet af døde pr. dag og pr. uge. Statistikken opdateres i Statistikbanken hver fredag og inkluderer samtlige dødsfald, der er registreret til og med weekenden før publicering. Da der med statistikken er et kortere interval mellem hændelsesdagen og offentliggørelsesdagen, skal den nye opgørelse betragtes som foreløbig, og der vil forekomme mindre afvigelser i forhold til den kvartalsvise opgørelse over antallet af døde.

På baggrund af de nye tabeller i Statistikbanken over dødsfald pr. dag og pr. uge har Danmarks Statistik udviklet nedenstående figurer, der viser udvikling i antallet af dødsfald på daglig basis. Her sammenlignes udviklingen i 2020 med gennemsnittet af de senest foregående 5 år. Sammenligningen mellem 2020 og de senest foregående år (2015–2019) sker i form af et glidende gennemsnit beregnet over 10 dage, hvorved tilfældige udsving i nogen grad undertrykkes. 

I løbet af et år er der relativt store udsving i antallet af døde. Ved opgørelsen baseret på glidende gennemsnit opnås at vise udviklingen, således at de sæsonbestemte udsving og andre større udsving som fx sygdomsepidemier træder klarere frem. 

I graferne er 29. februar ekskluderet.

Antallet af døde pr. dag

 antal døde pr dag

Grafen og statistikbanktabellen DODC1 bliver opdateret hver fredag.
Kontaktperson: Dorthe Larsen, dla@dst.dk, 3917 3307.
Kilde: www.statistikbanken.dk/dodc1
Note: Af figuren ses udviklingen for hele befolkningen under ét. Perioden 2015-2019 repræsenteret ved den blå kurve, mens 2020 er repræsenteret ved den orange kurve.

 Se ovenstående figur opdelt på Danmarks 11 landsdele (pdf)

Antallet af døde pr. dag - aldersgrupper

 antallet af døde pr dag fordelt på aldersgrupper

Grafen og statistikbanktabellen DODC1 bliver opdateret hver fredag.
Kontaktperson: Dorthe Larsen, dla@dst.dk, 3917 3307.
Kildewww.statistikbanken.dk/dodc1
Note: Af figuren ses udviklingen for tre aldersgrupper. Aldersgruppen 70-79 år er vist med blå farver, aldersgruppen 80-89 år er vist med grønne farver og aldersgruppen 90 år+ er vist med orange farver.

Se ovenstående figur opdelt på Danmarks fem regioner (pdf)


Smittespredning

De danske sundhedsmyndigheder følger udviklingen på det sundhedsmæssige område tæt. Her har vi samlet udvalgte og centrale indikatorer, der opdateres dagligt baseret på oplysninger fra Statens Serum Instituts overvågningsrapporter. Det drejer sig om smitteudbredelse og dødsfald med COVID-19 samt fra begyndelsen af april også tal for, hvor mange der har overstået COVID-19 infektion. Herudover tal for sygehusindlæggelser til belysning af belastningen af sundhedsvæsenet.

Bekræftede COVID-19 tilfælde og overstået infektion i 2020

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres torsdage.
Kontaktpersoner: Susanne Brondbjerg, snb@dst.dk, 3917 3546 og Merete Kjær Hansen, mkh@dst.dk, 3917 3617.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark. 
Note: Ændringer af teststrategien betyder at antal bekræftede tilfælde ikke kan sammenlignes over tid. Overstået infektion er defineret som følger (i SSI, COVID-19 i Danmark: Epidemiologisk trend og fokus 01-04-2020): i) Når en person hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion. ii) For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen. iii) Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald, jf. ovenstående, uanset om patienten tidligere er klassificeret som havende en overstået infektion.


Antal personer testet for COVID-19 i 2020

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres torsdage.
Kontaktpersoner: Susanne Brondbjerg, snb@dst.dk, 3917 3546 og Merete Kjær Hansen, mkh@dst.dk, 3917 3617.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark. 
Note:  Antal unikke personer som testene dækker over. 


Dødsfald med COVID-19 i alt i 2020

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres torsdage.

Kontaktpersoner: Susanne Brondbjerg, snb@dst.dk, 3917 3546 og Merete Kjær Hansen, mkh@dst.dk, 3917 3617.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.
Note: Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Information om dødsfaldet er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret. Dato for dødsfald kan i få tilfælde ændre sig i opgørelsen over tid, når informationen om dødsfaldet er komplet.


Dødsfald med COVID-19 pr. dag i 2020

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres torsdage.
Kontaktpersoner: Susanne Brondbjerg, snb@dst.dk, 3917 3546 og Merete Kjær Hansen, mkh@dst.dk, 3917 3617.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.
Note: Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Information om dødsfaldet er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret. Dato for dødsfald kan ændre sig i opgørelsen over tid, når informationen om dødsfaldet er komplet.


Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 i 2020

COVID-19 smittespredning mv. pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres torsdage.
Kontaktpersoner: Susanne Brondbjerg, snb@dst.dk, 3917 3546 og Merete Kjær Hansen, mkh@dst.dk, 3917 3617.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.
Note:Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret og omfatter patienter der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Indlagte på sygehusene viser det samlede antal af indlagte med bekræftet COVID-19 heraf indlagte på intensiv afdeling og indlagte i respirator.


Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. 100.000 personer fordelt på 10-års alderskategorier i 2020

Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal og alder - Danmarks Statistik

Opdateres torsdage.
Kontaktpersoner: Susanne Brondbjerg, snb@dst.dk, 3917 3546 og Merete Kjær Hansen, mkh@dst.dk, 3917 3617.
Kilde: Beregninger foretaget på basis af antal smittetilfælde fra Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark, sammenholdt med befolkningstal for 1. kvartal 2020 fra Danmarks Statistik.


Bekræftede COVID-19 tilfælde pr. 100.000 personer i kommunen i 2020


Opdateres torsdage.
Kontaktpersoner: Susanne Brondbjerg, snb@dst.dk, 3917 3546 og Merete Kjær Hansen, mkh@dst.dk, 3917 3617.
Kilde: Statens Serum Institut, Epidemiologisk overvågning af COVID-19 i Danmark.
Note: Af diskretionshensyn fremgår kommuner med færre end 10 konstaterede smittetilfælde som 'Ingen data'.Erhverv

Overordnet ser erhvervene lille risiko for at måtte afvikle på grund af COVID-19, men der er stadig udsatte brancher

Med hovedparten af data (70-75 pct.) indsamlet inden 10. september, hvor regeringen varslede forstærkede tiltag for at nedbringe stigningen i COVID-19-smitte, ses der et ret optimistisk resultat af september måneds tre spørgsmål til erhvervslivet om påvirkning fra COVID-19.

Således er det nul pct. i detailhandlen, der ser ”nogen” eller ”meget stor” risiko for at måtte afvikle over de næste tre måneder på grund af COVID-19. For det samlede serviceerhverv ser det også fint ud med kun 3 pct. Men når man dykker ned i brancherne, er det bestemt ikke optimisme, der præger – blandt de højeste vurderinger af risiko for afvikling ligger hoteller med 11 pct., restauranter med 16 pct. og rejsebureauer med 47 pct. 

Risiko i erhvervene for at måtte afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19 pr. september 2020

Risiko i erhvervene for at måtte afvikle i løbet af de næste tre måneder som følge af COVID-19 pr. september 2020

Tre ekstraspørgsmål om COVID-19 har ledsaget konjunkturbarometerundersøgelsen fra og med april. Her offentliggøres endelige tal for september. Fra og med oktober stilles der kun ét spørgsmål, nemlig om risiko for afvikling af virksomheden. 

Næste opgørelse med endelige tal for oktober er 29. oktober kl. 8.

Kontaktpersoner: Erik Slentø, esl@dst.dk, 3917 3088 og Bo Eriksen, bhe@dst.dk, 3917 3552.
Note: Grafens tal er en sammenlægning af antal procent, der har svaret ”nogen risiko” eller ”meget stor risiko” til spørgsmå-let: ”Med den nuværende viden, hvad er risikoen for, at jeres virksomhed må afvikles i løbet af de næste tre måneder som følge af Corona-virussen?” Øvrige to svarmuligheder er ”lille risiko” og ”ingen risiko”.  I spørgsmålet bruges med vilje ordet ”afvikle” i stedet for ”konkurs” for at dække bredere.

 


Forbrug af elektricitet

Statistikken viser det ugentlige medianforbrug af elektricitet opgjort for udvalgte brancher og indekseret efter uge 2, 2020. Tallene bygger på en fast population af elmålere, der er kendetegnet ved at være timeaflæste fra januar 2019 frem til nu, og som sender data minimum 20 dage pr. måned. Dernæst skal en måler være tilknyttet den samme branche i hele perioden.

Af diskretioneringshensyn er kun vist brancher, der er repræsenteret med mere end 100 elmålere, og hvor de to målere med det største forbrug udgør mindre end 50 pct. af det samlede elforbrug.

Læs mere om DB07 og standardbranchegrupperinger

Erhvervenes elforbrug

Opdateres næste gang 15. september 2020.
Kontaktperson: Maria Rønde Holm, mdh@dst.dk, 3917 3326.
Kilde: Energinet og Danmarks Statistik.

Dokument med alle brancher (html)

Data bag figurerne (csv)

 


Erklærede/kundgjorte konkurser og konkursbegæringer

Tallene for erklærede/kundgjorte konkurser viser hvor mange konkursboer i erhvervsvirksomheder, der er sluttet i Sø- og Handelsretten eller Skifteretterne, og de periodiseres efter den dato, hvor boslutningen offentliggøres i Statstidende. Tallene for konkursbegæringer viser hvor mange begæringer om konkurs i en erhvervsvirksomhed, der er indgivet til retterne af en skyldner (egenbegæring) eller en fordringshaver (kreditorbegæring).

En begæring kan indgives, når skyldneren er insolvent. Den periodiseres efter modtagelsesdatoen hos retterne. Begæringerne ligger forud i tid for konkurserklæringerne, og de giver en tidlig indikation på udviklingen i erklærede konkurser. Det skal bemærkes, at ikke alle begæringer resulterer i en konkurserklæring. Der foreligger ikke yderligere oplysninger om den enkelte konkursbegæring i form af branche, virksomhedsstørrelse (omsætning og beskæftigelse), geografisk lokalisering og lignende, idet oplysninger om skyldneren iht. Konkursloven ikke er offentligt tilgængelige. Se mere i Konkursloven.

Der kan være en vis usikkerhed forbundet med antallet af konkursbegæringer, idet der i materialet fra Sø- og Handelsretten – men ikke de øvrige Skifteretter – ikke skelnes mellem konkurser for privatpersoner og virksomheder, ligesom der ikke skelnes mellem egenbegæringer og kreditorbegæringer. I denne opgørelse er der på baggrund af Domstolsstyrelsens skøn, fratrukket 5 pct. for personlige konkurser fra det antal begæringer, der er leveret fra Sø- og Handelsretten.

Konkurser (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Kontaktperson: Søren Dalbro, sda@dst.dk, 3917 3416. 
Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage) for konkursbegæringer. Tal for erklærede konkurser opdateres primo hver måned jf. udgivelseskalenderen.

Kilde: Domstolsstyrelsen og www.statistikbanken.dk/konk10e
Antal nystartede virksomheder endnu ikke på niveau med 2019 

Antallet af nystartede virksomheder var i juli en anelse højere end i juni og på det højeste niveau set i de seneste fem måneder. Niveauet var dog i juli fortsat 7 pct. lavere end i juli måned 2019, så selvom der efter den store nedgang i marts-maj nu har været en stigende tendens de seneste måneder, er niveauet altså stadig lavere end normalt. 

Samlet set nærmer antallet af nyregistrerede virksomheder, som også er registreret for moms eller A-skat, sig niveauet fra før COVID-19. Niveauet var i juli 7 pct. under niveauet i juli 2019. Til sammenligning var antallet af nyregistrerde virksomheder i juni, maj og april hhv. 12, 22 og 33 pct. lavere end i samme måned året før. 

Ser man nærmere på udviklingen inden for forskellige virksomhedsformer og brancher – samt om de nye virksomheder har ansatte – så er der stor variation. Opstart af nye personligt ejede virksomheder er fortsat på lidt højere niveau end sidste år. Start af selskaber er trods stigninger de seneste måneder 33 pct. lavere end i juli sidste år.

Nystartede virksomheders påvirkning af COVID

Nystartede virksomheders påvirkning af COVID-19 (pdf)

Kontaktperson: Steen Eiberg Jørgensen, sej@dst.dk
Note: Opgørelse august 2020. Der er pt. ikke planlagt opdateringer af denne opgørelse.


Mere end 36.000 lønkompenserede job i uge 26

Der var i uge 26 registreret mere end 36.000 lønkompenserede job og næsten 36.800 job i uge 25 (opdateret tal). Stigningen på næsten 12.200 job i forhold til de tal for uge 25, der blev offentliggjort d. 26. juni, kan dels skyldes, at virksomheder har registreret med tilbagevirkende kraft, hvilket ordningen tillader. Det kan også skyldes, at ansøgningerne om lønkompensation ikke har været behandlet på udtrækstidspunktet, se også nedenfor i metodeafsnittet. Opjusteringen illustrerer, at de første tal for en given uge efterfølgende vil blive justeret og dermed skal betragtes som givende en størrelsesorden. Samlet set har næsten 254.000 job været omfattet af lønkompensationsordningen i perioden 9. marts til 28. juni 2020. I alt har 30.800 virksomheder benyttet sig af ordningen i denne periode.

Branchemæssigt findes de fleste lønkompenserede job i uge 26 (22.-28. juni) inden for branchen Restauranter, hvor der i uge 26 var lidt over 2.700 lønkompenserede job – eller 8 pct. af samtlige lønkompenserede job. Sportsklubber mv. har med 1.900 lønkompenserede job næst-flest af samtlige branchegrupper. De ti branchegrupper med flest lønkompenserede job står for 15.000 af det samlede antal aktuelt lønkompenserede job (42 pct.).

 

 

Brancher med flest aktuelt lønkompenserede job. Uge 26, opgjort per 29. juni 2020Brancher med flest aktuelt lønkompenserede job uge 26

Opdaterede lønkompensationstal uge 26 (pdf)

Kontaktperson: Peter Bøegh, pbn@dst.dk 
Kildewww.statistikbanken.dk/lonkompd


Næsten 10 pct. af alle selvstændige, der har fået kompensation fra hjælpepakken for selvstændige mv. er frisører

Der var i alt næsten 58.500 selvstændige, der har modtaget kompensation for mistet omsætning fra hjælpepakken for selvstændige og freelancere i perioden 9. marts til 14. juni 2020.

Lidt over 5.200 frisørsaloner har modtaget kompensation for mistet omsætning, hvilket svarer til knapt 10 pct. af alle modtagere. Herefter følger 3.300 selvstændige inden for Sundhedsvæsen i øvrigt (5,6 pct.), der bl.a. dækker over fodplejere, fodterapeuter, zoneterapi og akupunktur, og 2.450 inden for Virksomhedsrådgivning mv (4,2 pct.).

Disse brancher udgør 9,3 pct. af det samlede antal personligt ejede virksomheder i den private sektor i Danmark, men udgør således næsten 20 pct. af de selvstændige, der har fået kompensation for tabt omsætning. Disse brancher modtog 0,7 mia. kr. eller næsten 17 pct. af det samlede kompensationsbeløb på lidt over 4 mia. kr.

Top 5 Selvstændige, der har modtaget kompensation for tabt omsætning, fordelt på brancherTop fem hovedbrancher lønkompensation selvstændige

Kompensation selvstændige (pdf) 

Kontaktperson: Peter Bøegh Nielsen, pbn@dst.dk 
Kilde: www.statistikbanken.dk/kompsel2
Note: Opgørelse juni 2020. Der er pt. ikke planlagt opdateringer af denne opgørelse.


Forbrug

Husstandes elforbrug

Husholdningernes median-elforbrug hen over døgnet giver en indikation af i hvilket omfang, der er ændret aktivitet i husholdningerne som følge af COVID-19.

Husstandes elforbrug vidner om ændret aktivitet

Husstandenes elforbrug

Opdateres næste gang i uge 32.
Kontaktperson: Joen Petur Jacobsen, jpj@dst.dk, 3917 3295.
Kilde: Beregninger foretaget på baggrund af data fra Energinet. Figuren er baseret på en stikprøve af 8.885 husholdninger.


