Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økonomisk model ADAM

Dynamiske effekter af offentlige udgifter og indtægter

18-09-2019

Modelgruppen arbejder med at inddrage dynamiske effekter af både offentlige udgifter og indtægter, og de første to arbejdspapirer om emnet kan nu downloades.

Det ene papir gennemgår en række empiriske resultater i litteraturen, og det andet gennemgår konkrete ADAM-beregninger på ændret skat, flere børnehavepædagoger og mere uddannelse. Beregningerne udnytter resultaterne i litteraturen.

Analyserne skal i første omgang anvendes i ADAM’s eksempelsamling.

Arbejdspapirerne kan downloades her nna020319 og nna010519.


ADAM modelversion juni 2019

16-07-2019

Modelversionen juni 2019 er nu klar i beta udgave. Versionen afløser modelversionen fra oktober 2018 (Okt18).

Der er ændringer i modellens input-output ligninger, hvor der i ligningerne for io-cellekoefficienterne fremover vil være tilknyttet både et mængde-jled og et pris-jled. Ændringen sikrer at justeringer i cellernes jled ikke skaber inkonsistens i modellen.

En typisk ligning for io-cellekoefficienten fra fødevareproduktion til privat forbrug af fødevarer ser i Jun19 ud som  følger

aXnf_Cf = (aXnf_Cf(-1) - (am01_cf(-1)*(kfmz01-1)+JDam01_cf)*pm01(-1)/pxnf(-1)  + JDaXnf_Cf)*(1+JRpXnf_Cf)

Det fremgår at ligningen har to jled, hvor der i Okt18 blot er inkluderet et enkelt jled, som både skulle fange pris- og mængdejusteringer i modellen. Dette skaber ofte inkonsistenser ved justeringer, og med inklusionen af et ekstra pris-jled (her jrpxnf_cf), er det nu muligt at adskille stød til mængder og priser.

Se papiret JAO02119.

Af hensyn til produktivitetsanalyser er der ændret i ligningerne for offentlig produktion. Der er ændret i modellens relationer for offentlig varekøb (fVm01 og fVe01). Disse følger nu den offentlige produktion (fXo1) fremfor offentligt BVT (fYfo1). Herudover er der ændret i relationerne for fXqz_co og pxqz_co.

Se papiret TMK03918.


ADAMs databank juni 2019

15-07-2019

Juni 2019 databanken hørende til modelversionen Okt18, samt til modelversionen Jun19 (pt. beta-version) er nu udsendt i en foreløbig udgave.

Den nye ADAMbank er blandt andre kilder baseret på følgende nyligt udkomne statistikker:

- nationalregnskab, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 28. juni 2019

- offentlige finanser, jf Nyt Fra Danmarks Statistik nr.212, 3. juni 2019

- finansielle konti, juni-version 2017, jf Nyt Fra Danmarks Statistik, 28. juni 2019

- Befolkning og arbejdsmarked kommer fra UADAM.

- Pensionsområdets tal genbruger pt. forårs databankens værdier.

- eksportmarkedsvækst tallene kommer fra OECDs Economic Outlook fra nov/dec 2018, nr. 104, og OECDs ”International Trade by Commodity Statistics.”

- ØMU-gæld, jf. Nyt Fra Danmarks Statistik nr.135, d. 05. april 2019.

 

Kendte udeståender omfatter bl.a. følgende,:

- pensionstallene for 2018 bygger pt. på forårsdatabankens værdier. De forventes opdateret i juli måned.

 

Bemærk:

- Pensionsdatabanken skal genberegnes for alle år (forud for de allerseneste år), for at indarbejde opdagede forbedringer, herunder foreløbige tal for udbetalinger fra aldersopsparingskonti for 2015-6 (fra en ny kilde), der pt. ikke er indarbejdet. Disse genberegnede værdier forventes at fremkomme henover sommeren og indlægges kun ind i databanken til modelversion JUN2019.


NYE MODELGRUPPEPAPIRER PÅ HJEMMESIDEN

29-05-2019

Der er lagt nye modelgruppepapirer på hjemmesiden, som kan findes under dokumentation. Der er tale om følgende papirer:

Om ny lønrelation til ADAM

Indkomstfordelinger til Pskat

Ændring af beregningsmetode for momsbelastningsgraderne i foreløbie år

Ændret beregning af prisreguleringsindekset, pttyp

Ændring i fordelingen af ydelser til aktiverede og ledige dagpengemodtagere 

Ændringer til Uadam18

Produktivitet og offentlig produktion med input- og outputmetoden

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018

Eksempelsamling til Adam Oktober 2018


Strukturelle niveauer og ny lønrelation

28-05-19

To nye papirer på hjemmesiden:

Om ny lønrelation til ADAM

Nogle strukturelle niveauer i ADAM (udkast)

Baggrunden for oplægget til ny lønrelation er en revideret opgørelse af den gennemsnitlige dagpengesats og dermed af lønrelationens kompensationsgrad i årene før 2000, jf. papiret BGS191018. Med den ændrede kompensationsgrad estimeres en væsentligt mindre koefficient til ledigheden, og dermed fås en mindre konjunkturfølsom lønrelation og en tydeligt længere fortrængningstid ved ufinansierede forøgelser af det offentlige forbrug.

Den længere fortrængningstid ved ufinansierede forøgelser af det offentlige forbrug afspejler, at det kræver en væsentlig lønstigning og konkurrenceevnereduktion, før den umiddelbare beskæftigelseseffekt er fortrængt af øget nettoimport. I praksis vil man dog ikke øge det offentlige forbrug uden at ændre andre steder i det offentlige budget, og det opadrettede pres på lønnen forsvinder, hvis den offentlige forbrugsudvidelse finansieres med en skattestigning.

Kravet om balance i de offentlige finanser gør det naturligt at indlægge en finanspolitisk reaktionsfunktion i ADAM. Det har imidlertid været et problem, at en sådan funktion skaber konjunktur-medløbende finanspolitik, hvor højkonjunktur med lav ledighed og stærke offentlige finanser udløser skattelempelser, som reducerer ledigheden yderligere, så højkonjunkturen forstærkes. Problemet er omgået ved at bruge modellens langsigtede ledighed (lønrelationens bulbw-variabel) og langsigtede beskæftigelsesrelationer til at formulere strukturel beskæftigelse og output og i forlængelse heraf en strukturel offentlig budgetsaldo.

Man undgår, at den finanspolitiske reaktion skaber destabiliserende konjunktur-medløbende finanspolitik ved at lade funktionen reagere på den strukturelle budgetsaldo i stedet for den faktiske.


Nye modelgruppepapirer på hjemmesideN

21-03-2019

Der er lagt nye modelgruppepapirer på hjemmesiden, som kan findes under dokumentation. Der er tale om fire papirer, som vedrører ændringer i modelversionen Oktober 2018. Papirerne dokumenterer hhv. ændringer i definitionen af disponibel indkomst, indkomstskattefinansiering af vedvarende energi, kompensation for mistet rentefradrag og discouraged worker effekter:

Ejendomsskattens forbrugseffekt

Afskaffelse af PSO-afgiften

Personlige indkomstskatter til Okt18: Kompensation for skatteværdi af renteudgifter (skattenedslag)

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion Okt18

Samt et femte papir, som dokumenterer overvejelser omkring ændringer i justering af IO-systemer til den kommende modelversion:

En input-output model med mængder opgjort som Laspeyres kædeindeks


ADAM modelversion oktober 2018

13-02-2019

Modelversionen oktober 2018 er nu udsendt i sin endelige udgave. Versionen afløser modelversionen juli 2017 (Jul17) og den senere patch fra juli 2018 (Jul17x):

- Der er ændringer i modellens finansielle ligninger, hvor der fremover vil være kursgevinster på aktier, og selskaberne udbetaler udbytter, som afhænger af overskuddets størrelse. Ændringerne vil forbedre modellens steady state vækstegenskaber.

- Serien for ledige dagpenge modtagere er tilbageført, sådan at den er i overensstemmelse med tilbageføringen af netto- og bruttoledigheden.

- Skattenedslaget i forbindelse med forårspakke 2.0 er indarbejdet i skatteligningerne og der er medtaget en effekt på boligusercost. Ligningerne for PSO-afgiften er ændret. PSO-afgiften udfases frem mod 2019 og udgiften til VE finansieres i stedet over finansloven.

- Import af skibe, fly og boreplatforme særbehandles, så det nu bliver lettere at fremskrive bevægelser i ind- og udflagning af skibe.

- Der er ændringer i ligningerne for offentlig produktion som forhindrer at der kan opstå inkonsistens i opgørelsen af BVT i offentlig forvaltning og service.


Nye modelgruppepapirer på hjemmesiden

05-02-2019

Der er lagt nye modelgruppepapirer på hjemmesiden, som kan findes under dokumentation.

 

Oversigt:

BGS031218 – Reestimation af importrelationerne til Okt18

JNR301118 – Uoverenstemmelse mellem tilgang og anvendelse i landbrugs- og fødearebranchen – Okt18

BGS271118 – Reestimation af forbrugssystemet til modelversion Okt18

NNA271118 – Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget

JNR221018 – Særbehandling af import af skibe, fly og boreplatforme til investiner, m7y_im – Okt18

BGS221018 – Ændring i ydelsen til aktiverede dagpengemodtagere

BGS191018 – Opdatering af ledige dagpengemodtagere før 2000

NNA181018 – Reestimation af makroforbrugsrelationen til ADAM modelversion Okt18

NNA111018 – Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18

NNA051018 – Reestimation af lagerrelationerne til ADAM modelversion Okt18

NNA260918 – Reestimation af importpriser på energi

NNA100918 – Reestimation af ejendomsskatterelationen til modelversion Okt18

NNA160818 – Eksempelsamling til Adam Juli 2017x

NNA090818 – Fordelingsnøgler for spz’erne i foreløbige år

JNR130718 – Rettelser lagt ind i Jul17 i juli 2018

JNR040718 – Konsistensproblemer i relation for offentligt forbrug, Co – Jul17

NNA200418 – Følsomhedsanalyse af parametre i ADAM modelversion Jul17

LKJ120218 – Tilbageføring af data til reestimation af importrelationerne til Okt18


Fremskrivningsforslag oktober 2018

16-10-2018

Fremskrivningsforslaget fra oktober 2018 til ADAM Juli 2017x er d. 5. oktober 2018 udsendt til ADAMs konjunkturkunder. Fremskrivningen tager udgangspunkt i den historiske databank fra juni 2018 (hist0618), og indeholder et simuleret forløb for perioden 2018-2026. Heraf er 2018-2019 beskrevet i ØR August 2018. I perioden 2020-2026 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra foråret 2018.


Gekko version 2.2.6

13-09-2018

En ny version af Gekko er nu tilgængelig på Gekkos hjemmeside. Det anbefales at opdatere til version 2.2.6, der bl.a. løser tidligere problemer med beregning af J-led. Dem, der benytter udviklingsversion 2.3.8 anbefales desuden at skifte til version 2.3.12. Brugerne af ADAM får mulighed for at downloade Adam Jul17x og Gekko i 2.2.6 i en samlet pakke.


ADAM Modelversion jul17x

22-08-2018

Modelversionen juli 2017 patch (Jul17x) er nu udsendt og afløser modelversionen juli 2017 (Jul17). Modelversion Jul17x indeholder rettelser, som væsentligt mindsker risikoen for inkonsistens. Rettelser kan opdeles i følgende grupper:

- Indførelse af restriktioner på io-celler i løbende og faste priser

- Ligning for lagerinvesteringer

- Fjernelse af J-led i identiteter

- Rettelse i opskrivning af relation til bestemmelse af afgifter i faste priser

Io-cellerne bruges til at knytte produktion og import til efterspørgslen samt at binde priserne på anvendelser til de samlede produktionsomkostninger. Seneste ændring i io-ligningerne er i modelversion Jul17, hvor sammenhængene mellem offentligt forbrug og den dertil knyttede produktion blev beskrevet mere detaljeret. Der var ingen restriktion som sikrede konsistens i disse io-celler. Det er tilføjet i Jul17x. Der er til Jul17x også ændringer i io-sammenhængene, som berører nordsøproduktionen af olie og gas. 

<p">

Der findes tjekvariabler i ADAM, der gør det muligt at undersøge om modellen er konsistent. Et af disse tjek vedrører bruttoværditilvæksten (BVT). BVT kan opgøres både fra anvendelsessiden og fra tilgangssiden, og io-sammenbindingen skal sørge for, at de to opgørelser af BVT bliver næsten ens. Der var en særlig stor diskrepans i BVT i løbende priser i Jul17, hvilket ikke var tilfældet i Okt16. Det er rettet til modelversion Jul17x. De relationer, der beskriver diskrepansen i faste priser, er korrigerede, og diskrepansen bliver målt mere nøjagtigt. Figuren viser, at der er diskrepans i de tre seneste modelversioner i modelgruppens steady state vækstforløb for BVT i faste priser. Jul17 har den største diskrepans på 0,03 pct. af BVT på langt sigt. Okt16 har en diskrepans på langt sigt på godt 0,01 pct. af BVT i faste priser. På kort sigt har Jul17x også en diskrepans, men den er mindre end de to foregående modelversioner, og diskrepansen går mod nul på langt sigt.

Der kan læses mere om modelversionen Jul17x under modelversionsnyt og i papiret nmh10818.

 


ADAMs databank april 2018

04-06-2018

ADAMs databank fra april 2018 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Der er tale om Gekkobankerne hit0418 og hist0418, samt AREMOS banken Simbk. Databanken passer til modelversionen Jul17.

De primære kilder til banken er nationalregnskabet og finansielle konti, jf. nyt fra Danmarks Statistik, 5. april, 2018. Offentlige finanser, jf. nyt fra Danmarks Statisitk, 23. marts 2018. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs Economic Outlook og OECD "International Trade by Commodity Statistics".

Abonner på ADAMs databank.


Det er med sorg, at vi i ADAM-gruppen har erfaret, at professor emeritus Ellen Andersen er afgået ved døden natten til den 20. april.

Ellen Andersen betegnes med rette som de empiriske makromodellers moder i Danmark, og naturligvis især som ADAMs moder. Hun blev i august 1969 tilknyttet Danmarks Statistik som økonomisk sagkyndig konsulent vedrørende økonomiske prognoser. Formålet var at udvikle en konjunkturmodel for Danmark, og det endte med at blive til ADAM. Modellens ligninger blev løst første gang i 1972, og Ellen Andersen forsvarede i 1975 sin doktordisputats, hvor opstillingen af ADAM indgik som et hovedresultat.

Ellen sagde selv, at formålet med ADAM var, at medarbejderne i Finans- og Økonomiministeriet kunne få tidligere fri. Samtidig med at de økonomiske ministerier øgede deres brug af ADAM, kom samarbejdet omkring modellen i faste rammer, og da ADAM fik sin egen bestyrelse i 1990 blev Ellen sagkyndigt medlem. Hun forlod bestyrelsen i 1996 men fortsatte med at interessere sig for modelarbejdet, og hun mødte op og deltog i diskussionen af ADAM-gruppens arbejdspapirer frem til sin død.

Vi vil savne Ellens skarpe pointer og også hendes lidt mere sjældne men velkendte rosende bemærkning om, at her er da endelig noget, der er til at forstå.

Æret være hendes minde. 


Fremskrivningsforslag januar 2018

27-02-2018

Fremskrivningsforslaget fra januar 2018 til ADAM juli 2017 er d. 5. februar 2018 udsendt til ADAMs konjunkturkunder.

Fremskrivningen tager udgangspunkt i den historiske databank fra november 2017 (hist1117), og indeholder et simuleret forløb for perioden 2017-2026. Heraf er 2017-2019 beskrevet i ØR December 2017. I perioden 2020-2026 er der tale om en gradvis tilnærmelse til regeringens konvergensprogram fra sommeren 2017.


ADAMs databank November 2017

07-11-2017

ADAMs databank fra november 2017 er stillet til rådighed for brugere af ADAM og ADAMs databank. Der er tale om Gekkobankerne hit1117 og hist1117, samt AREMOS banken Simbk. Databanken passer til modelversionen Jul17.

De primære kilder til banken er nationalregnskabet og finansielle konti, jf. nyt fra Danmarks Statistik, 7. november, 2017. Offentlige finanser, jf. nyt fra Danmarks Statisitk nr. 423, 3. november 2017. Tal for eksportmarkedsvæksten kommer fra OECDs Economic Outlook fra juni 2017, nr. 101, og OECDs "International Trade by Commodity Statistics".

Abonner på ADAMs databank.


ADAM modelversion juli 2017

17-10-2017

Modelversionen fra juli 2017 (Jul17) er nu udsendt.

Ændringer i forhold til modelversionen fra oktober 2016 (Okt16) inkluderer

- Befolkning og arbejdsmarkedsbalance giver med Jul17 mulighed for fordeling på ydelse såvel som aktivitet. I den forbindelse er der opstillet data samt modelrelationer for flere ydelsesopdelte memoposter, som fx integrationsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge.

- Ændring i leverance af private tjenester til offentligt forbrug. Produktionen i qz- og o-branchen er nu delt i to. En del der leverer til anvendelse i offentligt forbug, og en del, der leverer til de øvrige anvendelser.

- Omlægning af LD opsparing. ADAMs ligninger er udvidet så de kan håndtere at LDs pensionsformue består af såvel en del, der påhviler udskudt skat og resten der ikke gør.

- Derudover en række mindre tilpasninger og fejlrettelser som har karakter af tekniske ændringer.

Der kan læses mere om modelversionen Jul17 under modelversionsnyt.


Skattetryksberegninger med ADAMs databank

05-07-2017

I notatet ’Udviklingen i det høje danske skattetryk siden 1994’ ses der på udviklingen i danskernes skattetryk målt ved samlede skatter over BNI. Danskernes skattetryk er et bedre mål for skattetryk end samlede skatter over BNP. Notatet viser, at danskernes skattetryk har været faldende svarende til 3 procentpoint. Ses der udelukkende på den private sektor, har den haft stort set uændret skattetryk siden 1994. Forklaringen på dette er blandt andet, at den offentlige sektor i perioden har afviklet udlandsgælden og dermed sparet store renteudgifter. Derfor har den offentlige sektor en større indkomststigning end den private sektor. Beregningerne er lavet på ADAMs databank.

Læs mere i notatet om udviklingen i det danske skattetryk siden 1994.


Ny version af ADAM fremskynder effekten af arbejdsmarkedsreformer

Revisionen af nationalregnskabet i 2016 har givet anledning til at gennemgå Adams ligninger og reestimere de adfærdsmæssige sammenhænge, så modellens ligninger igen er i overensstemmelse det gældende nationalregnskab. Den nye modelversion er ved at være klar, og brugerne af modellen vil kunne tage den nye version i brug inden for kort tid. Modelversionen kommer til at hedde Adam oktober 2016.

Ud over ændringerne i datagrundlaget indeholder modellen også resultatet af at respecificere eksportrelationerne. Respecifikationen udnytter, at handlen mellem to økonomier afspejler størrelsen af begge økonomier. I de nye eksportrelationer er eksportmarkedet en voksende funktion af aktiviteten i de udenlandske økonomier, men også en voksende funktion af størrelsen på dansk produktion. Det har især betydning, når man beregner effekten af ændringer i arbejdsudbuddet og andre tiltag, der permanent ændrer produktionens størrelse.

Man kan illustrere forskellen til den tidligere modelversion med et regneeksempel, hvor den strukturelle ledighed nedbringes med 10.000 personer. Ændringen øger arbejdsudbuddet tilsvarende, og det antages supplerende, at det offentlige forbrug øges permanent, fordi de offentlige finanser forbedres, når der bliver færre arbejdsløse og større skattegrundlag.

Ovenstående figur viser beskæftigelseseffekten i den tidligere model (Okt15) og den nye model (Okt16). Til sammenligning er medtaget resultatet af samme regneeksempel i Finansministeriets notat om ”Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministeriet” fra november 2012 (fm2012). Beskæftigelsen reagerer hurtigere på forøgelsen af arbejdsudbuddet i den nye Okt16-version end i den hidtidige modelversion okt15, og beskæftigelseseffekten i Okt16 svarer til et gennemsnit af effekten ifølge henholdsvis Finansministeriets regneprincipper og Okt15. I Finansministeriets beregning er Adam-modellens priselasticitet i eksport og import ganget med 2½, og forskellen på Okt16 og Okt15 afspejler som sagt en estimeret eksportrespons på dansk produktion. De nye eksportrelationer i Okt16 har også ændret arbejdsudbuddets langsigtede effekt på løn og realindkomst.

Se mere om udbudseffekter i eksporten og om effekten af udbudsændringer og andre eksogene stød til den nye modelversion.

DSI080816 - supply factors in trade determination (pdf)

DSI111116 - incorporating supply effects in ADAMs export equations (pdf)

Notat 1. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på langt sigt (pdf)

Notat 2. Udbudseffekter i Adam oktober 2016 - to eksempler (pdf)

Notat 3. Okt16. Stød til arbejdsudbud - effekter på kort sigt (pdf)


Flere i uddannelse

I analysen ses på den markante stigning i antallet af uddannelsessøgende i de seneste år. Den demografiske udvikling og den lave økonomiske vækst siden finanskrisen er en del af forklaringen. Analysen konkluderer at demografi og konjunktur tilsammen kan forklare 3/4 af den samlede stigning. Se mere i papiret


Adam - en model af dansk økonomi

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi. Bogen giver en grundig beskrivelse af ADAM's opbygning og indhold.

Modellen repræsenterer den traditionelle syntese mellem keynesiansk og neo-klassisk teori. På langt sigt fungerer ADAM som en vækstmodel. ADAM er empirisk funderet, idet størstedelen af modellens adfærdsbeskrivende ligninger er estimeret ud fra data fra nationalregnskabet. Læs mere og download publikationen ADAM - en model af dansk økonomi.Abonner på ADAM

Vi tilbyder flere forskellige typer abonnementer på ADAM og ADAMs databank.

Økonomisk model ADAM

Abonner på ADAM

Adam - en model af dansk økonomi

Publikationen beskriver ADAM (Annual Danish Aggregate Model), som er en økonomisk model af dansk økonomi.

ADAM - en model af dansk økonomi - forside af publikation - Danmarks Statistik

Adam - en model af dansk økonomi

Lær at bruge modellen ADAM

Kursus - ADAM

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

ADAM