Statistisk Perspektiv nr. 9, april 2014 - page 10-11

Kontakt:
Anette Nymand
Rasmussen
Kundecenter
Tlf. 3917 3548
fortsat fra side 9
Projektkoordinator
Daniel Svärd
Region Skåne
Foto: Thomas J. Nilsson
10
Örestat-projektet kom til verden i 1998
netop med det formål at beskrive
integrationen i Øresundsregionen rent
statistisk. I 2000 etablerede man med
Örestat I en åben database, hvor stati-
stikken blev lagt ud til offentligheden,
og hvor tallene blev opdateret én gang
om året af Danmarks Statistik. Med
Örestat III bliver denne database nu mo-
derniseret rent teknisk og statistikker-
ne bliver mere detaljerede. Projektet er
unikt set i international sammenhæng
og blev for nyligt fremhævet i en rap-
port fra OECD som et godt eksempel på
et projekt, der sammenkører statistik
over grænser.
Vi får bedre tal om flytninger
En anden tendens, som Øresundsbro-
en har skabt, er en voldsom stigning
i antallet af flytninger over grænsen.
Her er der primært tale om danskere,
der flytter til Sverige og specielt i
nullerne, hvor der var stor forskel på
boligpriserne, flyttede tusindvis af
danskere adressen til Malmø.
- Indtil nu har det været sådan, at de
danskere, der flyttede til Sverige er
blevet registreret som immigranter,
og at de er kommet fra Danmark. Men
det er jo ikke særlig detaljeret viden
set i forhold til Øresundsregionen.
Derfor har vi lavet det sådan med
Örestat III, at vi registrerer hvilken
kommune i Danmark folk er flyttet
fra, altså om de kommer fra Århus,
Odense, København eller en helt
fjerde kommune. Sagt på en anden
måde, så begynder vi nu at registrere
de her oplysninger på samme måde,
som man gør internt i et land, for-
tæller Daniel Svärd. Derved kan vi
nøjagtig se, om der er tale om integra-
tion i Øresundsundsregionen eller om
det drejer sig om flytninger imellem
andre landsdele i de to lande.
En bred vifte af nye tal
Örestat III-projektet udbygger en meget
bred vifte af statistikområder, hvor
Danmarks Statistik samordner danske
og svenske data i samarbejde med det
svenske Statistiska centralbyrån. Der
kommer blandt meget andet bedre data
på miljøområdet og mere detaljerede
data på virksomheder i Øresundsregio-
nen, så man fx kan se, i hvilket om-
fang der bliver tiltrukket udenlandske
virksomheder til regionen. Samtidig
kan man se hvordan svenske og danske
virksomheder etablerer sig i regionen.
En anden væsentlig ting, som Örestat
III vil kaste mere lys over, er de stude-
rende i Øresundsregionen.
- Med Örestat III laver vi data på, hvor
mange studerende, som er bosiddende
på Sjælland, der studerer i Lund eller i
Malmø og om det er på skole eller uni-
versitet. Og det samme den anden vej
rundt, altså hvor mange skåninger, der
studerer på Københavns Universitet
eller på Roskilde Universitet. Den trafik
er en central indikator på integratio-
nen, som vi indtil nu har manglet, siger
Daniel Svärd.
Örestat III vil være fuldt implementeret
i august 2014, men allerede nu findes
der en lang række opdaterede tabeller
i
n
Foto: Johannes Jansson/norden.org
FAKTA
#
4
Udviklingen i det samlede antal flytninger
Antal personer der er flyttet
over Øresund efter tilflytnings-
kommune. 2012
11
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Personer
Fra Østdanmark til Skåne
Fra Skåne til Østdanmark
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16
Powered by FlippingBook