COVID-19 Forbrugsindikator

Statistikkerne er baseret på transaktioner foretaget både i danske og udenlandske butikker med betalingskort og MobilePay for omkring 1 mio. danske Danske Bank-kunder med aktive konti. Oplysningerne er ikke nødvendigvis fuldt repræsentative for den danske befolkning. Forbruget er eksklusiv kontantbetalinger og kontooverførsler, hvilket vil sige, at mange faste udgifter til bl.a. bolig typisk ikke er inkluderet, hvorfor data her anvendes som et tilnærmet udtryk for det løbende danske privatforbrug. Figurerne nedenfor viser forbruget i 2020 som indeksværdi i forhold til samme ugedag i samme måned sidste år for at korrigere for almindelige forskelle i forbruget henover ugen. Forbruget vist i disse figurer er ikke justeret for prisudvikling.

Det skal bemærkes, at det øgede forbrug på nogle dage i begyndelsen af april ikke bør over-fortolkes, da det primært relaterer sig til faste betalinger, som placerer sig forskelligt ift. månedsskifte i forskellige år. Herudover faldt Påsken senere sidste år. I nedenstående figurer er der ikke korrigeret for påske-effekt eller andre sæsonudsving. I figurerne nedenfor er indeks for sammenligning med samme dag i samme uge dog suppleret med kurver, der viser indeks-værdi ved sammenligning med samme dag i Påsken sidste år.

Efter aftale med Danske Bank gengives nedenfor tre figurer fra Danske Banks Spending Monitor. Se flere forbrugsindikatorer i publikationen. Figurerne opdateres to gange ugentligt (sædvanligvis tirsdage og fredage).

Samlet forbrug

samlet forbrug

Opdateres ugentligt (sædvanligvis tirsdage og fredage).
Kontaktperson: Sigrid Krogstrup Jensen, sij@dst.dk, 3917 3456.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

Forbrug i dagligvarebutikker

Forbrug dagligvarebutikker

Opdateres ugentligt (sædvanligvis tirsdage og fredage).
Kontaktperson: Sigrid Krogstrup Jensen, sij@dst.dk, 3917 3456.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

Forbrug i restauranter

Forbrug restauranter

Opdateres ugentligt (sædvanligvis tirsdage og fredage).
Kontaktperson: Sigrid Krogstrup Jensen, sij@dst.dk, 3917 3456.
Kilde: Danske Bank Spending Monitor

 Forbrug, frisører og skønhedsklinikker

Forbrug frisører og skønhedsklinikker

Opdateres ugentligt (sædvanligvis tirsdage og fredage).
Kontaktperson: Sigrid Krogstrup Jensen, sij@dst.dk, 3917 3456.
Kilde: Danske Bank Spending MonitorBoligmarkedet

Antal nye annoncer for boliger

Statistikken er en optælling af nye annoncer, der kommer på boligsiden.dk, fordelt på boligtyper. Optællingen er foretaget af boligsiden.dk.

Opdateres ugentligt.
Kontaktperson: Martin Sædholm Nielsen, mne@dst.dk, 3917 3005.
Kilde: Boligsiden

Antal salg af boliger

Statistikken er en optælling af antal salg opgjort af boligsiden.dk, fordelt på boligtyper. Optællingen er foretaget af boligsiden.dk.

antal salg af villaer

Opdateres ugentligt.
Kontaktperson: Martin Sædholm Nielsen, mne@dst.dk, 3917 3005.
Kilde: Boligsiden


Arbejdsmarkedet

Aktuel udvikling på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet er kraftigt påvirket af den aktuelle situation. Her findes nogle udvalgte højfrekvente indikatorer for udviklingen i antallet af kontanthjælps- og dagpengemodtagere, antallet af ledige i alt samt nytilmeldte ledige pr. dag, og antallet af personer omfattet af varslinger ifm. afskedigelser i større omfang. Antallet af ledige og nyopslåede stillinger indgår også som indikator for udviklingen på efterspørgselssiden. Oplysningerne er indsamlet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (under Beskæftigelsesministeriet).

Antal tilmeldte ledige

Tilmeldte ledige  pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Note: På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Tilmeldte ledige omfatter personer, der har tilmeldt sig ledige på Jobnet, som enten modtagere af dagpenge (fulde dagpenge, supplerende dagpenge (herunder i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse), dimittender, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. Opgørelsen kan omfatte personer, som har tilmeldt sig på Jobnet, men som ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage en ydelse på tidspunktet for tilmeldingen eller på et efterfølgende tidspunkt.

Ugentligt antal nytilmeldte ledige

Nytilmeldte ledige  pr. uge i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Nytilmeldte ledige omfatter personer, der har tilmeldt sig ledige på Jobnet, som enten modtagere af dagpenge (fulde dagpenge, supplerende dagpenge (herunder i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse), dimittender, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. En person er nytilmeldt, hvis der er gået mindst 7 dage siden personen sidst var tilmeldt. Opgørelsen kan omfatte personer, som har tilmeldt sig på Jobnet, men som ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage en ydelse på tidspunktet for tilmeldingen eller på et efterfølgende tidspunkt.

Antal nytilmeldte ledige pr. dag

Tilmeldte ledige  pr. dag i 2020 (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).

Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  Antal nytilmeldte er højere ved månedens start og afslutning. For de to sidste og de to første dage i måneden, er sammenligningssgrundlaget derfor gns. for den samme dato i årene 2015-2019. For de øvrige dage er sammenligningsgrundlaget gns. for den samme ugedag samme uge 2015-2019. På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Seneste dag kan stige med 2-3 procent efterfølgende. Nytilmeldte ledige omfatter personer, der har tilmeldt sig ledige på Jobnet, som enten modtagere af dagpenge (fulde dagpenge, supplerende dagpenge (herunder i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse), dimittender, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere. En person er nytilmeldt, hvis der er gået mindst 7 dage siden personen sidst var tilmeldt. Opgørelsen kan omfatte personer, som har tilmeldt sig på Jobnet, men som ikke nødvendigvis er berettiget til at modtage en ydelse på tidspunktet for tilmeldingen eller på et efterfølgende tidspunkt.

Antal personer omfattet af varslinger ifm. afskedigelser i større omfang

Varslinger i forbindelse med afskedigelser i større omfang (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres månedligt (sædvanligvis anden onsdag i måneden).
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  Tallene omfatter personer hvor virksomheder har meddelt de regionale arbejdsmarkedsråd, at de påtænker at afskedige et antal medarbejdere af et vist omfang. Der indgår kun varslingssager omfattet af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Pga. efterregistreringer kan data blive ændret ved næste opdatering.

Nyopslåede stillinger på Jobnet

Ledige og nyopslåede stillinger på jobnet (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Opslåede stillinger omfatter nyopslåede stillinger og tidligere opslåede stillinger, der fortsat er aktive. Stillinger i opgørelsen omfatter alene job på Jobnet med almindelige ansættelsesvilkår (inkl. hotjob og elevjob), ekskl. crawlede job.

Ledige stillinger på Jobnet

Ledige og nyopslåede stillinger på jobnet (eksperimentel statistik) efter nøgletal - Danmarks Statistik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktpersoner: Carsten Nielsen, can@dst.dk, 3917 3245 og Mikkel Zimmermann, mzi@dst.dk, 3917 3043.
KildeStyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Note:  På grund af efterregistreringer kan tallene ændre sig. Opslåede stillinger omfatter nyopslåede stillinger og tidligere opslåede stillinger, der fortsat er aktive. Stillinger i opgørelsen omfatter alene job på Jobnet med almindelige ansættelsesvilkår (inkl. hotjob og elevjob), ekskl. crawlede job.


Transport

Vejtrafik i hele landet

Statistikken er et indeks baseret på en optælling af køretøjer, der passerer 30 målepunkter fordelt i landet, fordelt på køretøjstyper og opgjort per uge. Optællingen er foretaget af vejdirektoratet.

Vejtrafikindeks (eksperimentel statistik) efter køretøjstype, område og indikatortype - Danmarks Statistik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: Vejdirektoratet, Trafikkens udvikling i tal
Note: Trafikken for landet er målt ved summen af passerende køretøjer ved 30 målestationer på de største veje fordelt i hele landet og indekset baserer sig på ugehverdagsdøgntrafikken (UHDT), som er det daglige gennemsnitlige antal køretøjer på hverdage i ugen. Indikatoren afspejler hovedsagelig regional og landsdækkende trafik på de store veje, mens den lokale trafik på mindre veje ikke indgår.


