Statistisk Perspektiv nr. 9, april 2014 - page 6-7

Brugeren kan dermed helt selv ud-
vælge hvilket indhold fra den store
database, som skal indgå i den hjem-
melavede bog. Dermed kan brugeren
få endnu mere nuancerede data på
tryk, da den eksisterende database
indeholder større mængder data, end
der indgår i publikationerne.
Vi skruer ned for kompleksiteten
For mange mennesker – både fagfolk
og almindelige borgere – er statistik et
til tider kompliceret område at arbejde
med. Dette er der også fokus på, når
Nordisk Ministerråd skal ændre sin
publiceringsform.
- Som udgangspunkt antager vi, at det
drejer sig om forholdsvis komplekst
stof, så det, vi kan gøre, er at reducere
kompleksiteten og gøre det enkelt.
Det vil sige gøre det lettere at søge
og lave nogle tematiske og geografi-
ske opdelinger, så man har flere veje
at tilgå statistikken ad, lyder det fra
Marita Hoydal.
fortsat fra side 5
FAKTA
#
2
Du finder databasen her
Kontakt:
Klaus Munch
Haagensen
Kundecenter
Tlf. 3917 3508
Webredaktør
Marita Hoydal
Nordisk Ministerråd
Foto: Vita Thomasen
Den nordiske database Nordic Statistics
indeholder næsten 200 tabeller (matri-
cer) med sammenlignelig statistik for de
nordiske lande.
Emnemæssigt dækker den bredt fra
grundlæggende oplysninger om de
nordiske befolkninger, deres uddan-
nelsesniveau, deres sundhed, deres
beskæftigelse, indkomster etc. over
landendes økonomiske forhold til miljø,
Den nordiske database – Nordic Statistics
kultur, forskning og udvikling. De fleste
tabeller indeholder tal fra 1990 og frem
til i dag.
Størstedelen af statistikken hentes fra
de nordiske statistikbureauer og dækker
de nordiske lande Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige, samt de selv-
styrende områder Færøerne, Grønland
og Åland.
En vis grad af selvbe-
tjening er godt, men der
er også nogle gange
brug for et menneske at
tale med.
- Så vores idé er nu at sørge for,
at der er tematiske og geografiske
inddelinger, og så sørge for, at den
statistik, der handler om et bestemt
tematisk område, fx grøn vækst, knyt-
tes op på de områder, der handler om
det. Vi vil ikke kun lave en platform
for statistik, men sørge for at en
statistik kommer med der, hvor den
har relevans. Det handler om at møde
brugerne med de behov, de har i den
situation, de er i. Statistikken skal på
den måde blive en støtte til både politi-
6
7
kerne, deres embedsmænd og til andre
beslutningstagere i både den offentlige
og private sektor.
Brugernes behov
For at komme i øjenhøjde med bru-
gerne har Nordisk Ministerråd set
nærmere på sine hovedmålgrupper
for at analysere deres behov. Det er
dels gjort ud fra den viden, som man i
forvejen besidder, men også ud fra in-
terview med fx parlamentarikere om,
hvordan de bruger hjemmesiden og
de rapporter og publikationer Nordisk
Ministerråd udgiver.
- De siger selvfølgelig, at man bare
skal skrive søgeordet, og så skal svaret
poppe op. Så jeg tror, det digitale „bare“
handler om at optimere søgningen af
viden, så man kan finde det, man søger,
uden at vide, hvor man skal gå hen. Så
hvis man bare går ind på Google og skri-
ver søgeordet, så skal vi ligge øverst.
Indlejring på web
Helt overordnet skal statistikken gøres
lettere tilgængelig for alle brugere:
Politikere, embedsmænd, forskere,
projektledere, journalister og den al-
mindelige borger, som blot interesse-
rer sig for nordiske sammenligninger.
- Vi har også kigget på formen for,
hvordan brugerne vil have det. Og det
handler meget om muligheden for at
indlejre dele af statistikken i andre
materialer. Hvis man fx har en rap-
port eller et website, så skal man have
mulighed for at lægge det der. Ved at
indlejre indholdet er det også muligt
at lave nogle små pakker med data,
så man stadig har en afsender på, så
det ikke bare svæver frit rundt, siger
Marita Hoydal.
Hun slår samtidig fast, at det fortsat
skal være Danmarks Statistik, som
koordinerer samarbejdet med de nor-
diske statistikbureauer i projektet.
Mere hjælp til brugerne
Omstillingen fra den solide, trykte bog-
form til en mere dynamisk webløsning
medfører massevis af tekniske udfor-
dringer i udviklingen af de planlagte
funktionaliteter og koordinering af
samarbejdet, fortæller Marita Hoydal.
- Men det kræver også, at vi har et godt
samarbejde med de nordiske statistik-
kontorer, at det kan koordineres, og at
det fungerer. Det gør det heldigvis.
Når arbejdet med den nye, digitale
platform er færdiggjort, er et af øn-
skerne, at der afsættes ressourcer til
at hjælpe brugerne, som man kender
det fra de nordisk statistikbureauer.
- Vi ved, det kræver en udvidet service.
Det vil sige, brugeren kan ikke alt, så vi
skal have nogen, der hjælper brugeren
videre, når vedkommende har brug for
det. Det kræver, at vi afsætter ressour-
cer til nogle personer, som har den
viden, der kan hjælpe brugeren med
at finde, det de skal bruge og beabejde
tallene, så de passer til formålet. En
vis grad af selvbetjening er godt, men
der er også nogle gange brug for et
menneske at tale med.
n
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook