Statistisk Perspektiv nr. 9, april 2014 - page 8-9

8
Nyt lys over mørketal i
Øresundsregionen
Danskere og svenskere integrerer
sig på tværs af Øresund. Indtil nu har
statistikken haltet lidt bagefter udvik-
lingen, men med projektet Örestat III
kommer der nu bedre tal på, hvordan
det egentlig går med udviklingen i
Øresundsregionen.
Af Kim Brejnholt
Da Øresundsbroen åbnede i år 2000 be-
gyndte danskere og svenskere for alvor
at integrere sig på tværs af Øresund.
Svenskere begyndte i stor stil at arbejde
i København og omegn, og op gennem
nullerne købte flere og flere danskere
bolig i Malmø i takt med, at de danske
boligpriser var på himmelflugt. Denne
integration på tværs af sundet var og er
hjørnestenen i udviklingen af Øresunds-
regionen, men på den statistiske front
har der indtil nu været en række sorte
huller, der gør, at man ikke har haft et
præcist billede af, hvordan det går med
integrationen i regionen. Det bliver der
nu lavet om på med offentliggørelsen af
Örestat III, som er tredje fase i et stati-
stikprojekt, der samkører tal på tværs af
landegrænsen.
Hver dag kører omkring 15.000 menne-
sker over Øresundsbroen for at komme
på arbejde. Langt størsteparten af dem
er folk, der bor i Sverige og arbejder i
København. Men da disse grænsepend-
lere ikke er bosiddende i Danmark, så
er de af naturlige årsager ikke med i
den officielle, nationale statistik – og
det gælder også modsat i Sverige. Det
fortæller Anette Nymand Rasmussen,
der er afdelingsleder i kundecenter
hos Danmarks Statistik, som blandt
andet leverer tallene til Örestat III.
- Hvis man kigger i den danske be-
skæftigelsesstatistik, og ser på hvor
mange, der er beskæftiget i Køben-
havns Kommune, så har vi kun dem
med, som også bor i Danmark, fortæl-
ler Anette Nymand Rasmussen.
Det betyder at alle de svenskere, der
for eksempel arbejder i butikker i Kø-
benhavn, eller som arbejder i Køben-
havns Lufthavn, ikke tæller med.
Aktiviteten er undervurderet
På den baggrund mangler der omkring
7.000 arbejdspladser i de officielle
statistikker i Københavns Kommune.
Det svarer til, at den erhvervsaktive
dagbefolkning i kommunen i virke-
ligheden bør opskrives med cirka to
procent. For Tårnby Kommune, hvor
Københavns Lufthavn ligger, er det
hele otte procent af den erhvervsaktive
dagbefolkning, der mangler.
Også på den anden side af sundet for-
svinder pendlerne under den statistiske
radar. Det betyder, at i den officielle
statistik for Skåne er der omkring to
procent af befolkningen i den erhvervs-
aktive alder, der ikke bliver registreret i
beskæftigelsesstatistikken, og i Malmø
alene er der tale om cirka fem procent.
Det betyder blandt andet, at tusindvis
af svenskeres husstandsindkomst ikke
bliver registreret i Sverige, fordi ind-
komsten kommer fra Danmark.
Ros fra OECD
Det er et mørketal, som overordnet set,
er med til at undervurdere den sam-
lede beskæftigelse, den økonomiske
aktivitet og mobiliteten i Øresundsre-
gionen og som gør det vanskeligere for
myndigheder på begge sider af sundet
at planlægge og koordinere.
Dette mørketal bliver der nu kastet
lys over, fortæller Daniel Svärd, der er
projektkoordinator på Örestat III.
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Med Örestat III får vi nu
et langt mere præcist
billede af beskæftigel-
sessituationen og giver
dermed myndigheder
og andre et langt bedre
værktøj til at følge ud-
viklingen.
- Med Örestat III får vi nu et langt mere
præcist billede af beskæftigelsessitua-
tionen og giver dermed myndigheder og
andre et langt bedre værktøj til at følge
udviklingen. Når alle de her mennesker
ikke indgår i statistikken, så giver det jo
et misvisende billede af de økonomiske
fordele ved integrationen i Øresundsre-
gionen, siger Daniel Svärd.
FAKTA
#
3
Øresundsregionen omfatter Skåne,
Sjælland, Lolland, Falster, Møn og
Bornholm. Der bor cirka 3,7 millioner
mennesker i regionen.
Øresundsbroen åbnede den 1. juli år
2000.
Örestat III er et samarbejde mel-
lem Region Skåne (leadpartner),
Region Hovedstaden, Region Sjæl-
land, Helsingborg stad, Malmö stad,
Arbetsförmedlingen, Landskrona stad,
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og
Beskæftigelsesregion Sjælland samt
Öresundskomiteen. Örestat III er del-
vist finansieret med midler fra EU.
Dataene bliver leveret og bearbejdet
af Danmarks Statistik i samarbejde
med det svenske statistikbureau
SCB.
For at databasen fortsat skal kunne
udvikles og driftes af aktørerne i Øre-
sundsregionen, det svenske statistik-
bureau (SCB) og Danmarks Statistik
er der behov for at finde en holdbar
finansieringsløsning. Blandt andet
håber man, at den svenske stat vil
bidrage til projektet fremover.
Hidtil er databasen blevet driftet
af midler fra Region Skåne og den
danske stat.
Om Øresundsregionen, Øresundsbroen og
databasen Örestat
9
Fortsætter på side 10
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook