Statistisk Perspektiv nr. 14, september 2016 - page 14-15

økonom hos Deutsche Bank i New York,
lagde særligt mærke til analysen om
de personer, der mistede deres arbejde
under finanskrisen.
- Danmarks Statistik har lavet et impo-
nerede stykke arbejde med analysen,
som indeholder mange meget interes-
sante detaljer. Hvordan det er gået de
personer, der mistede deres job under
krisen, er også noget, der diskuteres
herovre, men der findes desværre ikke
mange data om det i USA,” siger Torsten
Sløk.
Fokus på forskning
Det er et af Danmarks Statistiks erklæ-
rede mål at knytte nogle stærkere bånd
til forsknings- og universitetsverdenen,
blandt andet ved at indgå konkrete sam-
arbejder om projekter, og derigennem
højne analysernes kvalitet. Det er et mål,
Signe Smith Jervelund gerne vil hjælpe
til med at indfri.
- Analyserne fra Danmarks Statistik er
med til at understøtte mine egne forsk-
ningsresultater og min undervisning,
men også til at give inspiration. Jeg har
ikke altid kompetencer eller ressourcer
KONTAKT:
Michael Drescher
Metode og Analyse
Tlf. 3917 3228
15
til at lave de analyser selv, så det er en
stor luksus at have en solid, neutral og
faktabaseret partner som Danmarks
Statistik at læne mig op ad, siger hun og
fortsætter:
- Jeg er meget glad for samarbejdet med
Danmarks Statistik, både som bruger
af deres data og analyser. Jeg tror, det
vil være en stor gevinst for alle, hvis
forskningsmiljøet og Danmarks Statistik
kan understøtte hinanden. Det er også
vigtigt, at Danmarks Statistik har et bot-
tom-up perspektiv, hvor vi kan komme
med nogle forslag til, hvilke analyser, vi
synes, kan være brugbare.
Objektivitet og troværdighed er vigtigt
Selv om Danmarks Statistik gerne tager
mod input til analyser, så er det i sidste
ende dem selv, der skal stå på mål for
analyserne, og derfor er der en række
kriterier, som fx upartiskhed og objekti-
vitet, der skal være opfyldt, før analyse-
enheden tager fat.
Analysen om flygtninges tilknytning til
arbejdsmarkedet er eksemplet på et
emne med meget bred folkelig appel, og
det gælder også de fleste af analyserne.
Blandt de analyser, der er udarbejdet
indtil nu, er dog også mere nichepræge-
de emner som fx udslip af drivhusgasser
eller profil af den økologiske forbruger.
- Vi laver ikke analyser, der kun taler
til én agenda. Det skal være objek-
tive analyser, der kan være med til at
kvalificere en diskussion, som andre
har. Da Storbritannien stemte om deres
EU-medlemskab tidligere på året, lavede
vi nogle analyser af, hvordan samhand-
len med Storbritannien helt nøjagtigt så
ud. Hvor andre aktører lavede analyser,
der byggede på forudsigelser af, hvad
der ville ske, hvis Brexit blev en realitet,
så arbejdede vi i Danmarks Statistik
med meget sikre tal, siger Laust Hvas
Mortensen.
Objektiviteten er utroligt vigtig at holde
fast i, hvis Danmarks Statistik skal blive
ved med at være en troværdig leveran-
dør af viden om samfundet, mener også
Børsens Thomas Bernt Henriksen.
- Det er vigtigt, at de analyser, der bliver
lavet, er objektive og ikke-politiserende,
og at analyserne er forankret på allerhø-
jeste niveau. Danmarks Statistik lever af
at være troværdige, så derfor er det vig-
tigt, at det er rigsstatistikeren, der står
på mål for troværdigheden, siger han.
Ud over rampen med analyserne
Både hos Danmarks Statistik, journalister og
forskere er der bred enighed om, at den nye
analyseenhed har fået et rigtigt godt afsæt, og
der er allerede mange, der har brugt de nye
analyser. Men håbet er at endnu flere vil gøre
brug af analyseenhedens arbejde i fremtiden.
- Analyserne fra Danmarks Statistik tager et
spadestik dybere ned i tallene, og jeg håber, at
de får skudt deres analyser ud til endnu flere
journalister og politikere, så vi kan få en mere
nuanceret debat i samfundet, slutter Signe
Smith Jervelund.
n
Analyserne fra Dan-
marks Statistik tager et
spadestik dybere ned i
tallene, og jeg håber, at
de får skudt deres ana-
lyser ud til endnu flere
journalister og politi-
kere...
14
fortsat fra side 13
FAKTA
#
4
Økologisk andel af samlet forbrug – efter uddannelsesniveau. 2014
5,0
7,0
10,2
13,4
0
2
4
6
8
10
12
14
Grundskole inkl.
ungdomsuddannelser
Kort videregående
uddannelse
Mellemlang videregående
uddannelse
Lang videregående
uddannelse
Pct. af forbrug af føde- og drikkevarer
Anm.: Uddannelse er opgjort efter hovedpersonen i husstanden, dvs. personen i husstanden med den højeste indkomst. Ekskl.
husstande, hvor uddannelsen ikke er oplyst (2 pct.).
Kilde:
Der ses en stærk sammenhæng mellem uddannelse og økologisk forbrug. Jo længere uddannelse, jo
større andel udgør det økologiske forbrug.
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16
Powered by FlippingBook