Statistisk Perspektiv nr. 9, april 2014 - page 2-3

VELKOMMEN
TIL STATISTISK
PERSPEKTIV
Chefkonsulent
Klaus Munch Haagensen
Kundecenter
Danmarks Statistik
Kontakt:
Tlf.: 3917 3508
Mobil: 2241 7182
E-post:
Udover at være den centrale myndighed
for den danske statistik har Danmarks
Statistik også en forpligtelse til at til-
byde løsninger af statistiske opgaver,
som ligger ud over det, institutionen
kan finansiere gennem statistikpro-
grammet.
Statistikprogrammet finansieres hoved-
sageligt gennem den årlige finanslovs-
bevilling. Mens serviceopgaverne finan-
sieres af kunderne og udføres inden for
statens rammer for indtægtsdækket
virksomhed.
Nogle af disse opgaver, som vi løser for
individuelle kunder, har et ganske stort
omfang og løber ofte over længere tid.
Det er tre af disse større opgaver eller
projekter, som vi beskriver i dette num-
mer af Statistisk Perspektiv.
En af de tre opgaver, vi har valgt at fo-
kusere på, er nordisk statistik, som bl.a.
producerer Nordisk Statistisk årbog
og en større database med sammen-
Foto: Martin Sylvest
Klaus Munch Haagensen
INDHOLD
Nordisk statistik går ind i ny digital tidsalder
Nyt lys over mørketal i Øresundsregionen
Lange tidsserier skaber byggestatistik i verdenseliten
....................................4-7
......................................8-11
lignelig statistik for de nordiske lande.
Den opgave har vi udført for Nordisk
Ministerråd siden 1997 og den står nu
overfor at ændre karakter til en mere
helstøbt digital løsning.
Det andet projekt vi beskriver er Öre-
stat III, der som navnet indikerer, er
tredje fase i opbygningen af en detalje-
ret statistik over aktiviteten og integra-
tionen i Øresundsregionen. Et projekt
der startede tilbage i 1998.
Det tredje projekt er et forholdsvis nyt
projekt, når man sammenligner med de
andre to projekter, nemlig et projekt der
blev igangsat i 2012 med det formål at
tilvejebringe historiske data om bygge-
riet i Danmark.
God fornøjelse med læsningen!
2
3
...............12-15
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook