Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

HFFSP

Langt navn

Forspaltekode til højst fuldførte uddannelse

Generel Beskrivelse

Forspaltekode på den højeste fuldførte uddannelse.

Registret over befolkningens uddannelse (BU) er det centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Formålet med BU er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte uddannelser for hver enkelt person i befolkningen. BU dannes som et forløbsregister og viser, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Til specielle opgaver vil det være relevant at kende højeste erhvervskompetencegivende uddannelse. Hertil dannes der en tabel med samme opbygning som højeste uddannelse, men hvor kun erhvervskompetencegivende uddannelser indgår. Erhvervskompetencegivende uddannelser er uddannelser fra hovedgrupperne 35, 40, 50, 60, 65 og 70 i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1.

Forspalte1 Forspalte1 er den foretrukne danske klassifikation, som benyttes i Statistikbanken, de løbende offentliggørelser og de fleste serviceopgaver. Der findes en forspalte1 til afsluttede uddannelser og en til igangværende uddannelser, hvis opbygning dog er ens. Nedenstående beskrivelse dækker dem begge.

Forspaltekoden er 8-cifret, hvor de 2 første cifre beskriver niveauet (hovedgruppen) for uddannelsen. De næste 2 cifre giver yderligere en faglig gruppering (mellemgruppen), der yderligere detaljeres i de følgende 2 cifre (undergruppe). Endelig angiver de sidste 2 cifre den konkrete uddannelse eller kvalifikation (elementarniveau).

Et eksempel på en uddannelse i forspaltehierakiet kunne være tømrer med den 8-cifrede Forspalte1-klde 35533520.

Hovedgruppe 35 Erh. faglig praktik og hovedforløb Mellemgruppe 3553 Bygge og anlæg Undergruppe 355335 Tømrer mv. Elementarniveau 35533520 Tømrer

Den 8-cifrede forspaltekode angiver en enkelte uddannelse og svarer derfor til den 4-cifrede UDD/AUDD-kode (se dokumentationen af UDD/AUDD), og den 8-cifrede HFFSP-kode angiver således den uddannelse som er en persons højeste fuldførte uddannelse. I nogle tilfælde er flere UDD/AUDD-koder dog samlet på samme 8-cifrede forspaltekode. Det vil være tilfældet, hvis der findes flere UDD/AUDD-koder for den samme uddannelse.

Der findes i alt følgende 12 hovedgrupper i Forspalte1:

10 Grundskole 15 Forberedende uddannelser 20 Almene gymnasiale uddannelser 25 Erhvervsgymnasiale uddannelser 30 Erhvervsfaglige grundforløb 35 Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb 39 Efteruddannelse af specialarbejdere/faglærte 40 Korte videregående uddannelser 50 Mellemlange videregående uddannelser 60 Bachelor 65 Lange videregående uddannelser 70 Forskeruddannelser

Uddannelser i forspalte 15, 30 og 39 indgår ikke i dannelsen af højst fuldført uddannelse.

Der et værdisæt til de forskellige niveauer af forspalten.

Forspalte1 på hovedgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1H Forspalte1 på mellemgruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1M Forspalte1 på undergruppeniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP1U Forspalte1 på elementarniveau: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.AFSP1E Alle niveauer i forspalte1: Værdisættet DB_PSD:U061000.TXT.FSP

Detaljeret beskrivelse

Til forskningsbrug dannes der én gang årligt et datasæt med befolkningens højeste fuldførte almen uddannelse. Befolkningen er opgjort pr. 1. januar og deres uddannelsesstatus er opgjort 1. oktober året før, hvilket er de seneste tilgængelige uddannelsesoplysninger.

I forbindelse med dannelsen af registret over befolkningens uddannelse (BU) indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende dvs. kompetencevariablen KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse), 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller 7 (overbygning på en videregående uddannelse). Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af KOMP. For at have en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse kræves dog, at 6. klasse er gennemført (svarende til fuldført International Standard Classification of Education ISCED niveau 1).

Når registret over befolkningens uddannelse (BU) er dannet reduceres antallet af personer med uoplyst højeste uddannelse ved at tildele personer, der dog har en afbrudt almenuddannelse i Danmarks Statistiks elevregister, det foregående klassetrin som højeste uddannelse:

I hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunktet 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse. I hovedgruppe 20 og 25 sættes højeste fuldførte uddannelse = 9 kl. og afgangstidspunkt: 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år. Hensigten med at tildele elever med afbrudt uddannelse en højeste fuldførte uddannelse er at vise, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet.

Til og med skoleåret 2005/06 er der kun blevet indsamlet uddannelsesoplysninger fra grundskolens 8., 9., og 10. klasse, hvilket betyder at aldersgruppen fra 0 til ca. 14 år vil have en uoplyst højeste fuldførte uddannelse. Fra og med skoleåret 2006/07 indsamles der oplysninger fra og med børnehaveklassen, hvilket i 2009 betyder en stigning i personer med en højst fuldført grundskoleuddannelse.

Oplysninger om højst fuldført uddannelser er begrænset for personer under 13 år, da en højst fuldført uddannelse som minimum kræver 6. klasse. Derudover er uddannelsesoplysninger for personer født før 1921 begrænset, idet der ikke findes oplysninger om denne gruppe i Folke-boligtællingen fra 1970 (FOB70). FOB er den primære kilde til uddannelsesoplysninger om den ældste del af pefolkningen.

En persons højeste uddannelse fastlægges på denne måde: Begrebet højeste fuldførte uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse:

1) Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede. 2) Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder). 3) Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse.

Uddannelsesoplysningerne som danner grundlag for den højeste uddannelse stammer fra forskellige kilder. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. De forskellige kilder og deres prioritering er beskrevet under variablen hf_kilde.

En uddannelses forspaltekode kan ændre sig: Koder for uddannelse og afsluttende uddannelse (UDD og AUDD-koderne) er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret, og koden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier. Eksempel:

Sygeplejerske Forspalte1 UDD/AUDD

år 1990 40903010 5166/5166

år 2006 50903010 5166/5166

Sygeplejeuddannelsen har skiftet i niveau fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse. Derfor ændredes dens placering i forspalte1 (fra 40903010 til 50903010), mens UDD- og AUDD-koderne fortsat var de samme. Bemærk endvidere, at en uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau, normalt vil bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet niveau. Sygeplejersker med den kortere uddannelse løftes med op på det nye, højere niveau. En presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen vil være, at indholdet i uddannelsen ændres så meget, at der reelt er tale om en ny uddannelse.

Konvertering fra AUDD-kode til forspaltekode: AUDD- og UDD-koder kan ved hjælp af en konverteringsnøgle konverteres til 8-cifrede forspaltekoder. Konverteringsnøglen indeholder henholdsvis den 4-cifrede afsluttede uddannelseskode eller den igangværende uddannelseskode og den tilhørende 8-cifrede forspaltekode. Sidstnævnte varierer også afhængig af om der er tale om igangværende eller afsluttede uddannelser

Sammenlignes populationsstørrelserne i EKFSP og HFFSP, er der forskel i nogle af hovedgrupperne. Dette skyldes, at der i dannelsen af HFFSP tages udgangspunkt i alle uddannelser, mens det kun er uddannelser i hovedgruppe 35 og derover som er udgangspunktet, når EKFSP dannes.

1. Nye forspaltekoder: Der oprettes løbende nye uddannelser, og dermed kommer der løbende nye forspaltekoder. I visse tilfælde flyttes en uddannelse også fra en forspaltekode til en anden. Det kan ske, hvis en uddannelse har været fejlplaceret, eller hvis uddannelsen evt. skifter niveau. Sker det, vil der blive oprettet en ny forspaltekode, og den oprindelige forspaltekode bliver fjernet.

2. Nye kilder til dannelse af højeste fuldførte almene uddannelse: Der benyttes forskellige kilder, når den højeste fuldførte almene uddannelse dannes, og indimellem kommer der nye kilder til. Under variablen hf_kilde fremgår kilderne, og der står, hvilket år de har været anvendt fra.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 10011010 Ingen uddannelse Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10020090 1-6 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10020510 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 10021010 1. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10022010 2. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10023010 3. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10024010 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10025010 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10026010 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10030090 7-8 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10030091 9-10 år Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 10031010 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10032010 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10032020 1. real
01-01-1600 31-12-9999 10032030 Efterskoler 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10033010 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10033020 2. real
01-01-1600 31-12-9999 10033030 Efterskoler 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10034010 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10034020 3. real
01-01-1600 31-12-9999 10034030 Efterskoler 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 10051010 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10051015 Ordblindeundervisning for voksne
01-01-1600 31-12-9999 10052010 Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10052020 Folkeskolens udvidede afgangsprøve, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10052030 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 10061005 Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 10061010 Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 10062005 Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 15100510 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 15101010 Ungdomshøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15101020 Ungdomshøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15101030 Folkehøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15101040 Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt
01-01-1600 31-12-9999 15101050 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
01-01-1600 31-12-9999 15101060 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
01-01-1600 31-12-9999 15101070 Folkehøjskolekursus for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 15101080 Folkehøjskolekursus for pensionister
01-01-1600 31-12-9999 15101090 Folkehøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15102010 Tx-enkeltfag (adgang til Htx)
01-01-1600 31-12-9999 15103010 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
01-01-1600 31-12-9999 15103015 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 15110510 Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 15110520 Kurser for unge, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15110530 Erhvervsintroduktion for unge/ledige, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 15111010 Kurser for langtidsledige, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15111510 Kurser for kvinder, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15112010 Indvandrere erhvervsdansk, AMU erhv.intro
01-01-1600 31-12-9999 15112510 Inspirationskurser, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15112515 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 15113010 Specialklasser, AMU erhv.intro.
01-01-1600 31-12-9999 15114010 Hi handel introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 15114510 Ti teknisk introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 15115015 Teknikerforkursus byggeteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115020 Teknikerforkursus maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115025 Teknikerforkursus svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115030 Teknikerforkursus stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115035 Teknikerforkursus landbrugsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115040 Teknikerforkursus kemiteknisk
01-01-1600 31-12-9999 15115045 Teknikerforkursus produktionsteknisk
01-01-1600 31-12-9999 15115050 Teknikerforkursus mejeriteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115055 Teknikerforkursus gartneriteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115060 Teknikerforkursus skibsteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115065 Teknikerforkursus tekstilteknik
01-01-1600 31-12-9999 15115070 Laborant, forskole
01-01-1600 31-12-9999 15115080 Teknikerforkursus u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 15115510 Social og sundhed, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 15116010 Husholdningskursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 15116020 Køkkenleder 1
01-01-1600 31-12-9999 15116030 Husholdningsskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 15116040 Håndarbejdskursus
01-01-1600 31-12-9999 15116050 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 15116505 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 15120105 Dansk 3, almenprøve 2
01-01-1600 31-12-9999 15120110 Dansk 3, studieprøven
01-01-1600 31-12-9999 20150090 Studentereksamen m.v. Indv.udd.
01-01-1600 31-12-9999 20151010 1. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20151020 1. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20151030 Pre International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 20151040 Stx,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20152010 2. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20152020 2. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20152030 International baccalaureate,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20152040 Stx,2. år
01-01-1600 31-12-9999 20153010 3. g matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20153020 3. g sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20153030 International baccalaureate,2, år
01-01-1600 31-12-9999 20153040 Stx,3. år
01-01-1600 31-12-9999 20158010 Matematisk gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20158020 Sproglig gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 20158030 International studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 20158040 Gymnasiet uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20162020 1. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 20162040 Hf,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20163020 2. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 20163040 Hf,2. år
01-01-1600 31-12-9999 20163520 3. hf
01-01-1600 31-12-9999 20168040 2-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 20168320 3-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 20168510 Hf-eksamen kombineret af enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20172010 Studenterkursus 1. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20172020 Studenterkursus 1. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20172040 2-årigt studenterkursus,1. år
01-01-1600 31-12-9999 20173010 Studenterkursus 2. år matematisk
01-01-1600 31-12-9999 20173020 Studenterkursus 2. år sproglig
01-01-1600 31-12-9999 20173040 2-årigt studenterkursus,2. år
01-01-1600 31-12-9999 20178010 Matematisk studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20178020 Sproglig studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 20178040 2-årigt studenterkursus uden linieopdeling
01-01-1600 31-12-9999 20181010 Hf-/studenterfag, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20181020 Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-1600 31-12-9999 20182005 Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 20182010 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-1600 31-12-9999 25390010 Hhx højere handelseksamen 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 25390030 Hhx højere handelseksamen 1. år
01-01-1600 31-12-9999 25390040 Hhx højere handelseksamen 2. år
01-01-1600 31-12-9999 25390050 Hhx højere handelseksamen
01-01-1600 31-12-9999 25510020 Htx højere teknisk eksamen 1. år
01-01-1600 31-12-9999 25510030 Htx højere teknisk eksamen 2. år
01-01-1600 31-12-9999 25510040 Htx højere teknisk eksamen
01-01-1600 31-12-9999 25541015 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541020 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541025 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541030 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 25541035 Værkstedsskoleforløb u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 25590510 Adgangseksamen, ingeniør 1.5 år
01-01-1600 31-12-9999 25590520 Adgangseksamen, diplomingeniør 1 år
01-01-1600 31-12-9999 25591010 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 30390310 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 30390320 Handelseksamen
01-01-1600 31-12-9999 30401010 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 30401020 Medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 30401030 Strøm, styring og IT
01-01-1600 31-12-9999 30421010 Bygge og anlæg (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 30421020 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 30441010 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 30441020 Produktion og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 30461010 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 30461020 Mad til mennesker
01-01-1600 31-12-9999 30461030 Dyr, planter og natur
01-01-1600 31-12-9999 30481010 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 30481030 Transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 30481040 Bil, fly og andre transportmidler, indgangsforløb
01-01-1600 31-12-9999 30491010 Service
01-01-1600 31-12-9999 30491020 Krop og stil
01-01-1600 31-12-9999 30491030 Bygnings- og brugerservice
01-01-1600 31-12-9999 30501010 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 30590000 Tek 2
01-01-1600 31-12-9999 35200030 Kørelærer
01-01-1600 31-12-9999 35200040 Faglærer i idræt
01-01-1600 31-12-9999 35200044 Mensendiecklærer
01-01-1600 31-12-9999 35200050 Handelsfaglærereksamen
01-01-1600 31-12-9999 35200090 Pædagogik Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35201010 Pædagogisk assistent (eud)
01-01-1600 31-12-9999 35390005 Handel og kontor, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35390010 Merkantile grundfag
01-01-1600 31-12-9999 35390020 Merkantile område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 35390025 Iværksætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35390030 Sektoroverskridende, åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35390035 Indledende kurser til VVU
01-01-1600 31-12-9999 35390040 Pc-bruger
01-01-1600 31-12-9999 35390070 Forvaltningsfagligt grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35390072 Dansk kommunalkursus
01-01-1600 31-12-9999 35390090 Handel/kontor Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35390095 Erhvervsgrunduddannelse, EGU
01-01-1600 31-12-9999 35390410 Merkantile område, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35390601 Bøger
01-01-1600 31-12-9999 35390602 Detailhandelsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35390604 Papir
01-01-1600 31-12-9999 35390605 Blomsterbinder
01-01-1600 31-12-9999 35390607 Foto
01-01-1600 31-12-9999 35390610 Isenkram, værktøj
01-01-1600 31-12-9999 35390613 Isenkram, glas og porcelæn
01-01-1600 31-12-9999 35390615 Sport og camping
01-01-1600 31-12-9999 35390618 Guld og sølv
01-01-1600 31-12-9999 35390619 Optik
01-01-1600 31-12-9999 35390621 Tv og radio
01-01-1600 31-12-9999 35390623 Musik/video/software
01-01-1600 31-12-9999 35390625 Kolonial (detailhandel)
01-01-1600 31-12-9999 35390627 Viktualie
01-01-1600 31-12-9999 35390630 Farve og tapet
01-01-1600 31-12-9999 35390633 Materialist
01-01-1600 31-12-9999 35390636 Frugt og grønt
01-01-1600 31-12-9999 35390639 Blomster
01-01-1600 31-12-9999 35390641 Sæbe og parfume
01-01-1600 31-12-9999 35390644 Sko og læder
01-01-1600 31-12-9999 35390646 Tekstil, detail
01-01-1600 31-12-9999 35390650 Møbler og boligudstyr
01-01-1600 31-12-9999 35390653 Boligtekstil og montering
01-01-1600 31-12-9999 35390656 El-installation
01-01-1600 31-12-9999 35390657 Forbrugerelektronik
01-01-1600 31-12-9999 35390659 Legetøj og hobby
01-01-1600 31-12-9999 35390661 Vin og tobak
01-01-1600 31-12-9999 35390663 Hårde hvidevarer
01-01-1600 31-12-9999 35390666 Byggemarked
01-01-1600 31-12-9999 35390669 Servicestation og kiosk
01-01-1600 31-12-9999 35390672 Babyudstyr og børnekonfektion
01-01-1600 31-12-9999 35390675 Dameekvipering
01-01-1600 31-12-9999 35390678 Herreekvipering
01-01-1600 31-12-9999 35390681 Hvidevarer og sengeudstyr
01-01-1600 31-12-9999 35390684 Fisk
01-01-1600 31-12-9999 35390687 Automobiler
01-01-1600 31-12-9999 35390690 Bageri
01-01-1600 31-12-9999 35390691 Stormagasin
01-01-1600 31-12-9999 35390692 Kædebutik
01-01-1600 31-12-9999 35390694 Nærbutik
01-01-1600 31-12-9999 35390695 Butiksmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35390696 Salgsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35390699 Dekoratør
01-01-1600 31-12-9999 35390905 Handelsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35390910 Korn og foderstof
01-01-1600 31-12-9999 35390915 Kolonial (engroshandel)
01-01-1600 31-12-9999 35390920 Manufaktur
01-01-1600 31-12-9999 35390922 Tekstil, engros
01-01-1600 31-12-9999 35390925 Trælast
01-01-1600 31-12-9999 35390930 Værktøj og maskiner
01-01-1600 31-12-9999 35390935 Jern og stål
01-01-1600 31-12-9999 35390940 Automobiler og reservedele
01-01-1600 31-12-9999 35390945 Landbrugsmaskiner
01-01-1600 31-12-9999 35390950 El-artikler
01-01-1600 31-12-9999 35390955 Vvs branchen
01-01-1600 31-12-9999 35390960 Isenkram
01-01-1600 31-12-9999 35390965 Engroshandel med detail
01-01-1600 31-12-9999 35390970 Engroshandel med kontor
01-01-1600 31-12-9999 35390972 Logistikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35390974 Indkøbsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35390976 Handelsassistent, salg
01-01-1600 31-12-9999 35390978 Handelsassistent, service
01-01-1600 31-12-9999 35392610 Kontoruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35392615 Kontor all round
01-01-1600 31-12-9999 35392617 Kontorserviceuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35392620 Kontor, regnskab og revision
01-01-1600 31-12-9999 35392622 Kontor, økonomi
01-01-1600 31-12-9999 35392625 Kontor, korrespondance
01-01-1600 31-12-9999 35392630 Kontor, rejsebranche
01-01-1600 31-12-9999 35392632 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
01-01-1600 31-12-9999 35392635 Spedition og shipping
01-01-1600 31-12-9999 35392640 Kontor, kommune og amtskommune
01-01-1600 31-12-9999 35392645 Kontor, stat
01-01-1600 31-12-9999 35392650 Kontor, administration