Ugentlig trafik over Storebælt

Statistikken er en optælling af antal køretøjer (hhv. person- og lastbiler), der passerer Storebælt i løbet af ugen. Optællingen er foretaget af Storebæltsforbindelsen.

Personbilstrafik over Storebælt

 Personbilstrafik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: A/S Storebælt, Trafiktal for Storebælt
Note: Omfatter personbiler samt personbiler med anhænger.

Lastbilstrafik over Storebælt

 Lastbilstrafik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: A/S Storebælt, Trafiktal for Storebælt
Note: Omfatter små lastbiler, store lastbiler og lastbiler over 20 meter. Busser er ikke inkluderet.

 


Transportindikator - Metro

Statistikken er baseret på data fra Metroselskabet og angiver det gennemsnitlige antal passagerer per hverdag, i den københavnske metro, indekseret i forhold til det gennemsnitlige antal passagerer på hverdage i uge 8 og 9 2020.

Hverdagspassagerindeks i Københavns metro (eksperimentel statistik) (gns. uge 8 og 9 i 2020=100) efter sæsonkorrigering - Danmarks Statistik

Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).
Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Kilde: Metroselskabet
Note: Metrolinjen M4 åbnede lørdag d. 28. marts (dvs. ved udgangen af uge 13), og data fra og med denne dato kan ikke sammenlignes direkte med den hidtidige ’normal’, som var uge 8 og 9 (dvs. uger hvor M4 ikke var åben). Figuren opdateres ugentligt.

 


Dagligt antal flyafgange fra Københavns Lufthavn

Statistikken er en optælling af antallet af daglige kommercielle flyafgange (passagerfly) fra Københavns Lufthavn. Optællingen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Nationalbank baseret på data fra The OpenSky Network.

Flyafgange og -ankomster i Københavns lufthavn (eksperimentel statistik) efter flyvningens type og retning - Danmarks Statistik

Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Note: 
På grund af en et hul i dataleverancen mangler data for den 16. juni 2020.
Kilde: Udarbejdet i samarbejde med Danmarks Nationalbank baseret på data fra The OpenSky Network
Opdateres ugentligt (sædvanligvis onsdage).

 

Skibsindeks over antal skibe i havn pr. dag

Transportstatistik har ud fra AIS data fra Søfartsstyrelsen udarbejdet et skibsindeks, der afspejler udviklingen i antallet af fragt- og containerskibe, der i datakilden har angivet, at de har anløbet en havn. Statistikken opgøres på dagsbasis og opdateres ugentlig. Over en kort periode som en uge kan tilfældigheder få stor indflydelse på en enkelt uges tal. Udviklingen vurderes bedst ved at se på trenden over flere uger.

 Antal fragt og containerskibe

Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.

Note: Vedrørende uge 23. På grund af et nedbrud i det software, Danmarks Statistik bruger til at hente AIS meddelelserne løbende, har Danmarks Statistik ikke registreret AIS data i perioden 4.-8. juni. Gennemsnittet for uge 23 er således kun baseret på dagene 1.-3. juni.

Nedenstående figur viser månedsudviklingen i skibsanløb fra den løbende statistik over store havne siden 2000. Figuren viser, at reaktionen på den økonomiske krise i 2008 var at samle den reducerede godsmængde på færre skibe. Denne ændring i antal anløb skete nærmest øjeblikkelig, da krisen startede i midten af 2008. Antallet af anløb var altså i 2008 den bedste indikator i søfartsstatistikkerne for den krise, der ramte Danmark.

 Anløb i havnestatistikken

Kontaktperson: Peter Ottosen, pot@dst.dk, 3917 3025.
Se mere eksperimentel havnestatistik på emnesiden 'Havne'


Udenrigshandel

Indikator for varehandlen med ikke-EU lande

Som led i belysningen af COVID-19’s betydning for varehandlen med lande uden for EU er de daglige oplysninger fra toldsystemet benyttet til at lave en indikator for udviklingen frem til og med 14. oktober 2020. Værdien af varehandlen med lande uden for EU ligger fortsat omkring niveauet i 2019.

Eksport af varer til lande uden for EU (ekskl. brændsel mv.). Indekseret værdi 7. januar 2019 = 100

Kontaktperson: Søren Rich, sri@dst.dk, 3917 3336.