Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 10-11

- Når vi taler dimensioner, det kan for
eksempel være alder, køn, kommune,
herkomst og uddannelse i en tabel, så er
det klart, at jo flere dimensioner man put-
ter på, jo flere udfaldsmuligheder bliver
der, og jo mere komplekst bliver det. Men
hvor mange dimensioner man ønsker på
den enkelte tabel er helt op til kunden.
FAKTA
#
2
En StatHost er en kopi af Danmarks Statistiks Statistikbank med
kundens egne data og metadata og stylet til at matche deres egen
hjemmeside. StatHosten kan være et selvstændigt site eller en
framet løsning. De funktioner der er udviklet til Danmarks Stati-
stiks Statistikbank får StatHost kunder også glæde af – fx:
• Visning af data både i tabeller og som figurer og kort
• Eksport af data til mange formater, fx Excel
• Automatisk opdatering af tabeller fra Excel
• Opsætning af Danmarks Statistiks API på kundens StatHost
Se mere på
stigende omfang er blevet opmærksomme
på, at mange brugere kan have svært ved
at finde rundt og ofte farer vild i tabeller-
ne. Det handler om en balancegang mellem
på den ene side ambitionsniveauet om, hvor
mange detaljer og dimensioner, der skal
med, og så på den anden side, at mange
brugere i dag simpelthen er mere vant til at
ting skal være mere enkle, intuitive og figu-
rative, for eksempel med interaktive grafer
og den slags, siger Tue Mollerup Mathiasen.
Ny grafik på vej
Tilbage på Danmarks Statistik kan Jacob
Solander i nogen grad nikke genkenden-
de til at nogle brugere kan fare lidt vild i
tabellerne.
Vi kan lave fra en til otte dimensioner, fak-
tisk helt op til 16, men det er der ingen der
bruger. I forhold til de grafiske præsenta-
tioner, så er det rigtigt, at de er ikke super
lækre som de er lige nu, men det bliver de.
- Vi er i gang med et projekt, som er på
vej til testfasen, hvor vi laver en markant
forbedring af den visuelle del, herunder
også interaktive grafer for eksempel. Og
det er i virkeligheden kernen af det her,
at vores kunder får glæde af de mange
ressourcer og timer vi løbende bruger på
at udvikle Statistikbanken. Nu skal vi lige
have det testet, men i nær fremtid vil det
blive tilbudt vores StatHost-kunder, slutter
Jacob Solander.
n
Samtidig giver det god
mening at samle den
finansielle og økonomi-
ske statistik, der bliver
produceret i Danmark,
ét sted...
10
KONTAKT:
Jacob Solander
Formidlingscenter
Tlf. 3917 3158
Om StatHost:
fortsat fra side 9
11
Statistisk Tiårsoversigt giver et årligt overblik
over de seneste ti års samfundsudvikling.
Temaartiklen i 2016 viser, at der er stigende for-
skelle i danskernes levevilkår på tværs af Dan-
markskortet. Det gælder indkomster, beskæf-
tigelse og uddannelse, men middellevetiden er
også skævt fordelt.
Udover et stort udvalg af tabeller og figurer in-
deholder bogen en omfattende kalender, hvor
du finder de vigtigste begivenheder inden for
politik og økonomi fra 2006 og frem.
Du kan læse mere om bogen og andre publkika-
tioner fra Danmarks Statisik på
.
STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2016
Tema:
Stigende forskelle i levevilkår
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook