SdgIndex

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Delmål 16.1

Reducer vold overalt
Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

Delmål 16.2

Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold
Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

Delmål 16.3

Styrk lov og orden og giv alle lige adgang til retfærdighed
Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

Delmål 16.4

Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben
Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

Delmål 16.5

Reducer korruption og bestikkelse i betydelig grad
Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Delmål 16.6

Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner
Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

Delmål 16.7

Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde
Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Delmål 16.8

Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde
Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

Delmål 16.9

Giv alle fødselsattest og legal identitet
Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

Delmål 16.10

Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt
Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

Delmål 16.a

Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet
Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

Delmål 16.b

Vedtag og håndhæv ikke-diskriminerende love og regler
Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.