Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 12-13

12
En af hjørnestenene i Danmarks Stati-
stiks Strategi 2020 er, at institutionen
skal være mere synlig i samfundsde-
batten. Et af de tiltag, der skal være
med til at sikre det, er en ny analyse-
enhed. Den giver, sammen med andre
faglige eksperter fra huset, indspark til
nogle af de debatter, der foregår i sam-
fundet ved at lave egentlige analyser
fremfor bare at levere de rå data – til
stor hjælp for blandt andre mediefolk
og forskere.
Af Bjarne Holm
Klimaforandringer, udviklingen på
flygtningeområdet, højere efterløns-
alder eller følgerne af finanskrisen er
alle emner, der er eller har været helt
fremme i samfundsdebatten – men det
er også komplekse emner, hvor man
hurtigt kan få grå hår i hovedet, hvis
man skal sige noget om emnet ud fra de
rå data alene.
Det er blandt andet derfor, at Danmarks
Statistik i oktober 2015 lancerede en ny
analyseenhed, som graver et spadestik
dybere og sætter tallene i perspektiv.
- Vi vil gerne være med til at kvalificere
den debat, der foregår i samfundet. Det
kan vi gøre på en unik måde, fordi vi har
en masse viden om de mange forskellige
tal, som vi kan sammenkøre og hermed
bidrage med ny viden og fakta, der er
væsentlig for samfundsdebatten, siger
chefkonsulent i kontoret for metode og
analyse Laust Hvas Mortensen.
Et eksempel på et emne, der fylder
meget i samfundsdebatten, er flygtninges
mulighed for at arbejde og på den måde
bidrage til samfundet. Regeringen har
som sigtelinje, at hver anden flygtning
skal i arbejde, men analysen ”Flygt-
ninges tilknytning til arbejdsmarkedet
i løbet af deres første ti år i Danmark”
viste, at der er et stykke vej endnu i
forhold til at indfri dette, og at flygtnin-
genes helbredsmæssige tilstand kan
være en udfordring i forhold til at nå
målet. Analysen vakte opsigt i medierne.
En af de journalister, der bemærkede
analysen, var Thomas Bernt Henriksen,
debatredaktør på Børsen.
- I store og komplekse debatter som fx
flygtninge på arbejdsmarkedet, er analy-
sen et godt redskab at have i redskabs-
skuret, fordi den har en høj grad af tro-
værdighed og et højt fagligt niveau, siger
Thomas Bernt Henriksen og fortsætter:
- Jeg synes, det er nogle fremragende
analyser de laver. I modsætning til Nyt
fra Danmarks Statistik og Statistiske
Efterretninger, så forholder analysen sig
til emnet på en helt anderledes og mere
konkluderende måde.
Også blandt forskere er der begejstring
at spore for analysen om flygtninges
tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Jeg synes, analysen sparkede rigtig
flot ind i den debat, der kørte. Tit bruger
politikere og andre aktører tal ud fra et
standpunkt, de har, men de har ofte ikke
den evidens, der kan understøtte, hvad
de siger. Danmarks Statistik kommer
med et stærkt indspark, hvor tingene
bliver belyst på en meget troværdig
måde. Det er meget brugbart for mig i
mit arbejde, siger Signe Smith Jervelund,
der er lektor og forskningsleder ved
Institut for Folkesundhedsvidenskab på
Københavns Universitet.
Vi laver ikke analyser,
der kun taler til én
agenda. Det skal være
objektive analyser, der
kan være med til at kva-
lificere en diskussion,
som andre har.
I store og komplekse
debatter som fx flygtninge
på arbejdsmarkedet, er
analysen et godt redskab
at have i redskabsskuret,
fordi den har en høj grad
af troværdighed og et højt
fagligt niveau.
Analysen om flygtninges tilknytning
til arbejdsmarkedet dannede samtidig
grundlag for en af Danmarks Statistiks
events på årets Folkemøde på Bornholm,
hvor emnet trak fuldt telt.
Det nye tiltag med analyser, er også
blevet bemærket på den anden side af
Atlanten. Torsten Sløk, som er chef-
DANMARKS STATISTIKS ANALYSEENHED
GRAVER ET SPADESTIK DYBERE
13
Fortsætter på side 14
Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016.
©
Danmarks Statistik
FAKTA
#
3
Eksempler på analyser
Danmarks Statistik har indtil nu udarbejdet 15 analyser.
Nedenfor er en række eksempler på nogle af analyserne. Du kan finde flere på
• Flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet i løbet af deres første ti år i Danmark
• Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?
• Mobilitet og ændring i løn
• Kriminalitet og uddannelse blandt unge
• Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16
Powered by FlippingBook