Statistisk Perspektiv nr. 9, april 2014 - page 4-5

Nordisk statistik går ind
i ny digital tidsalder
Den samlede nordiske statistik skal
i fremtiden være endnu mere digital.
Forude ligger et stort arbejde, der
skal gøre statistikken lettere tilgæn-
gelig, lettere at forstå og mere fleksi-
bel. Alt sammen til brugernes fordel.
Af Henrik Alexandersen
Det er i dag mere end 50 år siden, at
det nordiske statistiksamarbejde blev
etableret. Formålet er i dag, ligesom
dengang, at indsamle sammenligne-
lig statistik om livet i Norden. På den
måde kan statistikken være med til at
kaste lys over forskelle og ligheder
mellem os danskere og vores naboer
her i Norden.
De historiske data belyser, hvordan
regionen har udviklet sig gennem
årene, og snart er det også tid for det
nordiske statistiske samarbejde til at
udvikle sig. Fremtiden for samarbejdet,
som består af et samarbejde mellem
de fem nordiske lande, samt Grøn-
lands, Færøernes og Ålands statistik-
bureauer, er nemlig mere digital og
mere fleksibel.
Fra prædefineret til byg-selv-bog
- Tiden er løbet fra bogen som form,
for når man har brug for statistik,
så har man brug for det i en bestemt
kontekst, fortæller Marita Hoydal fra
Nordisk Ministerråd, som finansierer
statistiksamarbejdet. Sammen med en
arbejdsgruppe har hun gennemført et
forprojekt, som er mundet ud i et for-
slag til en version 2.0 af den nordiske
statistik.
Forslaget er et af flere forslag i et
større moderniseringsprojekt, som
Nordisk Ministerråd er i færd med at
gennemføre.
- Vi vil sørge for at gøre indholdet
digitalt, så man kan bruge det både
enkeltvis eller i forhold til det projekt
eller den politik, man er ved at udvikle,
eller den artikel man er ved at skrive,
forklarer hun.
Målet er, at man ikke skal bruge tid på
at sidde og bladre i en bog for at finde
frem til den rigtige side, men at man
kan finde det relevante indhold på en
lettere måde.
- Lige nu har vi forskellige udgivelser,
som er redaktionelle bearbejdninger
af statistik, men vi har ikke et sted,
hvor man rent faktisk kan gå ind og på
en nem måde få et overblik over den
eksisterende statistik. Så skal man ind
i databasen, og den kan være svært
tilgængelig for almindelige brugere.
Derfor vil vi lave en redaktionel, digital
platform, der giver bedre adgang til
den viden og de data, vi har, siger Ma-
rita Hoydal, som forsigtigt vurderer, at
den sidste årbog i fysisk form udkom-
mer i 2014.
Når 2014 er overstået, er planen, at
man stadig kan få nordisk statistik ud
på papir. Faktisk skal man i fremtiden
FAKTA
#
1
5
4
Tiden er løbet fra bogen
som form, for når man
har brug for statistik,
så har man brug for det
i en bestemt kontekst.
Gennem de seneste 50 år er husene
blevet større, antallet af biler er fem-
doblet, vi spiser mere kød og vi drik-
ker en del mere alkohol. Livet i Norden
har ændret sig markant siden starten
af 60’erne.
Nordisk statistik gennem 50 år
Find flere tal p
nordisk-statistik-i-50-aar
I forbindelse med Nordisk Statistisk
Årbogs 50 års jubilæum blev der ud-
arbejdet en række tabeller og figurer,
der satte fokus på livet i Norden fra
begyndelsen af 60’erne til i dag.
Det kom der en hel hjemmeside ud
af, hvor der udover figurer og tabeller
også er en lille tegnefilm og en lang
række Vidste du at...
På den samme side kan man også
finde både Nordisk Statistisk Årbog,
miniårbøgerne og den database der
ligger til grund for al statistikken om
Norden.
Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
0
20
40
60
80
100
Mel og korn
Kartofler
Sukker
Kød
Forbrug af fødevarer
i hele Norden
1960 2010
Kg per person
Vidste du at…
... i dag bruger vi de fleste af
vores penge på vores boliger.
I starten af 60’erne brugte vi
pengene på mad.
kunne sammensætte sin helt person-
lige publikation eller sit eget kompen-
dium, som kun indeholder den statistik,
der måtte være interessant for én selv
eller for ens samarbejdspartnere.
- I stedet for at vi laver en bog, så
laver brugeren selv en bog ud fra det
digitale indhold. Så kan brugeren selv
vælge. Hvis han gerne vil vide fx, hvor-
dan det går med erhvervsudviklingen
i Norge sammenlignet med Sverige,
eller hvordan Norden ligger økonomisk
i forhold til EU-landene, så kan han
vælge at lægge det ind i kompendiet og
printe det.
Fortsætter på side 6
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook