Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 8-9

FÅ DIN EGEN STATISTIKBANK
For et årligt beløb bistår Danmarks Sta-
tistik en række offentlige myndigheder
og organisationer med at bearbejde og
præsentere deres data. Det foregår gen-
nem en såkaldt StatHost-løsning, hvor
tallene gøres tilgængelige på kundernes
egne hjemmesider, men med den samme
funktionalitet og brugerflade som kendes
fra Statistikbanken.
Af Kim Brejnholt Hansen
Hvordan ser det ud med danskernes
gæld til banker? Hvordan har rentesat-
serne udviklet sig igennem årene? Og
hvordan går det egentlig med Danmarks
finansielle poster i forhold til udlandet?
Det er nogle af de spørgsmål, man kan
få svar på via statistik fra Danmarks
Nationalbank.
Nationalbanken er en af de offentlige
myndigheder og organisationer, som har
valgt at købe en StatHost-løsning hos
Danmarks Statistik. Det betyder, at Na-
tionalbankens data ligger på servere hos
Danmarks Statistik, og at tallene bliver
formidlet både på Nationalbankens eget
site og gennem Statistikbanken.
8
Danmarks Statistik har i dag en lang
række kunder inden for offentlige myndig-
heder og organisationer som for eksempel
Kirkeministeriet, Erhvervsstyrelsen og
Eksportrådet.
- Det vi kan tilbyde vores kunder er, at de
kan gøre brug af hele vores teknologi og
ekspertise på det her område, fortæller
Jacob Solander, der er specialkonsulent i
Formidlingscenter, Web og Statistikbank
hos Danmarks Statistik.
- Det betyder mere konkret, at vi modtager
datasæt fra vores kunder, og så går vi ind
og indlæser dem og sætter dem sammen
i de systemer, som vi har udviklet. Deres
data ligger derfor på servere herude hos
os på Østerbro, og vi har en ekstrem høj
sikkerhed på vores data, for det skal vi jo
have, siger Jacob Solander.
Herfra kan StatHost så tilbyde forskel-
lige løsninger. Kundernes primære mål
er at få opbygget en databank som Sta-
tistikbanken på deres eget site. Indgår
data i et samarbejde med Danmarks
Statistik, vil de også kunne blive en del
af Statistikbanken, der er Danmarks
Statistiks officielle platform.
- Statistikbanken har jo enormt mange
brugere og Danmarks Statistik er en af
landets mest citerede offentlige insti-
tutioner. Det betyder, at mange men-
nesker er vant til at navigere rundt i
Statistikbanken og er bekendt med dens
layout og funktionalitet. Når tallene skal
vises på kundernes egne hjemmesider,
så går vi ind og styler det med farver,
knapper og logoer og så videre, så det
passer med udtrykket på deres hjem-
meside, forklarer Jacob Solander.
Økonomisk statistik samlet et sted
Danmarks Nationalbank var en af de før-
ste kunder, da de i 2007 valgte at købe
sig ind på en StatHost-løsning. En del
af Nationalbankens formål er at over-
våge og sikre stabilitet i det finansielle
system, og det gøres blandt andet ved
at indsamle og bearbejde en lang række
finansielle statistikker.
Det er blandt andet opgørelser over
Danmarks aktiver og passiver over for
udlandet, værdipapirstatistik og om
penge- og realkreditinstitutters udlån og
rentesatser. Indtil 2007 havde National-
banken selv produceret og offentliggjort
sine statistikker, men de havde behov for
at modernisere området. Det fortæller
Tue Mollerup Mathiasen, der er chef for
Penge, Bank og Nationalregnskabsstati-
stik i Nationalbanken.
- Grunden til, at vi valgte StatHost
hos Danmarks Statistik var, at på det
tidspunkt var Statistikbanken nærmest
forud for sin tid, også i forhold til, hvis
man kiggede ud i verden. Den er teknisk
velfungerende og med en god intuitiv
brugergrænseflade. Samtidig giver det
god mening at samle den finansielle og
økonomiske statistik, der bliver produce-
ret i Danmark, ét sted, så vores tal ligger
side om side med nationaløkonomiske
og erhvervsøkonomiske tal. Det gør det
væsentligt lettere for brugerne, siger
Tue Mollerup Mathiasen.
Nationalbanken har valgt en løsning, hvor
brugerne kan vælge to forskellige ind-
gange til deres statistik via hjemmesiden.
Den ene fører direkte til Statistikbanken,
hvor tallene ligger indekseret sammen
med anden relevant statistik. Den anden
føre til en version, hvor det udelukkende
er Nationalbankens egen statistik, men
som fungerer på fuldstændig samme
måde.
- Det fungerer godt, og vi har været glade
for det. Jeg vil så dog sige, at vi i de senere
år, gennem kontakt med vores brugere i
...mange mennesker
er vant til at navigere
rundt i Statistikbanken
og er bekendt med
dens layout og funktio-
nalitet
9
Fortsætter på side 10
Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016.
©
Danmarks Statistik
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook