Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 6-7

6
7
Derfor hilser Danske Regioner det nye
måleværktøj meget velkommen.
- Det er vigtigt for os at kunne redegøre
for, hvad der kommer ud af indsat-
sen. Ved at se, hvordan de forskellige
erhvervsstøtteordninger virker, kan vi
blive dygtigere til at udvikle den fremti-
dige indsats. Det er rigtig nyttigt at have
en datadrevet erhvervsfremmeindsats,
så det er lige sådan et værktøj, som
vi har manglet, siger centerchef Lotte
Holten fra Center for sundhedsteknologi,
erhvervssamarbejde og regional udvik-
ling hos Danske Regioner.
De regionale vækstfora investerer
EU-midler og regionernes erhvervsud-
viklingsmidler i innovation, digitalise-
ring, uddannelse, iværksættere samt
små og mellemstore virksomheder. De
seneste målinger viser, at den regionale
vækstindsats skaber positive resul-
tater. I perioden 2011 til 2015 deltog
i alt 9.150 private virksomheder i en
regional vækstforumindsats. Det har
skabt øget omsætning og 14.000 flere
job. Deltagervirksomhederne klarer sig
markant bedre end lignende virksomhe-
der i kontrolgruppen i samme periode,
lyder konklusionen i Danske Regioners
rapport ”Kort om effekter af vækstforum
investeringer 2011-2015”.
Mere robuste resultater
Konsulenthuset IRIS Group har stor
glæde af det nye værktøj til at måle, ana-
- At bruge eksisterende
data til at få viden om
hvilke erhvervsstøtte-
ordninger, der fungerer
bedre end andre, har
stor merværdi set i et
samfundsmæssigt per-
spektiv.
KONTAKT:
Flemming von
Hadeln Løve
Erhvervslivets Udvikling
Tlf. 3917 3727
fortsat fra side 5
lysere og evaluere effekten af erhvervs-
politiske indsatser. Hidtil har det været
omfattende at indsamle oplysninger om
de virksomheder, der har deltaget i et
givent erhvervsfremmeprogram.
Virksomheden ser det som en stor for-
del, at det nye statistiske værktøj giver
nem adgang til disse data, fordi ressour-
cerne til evaluering vil blive brugt langt
bedre. I stedet for at skulle indsamle
og organisere data kan fokus nu rettes
mod at skabe ny indsigt. Og kvantitativ
effektmåling kan inddrages i flere eva-
lueringer.
- Det giver mere robuste resultater og
mere sikre konklusioner, end hvis vi
alene baserer effektmålingen på surveys
og interviews, fordi evalueringen hviler
på et bredere analysegrundlag. Det bli-
ver mere økonomisk overkommeligt at
tænke kvantitative målinger og effekt-
vurderinger ind i vores løsninger, frem-
hæver partner Jens Bjerg fra IRIS Group.
Han ser det som en stor fordel, at der nu
er skabt et fælles fundament, så effekt-
målinger generelt tager udgangspunkt
i de samme data og samme metode. At
de laves på en ensartet måde, gør det
lettere at sammenligne resultater på
tværs af forskellige erhvervspolitiske
indsatser.
Genbrug af eksisterende data
Værktøjet henter eksisterende data fra
Danmarks Statistiks statistikregistre
om antal medarbejdere og omsætning i
danske virksomheder. At genbruge ek-
sisterende statistik har været et vigtigt
mål i udviklingen af det nye værktøj.
Det gør analyserne både nemmere
og billigere. Ved at udnytte allerede
eksisterende datamateriale undgår man
at belaste virksomhederne med nye
spørgeskemaundersøgelser og dermed
yderligere administrative byrder.
- At bruge eksisterende data til at få
viden om hvilke erhvervsstøtteordnin-
ger, der fungerer bedre end andre, har
stor merværdi set i et samfundsmæs-
sigt perspektiv. Vi får evidensbase-
ret og overordnet viden til at træffe
beslutninger ud fra. Vores nye værktøj
er en væsentlig brik i vurderingen af,
om skatteborgernes penge, der sæt-
tes af til erhvervsstøtte, bruges på en
fornuftig måde, understreger kontorchef
hos Danmarks Statistik Peter Bøegh
Nielsen.
n
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook