Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 4-5

Effekten af erhvervsstøtteordninger
kan nu måles systematisk med et nyt
statistisk værktøj, som Danmarks
Statistik har udviklet i samarbejde med
Erhvervsstyrelsen, de fem regioner og
Bornholms Regionskommune.
Af Lone Schrøder Jeppesen
Danske erhvervsstøtteordninger skal
gerne sikre vækst og flere arbejdsplad-
ser. Om erhvervsudviklingsprojekterne
gavner de virksomheder, der medvirker,
kan man nu få et langt tydeligere billede
af. Danmarks Statistik har været med til at
udviklet et værktøj til at måle effekten af
erhvervsstøtteordninger. Værktøjet gør det
også muligt at følge udviklingen i de virk-
somheder, der modtager rådgivning eller
deltager i et erhvervsfremmeprojekt.
Erhvervsstyrelsen, der arbejder for at
styrke virksomhedernes muligheder for at
skabe vækst, får en overordnet viden om
effekten af de danske erhvervsstøtteord-
ninger.
- Vi bliver skarpere på hvilke erhvervs-
fremmeindsatser, der skaber flest job.
NYT VÆRKTØJ MÅLER EFFEKTEN AF
ERHVERVSSTØTTEORDNINGER
4
Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016.
©
Danmarks Statistik
Værktøjet gør os i stand til at lave stra-
tegier, som er baseret på fakta, frem for
hvad vi går og tror, siger vicedirektør i
Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann, der
er initiativtager til udviklingen af det nye
måleværktøj.
Dialogen bliver lettere
Målgruppen for værktøjet er styrelser,
regioner og kommuner foruden private
konsulentfirmaer, der analyserer er-
hvervspolitiske indsatser. Det er vigtigt
at få effektmålingen formaliseret, mener
Anders Hoffmann.
FAKTA
#
1
Sådan måles effekten:
5
Danmarks Statistik måler effekten af erhvervsstøtteord-
ninger, ved at sammenligne udviklingen i beskæftigelse
og omsætning for deltagervirksomhederne med kontrol-
grupper, som ikke har modtaget støtte. Kontrolgrupperne
vælges bl.a. ud fra følgende baggrundsvariable:
- I mange år har den store diskussion
været, hvad der kommer ud af erhvervs-
støtteordningerne. Det har været svært
at sige, fordi alle brugte forskellige må-
lemetoder. Nu får vi én metode med en
langt større objektiv tilgang til data, så
nu kan vi komme med et velunderbygget
svar. Det er klart, at når vi bruger mil-
liarder af offentlige midler på erhvervs-
støtteordninger, skal vi bevise, at der
kommer noget ud af det, påpeger han.
Erhvervsstyrelsen er ikke i tvivl om, at
det vil gavne strukturfondsindsatsen i
Danmark at kunne monitorere og måle
effekterne af de forskellige erhvervs-
støtteordninger præcist. Når der skabes
et fælles fundament for effektmålingen,
bliver det nemmere at sammenligne
projekter på tværs af regionerne. Og
dialogen imellem aktørerne på området
bliver lettere, når de har de samme tal at
tale ud fra.
Sammenligner med kontrolgruppe
Effekten af erhvervsstøtteordninger
måles ved at sammenligne virksom-
hederne, der har deltaget i udviklings-
projekter, med en kontrolgruppe af
virksomheder, der ikke har medvirket.
Ved at kigge på data fra de to grupper er
det muligt at se, om der er en statistisk
signifikant forskel på udviklingen hos
henholdsvis den ene og den anden
gruppe. Og hvorvidt der er indikationer
på, at deltagervirksomhederne klarer sig
bedre i forhold til omsætning, vækst og
antal fuldtidsarbejdspladser.
- Sammenligningen giver en pejling på,
hvordan erhvervsstøtteordningerne
virker. Nu får vi flere måder at se tingene
på. Evalueringen bliver mere systema-
tisk, og det gør, at effektmåling uden tvivl
bliver mere almindeligt fremover, siger
specialkonsulent Flemming von Hadeln
Løve hos Danmarks Statistik.
Det nye værktøj til effektmåling er et ek-
sempel på brugerdreven innovation, hvor
Danmarks Statistik har udviklet produktet
sammen med kunderne. Udgangspunk-
tet har været kundernes ønsker om et
- Det giver mere robuste
resultater og mere sikre
konklusioner, end hvis
vi alene baserer effekt-
målingen på surveys og
interviews, fordi evalu-
eringen hviler på et bre-
dere analysegrundlag.
værktøj, som gør det muligt at arbejde
systematisk med effektmåling. Arbejdet
gik i gang i 2011, de første kørsler blev
lavet i 2012, og siden er værktøjet blevet
videreudviklet og finpudset.
Nyttigt værktøj
Fra politisk side stilles der i højere grad
krav til, at erhvervsfremmeindsatsen
evalueres. Regionsråd og regionale
vækstfora efterspørger viden om re-
sultaterne af de forskellige initiativer.
• Branche
• Historisk udvikling i beskæftigelse og omsætning
• Størrelse målt ved antal beskæftigede og omsætning
• Alder
• Geografisk beliggenhed
• Ejerformer
Fortsætter på side 6
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook