Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økonomisk model ADAM

Fremskrivningsforslag oktober 2018

16-10-2018

Fremskrivningsforslaget fra oktober 2018 til ADAM Juli 2017x er d. 5. oktober 2018 udsendt til ADAMs konjunkturkunder. Fremskrivningen tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2018 (hist0618), og indeholder et simuleret forløb for perioden 2018-2026. Heraf er 2018-2019 beskrevet i ØR August 2018. I perioden 2020-2026 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2018.

 


 Gekko version 2.2.6

13-09-2018

En ny version af Gekko er nu tilgængelig på Gekkos hjemmeside. Det anbefales at opdatere til version 2.2.6, der bl.a. løser tidligere problemer med beregning af J-led. Dem, der benytter udviklingsversion 2.3.8 anbefales desuden at skifte til version 2.3.12. Brugerne af ADAM får mulighed for at downloade Adam Jul17x og Gekko i 2.2.6 i en samlet pakke.


 

ADAM Modelversion jul17x

22-08-2018

Modelversionen juli 2017 patch (Jul17x) er nu udsendt og afløser modelversionen juli 2017 (Jul17). Modelversion Jul17x indeholder rettelser, som væsentligt mindsker risikoen for inkonsistens. Rettelser kan opdeles i følgende grupper:

- Indførelse af restriktioner på io-celler i løbende og faste priser

- Ligning for lagerinvesteringer

- Fjernelse af J-led i identiteter

- Rettelse i opskrivning af relation til bestemmelse af afgifter i faste priser

Io-cellerne bruges til at knytte produktion og import til efterspørgslen samt at binde priserne på anvendelser til de samlede produktionsomkostninger. Seneste ændring i io-ligningerne er i modelversion Jul17, hvor sammenhængene mellem offentligt forbrug og den dertil knyttede produktion blev beskrevet mere detaljeret. Der var ingen restriktion som sikrede konsistens i disse io-celler. Det er tilføjet i Jul17x. Der er til Jul17x også ændringer i io-sammenhængene, som berører nordsøproduktionen af olie og gas. 

Der findes tjekvariabler i ADAM, der gør det muligt at undersøge om modellen er konsistent. Et af disse tjek vedrører bruttoværditilvæksten (BVT). BVT kan opgøres både fra anvendelsessiden og fra tilgangssiden, og io-sammenbindingen skal sørge for, at de to opgørelser af BVT bliver næsten ens. Der var en særlig stor diskrepans i BVT i løbende priser i Jul17, hvilket ikke var tilfældet i Okt16. Det er rettet til modelversion Jul17x. De relationer, der beskriver diskrepansen i faste priser, er korrigerede, og diskrepansen bliver målt mere nøjagtigt. Figuren viser, at der er diskrepans i de tre seneste modelversioner i modelgruppens steady state vækstforløb for BVT i faste priser. Jul17 har den største diskrepans på 0,03 pct. af BVT på langt sigt. Okt16 har en diskrepans på langt sigt på godt 0,01 pct. af BVT i faste priser. På kort sigt har Jul17x også en diskrepans, men den er mindre end de to foregående modelversioner, og diskrepansen går mod nul på langt sigt.

Der kan læses mere om modelversionen Jul17x under modelversionsnyt og i papiret nmh10818.

 


 

ADAMs databank april 2018

04-06-2018

ADAMs databank fra april 2018 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Der er tale om Gekkobankerne hit0418 og hist0418, samt AREMOS banken Simbk. Databanken passer til modelversionen Jul17.

De primære kilder til banken er nationalregnskabet og finansielle konti, jf. nyt fra Danmarks Statistik, 5. april, 2018. Offentlige finanser, jf. nyt fra Danmarks Statisitk, 23. marts 2018. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs Economic Outlook og OECD "International Trade by Commodity Statistics".

Abonner på ADAMs databank.


Det er med sorg, at vi i ADAM-gruppen har erfaret, at professor emeritus Ellen Andersen er afgået ved døden natten til den 20. april.

Ellen Andersen betegnes med rette som de empiriske makromodellers moder i Danmark, og naturligvis især som ADAMs moder. Hun blev i august 1969 tilknyttet Danmarks Statistik som økonomisk sagkyndig konsulent vedrørende økonomiske prognoser. Formålet var at udvikle en konjunkturmodel for Danmark, og det endte med at blive til ADAM. Modellens ligninger blev løst første gang i 1972, og Ellen Andersen forsvarede i 1975 sin doktordisputats, hvor opstillingen af ADAM indgik som et hovedresultat.

Ellen sagde selv, at formålet med ADAM var, at medarbejderne i Finans- og Økonomiministeriet kunne få tidligere fri. Samtidig med at de økonomiske ministerier øgede deres brug af ADAM, kom samarbejdet omkring modellen i faste rammer, og da ADAM fik sin egen bestyrelse i 1990 blev Ellen sagkyndigt medlem. Hun forlod bestyrelsen i 1996 men fortsatte med at interessere sig for modelarbejdet, og hun mødte op og deltog i diskussionen af ADAM-gruppens arbejdspapirer frem til sin død.

Vi vil savne Ellens skarpe pointer og også hendes lidt mere sjældne men velkendte rosende bemærkning om, at her er da endelig noget, der er til at forstå.

Æret være hendes minde. 


Fremskrivningsforslag januar 2018

27-02-2018

Fremskrivningsforslaget fra januar 2018 til ADAM juli 2017 er d. 5. februar 2018 udsendt til ADAMs konjunkturkunder.

Fremskrivningen tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2017 (hist1117), og indeholder et simuleret forløb for perioden 2017-2026. Heraf er 2017-2019 beskrevet i ØR December 2017. I perioden 2020-2026 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra sommeren 2017.


ADAMs databank November 2017

07-11-2017

ADAMs databank fra november 2017 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Der er tale om Gekkobankerne hit1117 og hist1117, samt AREMOS banken Simbk. Databanken passer til modelversionen Jul17.

De primære kilder til banken er nationalregnskabet og finansielle konti, jf. nyt fra Danmarks Statistik, 7. november, 2017. Offentlige finanser, jf. nyt fra Danmarks Statisitk nr. 423, 3. november 2017. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2017, nr. 101, og OECDs "International Trade by Commodity Statistics".

Abonner på ADAMs databank.


ADAM modelversion juli 2017

17-10-2017

Modelversionen fra juli 2017 (Jul17) er nu udsendt.

Ændringer i forhold til modelversionen fra oktober 2016 (Okt16) inkluderer

- Befolkning og arbejdsmarkedsbalance giver med Jul17 mulighed for fordeling på ydelse såvel som aktivitet. I den forbindelse er der opstillet data samt modelrelationer for flere ydelsesopdelte memoposter, som fx integrationsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge.

- Ændring i leverance af private tjenester til offentligt forbrug. Produktionen i qz- og o-branchen er nu delt i to. En del der leverer til anvendelse i offentligt forbug, og en del, der leverer til de øvrige anvendelser.

- Omlægning af LD opsparing. ADAMs ligninger er udvidet så de kan håndtere at LDs pensionsformue består af såvel en del, der påhviler udskudt skat og resten der ikke gør.

- Derudover en række mindre tilpasninger og fejlrettelser som har karakter af tekniske ændringer.

Der kan læses mere om modelversionen Jul17 under modelversionsnyt.


Skattetryksberegninger med ADAMs databank

05-07-2017

I notatet ’Udviklingen i det høje danske skattetryk siden 1994’ ses der på udviklingen i danskernes skattetryk målt ved samlede skatter over BNI. Danskernes skattetryk er et bedre mål for skattetryk end samlede skatter over BNP. Notatet viser, at danskernes skattetryk har været faldende svarende til 3 procentpoint. Ses der udelukkende på den private sektor, har den haft stort set uændret skattetryk siden 1994. Forklaringen på dette er blandt andet, at den offentlige sektor i perioden har afviklet udlandsgælden og dermed sparet store renteudgifter. Derfor har den offentlige sektor en større indkomststigning end den private sektor. Beregningerne er lavet på ADAMs databank.

Læs mere i notatet om udviklingen i det danske skattetryk siden 1994.


Ny version af ADAM fremskynder effekten af arbejdsmarkedsreformer

Revisionen af nationalregnskabet i 2016 har givet anledning til at gennemgå Adams ligninger og reestimere de adfærdsmæssige sammenhænge, så modellens ligninger igen er i overensstemmelse det gældende nationalregnskab. Den nye modelversion er ved at være klar, og brugerne af modellen vil kunne tage den nye version i brug inden for kort tid. Modelversionen kommer til at hedde Adam oktober 2016.

Ud over ændringerne i datagrundlaget indeholder modellen også resultatet af at respecificere eksportrelationerne. Respecifikationen udnytter, at handlen mellem to økonomier afspejler størrelsen af begge økonomier. I de nye eksportrelationer er eksportmarkedet en voksende funktion af aktiviteten i de udenlandske økonomier, men også en voksende funktion af størrelsen på dansk produktion. Det har især betydning, når man beregner effekten af ændringer i arbejdsudbuddet og andre tiltag, der permanent ændrer produktionens størrelse.

Man kan illustrere forskellen til den tidligere modelversion med et regneeksempel, hvor den strukturelle ledighed nedbringes med 10.000 personer. Ændringen øger arbejdsudbuddet tilsvarende, og det antages supplerende, at det offentlige forbrug øges permanent, fordi de offentlige finanser forbedres, når der bliver færre arbejdsløse og større skattegrundlag.

Ovenstående figur viser beskæftigelseseffekten i den tidligere model (Okt15) og den nye model (Okt16). Til sammenligning er medtaget resultatet af samme regneeksempel i Finansministeriets notat om ”Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministeriet” fra november 2012 (fm2012). Beskæftigelsen reagerer hurtigere på forøgelsen af arbejdsudbuddet i den nye Okt16-version end i den hidtidige modelversion okt15, og beskæftigelseseffekten i Okt16 svarer til et gennemsnit af effekten ifølge henholdsvis Finansministeriets regneprincipper og Okt15. I Finansministeriets beregning er Adam-modellens priselasticitet i eksport og import ganget med 2½, og forskellen på Okt16 og Okt15 afspejler som sagt en estimeret eksportrespons på dansk produktion. De nye eksportrelationer i Okt16 har også ændret arbejdsudbuddets langsigtede effekt på løn og realindkomst.

Se mere om udbudseffekter i eksporten og om effekten af udbudsændringer og andre eksogene stød til den nye modelversion.

DSI080816 - supply factors in trade determination (pdf)

DSI111116 - incorporating supply effects in ADAMs export equations (pdf)

Notat 1. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på langt sigt (pdf)

Notat 2. Udbudseffekter i Adam oktober 2016 - to eksempler (pdf)

Notat 3. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på kort sigt (pdf)


Flere i uddannelse

I analysen ses på den markante stigning i antallet af uddannelsessøgende i de seneste år. Den demografiske udvikling og den lave økonomiske vækst siden finanskrisen er en del af forklaringen. Analysen konkluderer at demografi og konjunktur tilsammen kan forklare 3/4 af den samlede stigning. Se mere i papiret


Adam - en model af dansk økonomi

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi. Bogen giver en grundig beskrivelse af ADAM's opbygning og indhold.

Modellen repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. På langt sigt fungerer ADAM som en vækstmodel. ADAM er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret ud fra data fra nationalregnskabet. Læs mere og download publikationen ADAM - en model af dansk økonomi.


Gekko 2.0

Til simulation med ADAM bruges nu Gekko version 2.0. Gekko er resultatet af en større udviklingsindsats, og der er tilføjet betydelig ny funktionalitet. Samtidig er den grundlæggende struktur gennemgået og kommandosyntaksen har flere markante ændringer. Hjælpefilen til Gekko indeholder en oversigt over ændringer. Modelgruppens brugervejledning kan ligeledes være nyttig i forbindelse med overgangen til Gekko. Gekkos hjemmeside. 

Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

ADAM