01-01-1600 31-12-9999 35392652 Kontor, offentlig administration
01-01-1600 31-12-9999 35392655 Lægesekretær
01-01-1600 31-12-9999 35392657 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 35392660 Advokatsekretær
01-01-1600 31-12-9999 35392665 Informatikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35392680 Postelev
01-01-1600 31-12-9999 35392684 Teleelev
01-01-1600 31-12-9999 35392688 Postassistent
01-01-1600 31-12-9999 35392910 Toldfunktionær mv.
01-01-1600 31-12-9999 35393210 Finansuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35393215 Kundemedarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35393220 Bank
01-01-1600 31-12-9999 35393230 Forsikring
01-01-1600 31-12-9999 35393240 Realkredit
01-01-1600 31-12-9999 35393250 Finansassistent
01-01-1600 31-12-9999 35393510 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 35393511 Eventassistent
01-01-1600 31-12-9999 35394010 Edb-assistent
01-01-1600 31-12-9999 35394020 Kundekontaktcenteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35530005 Bygge og anlæg, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35530010 Bygge og anlæg, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35530015 Strøm, styring og it, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35530090 Bygge/anlæg Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35531510 Mureruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35531512 Flisemontør
01-01-1600 31-12-9999 35532010 Brolægger- og struktøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35532020 Brolægger
01-01-1600 31-12-9999 35532030 Anlægsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35532040 Bygningsstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35532050 Kloakrørlægger
01-01-1600 31-12-9999 35532510 Stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 35532515 Stenindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35532520 Stentekniker
01-01-1600 31-12-9999 35533510 Træfagenes byggeuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35533520 Tømrer
01-01-1600 31-12-9999 35533525 Glarmester, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 35533530 Gulvlægger
01-01-1600 31-12-9999 35533535 Tækkemand
01-01-1600 31-12-9999 35533540 Gulvbelægningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35533545 Byggemontagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35534005 Snedkeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 35534010 Bygningssnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534012 Bygningsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35534015 Møbelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534016 Træoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35534020 Bødker
01-01-1600 31-12-9999 35534025 Orgelbygger
01-01-1600 31-12-9999 35534030 Violinbygger
01-01-1600 31-12-9999 35534040 Modelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534043 Billedskærer
01-01-1600 31-12-9999 35534050 Forgylder
01-01-1600 31-12-9999 35534052 Maskinsnedker mm. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35534053 Maskinsnedker
01-01-1600 31-12-9999 35534054 Produktassistent, døre og vinduer
01-01-1600 31-12-9999 35534056 Produktionsassistent, plademøbler
01-01-1600 31-12-9999 35534057 Produktionsassistent, massivtræsmøbler
01-01-1600 31-12-9999 35534060 Trædrejer
01-01-1600 31-12-9999 35534067 Børstenbinder
01-01-1600 31-12-9999 35534070 Kurvemager
01-01-1600 31-12-9999 35535010 Vvs-uddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35535020 Vvs og blikkenslager
01-01-1600 31-12-9999 35535030 Rustfast industriblikkenslager
01-01-1600 31-12-9999 35535040 Vvs-montør
01-01-1600 31-12-9999 35535045 Forsyningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35535046 Forsyningsoperatør, kraftværkssektor
01-01-1600 31-12-9999 35535047 Forsyningsoperatør, el-forsyning
01-01-1600 31-12-9999 35535050 Teknisk isolatør
01-01-1600 31-12-9999 35535055 Ventilationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535060 Vvs- og energispecialist
01-01-1600 31-12-9999 35535070 Rustfast industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 35535080 Vvs- og ventilationsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35535085 Oliefyrstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535510 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 35535520 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35535530 Vognmaler
01-01-1600 31-12-9999 35535542 Overfladebehandler
01-01-1600 31-12-9999 35535544 Overfladebehandler, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 35535546 Overfladebehandler, komponenter
01-01-1600 31-12-9999 35536510 Elektriker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35536520 Elektriker, installationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35536530 Elektriker, kommunikationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35536540 Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35536550 El-montør
01-01-1600 31-12-9999 35536555 Elektriker, bygningsautomatik
01-01-1600 31-12-9999 35537510 Stukkatør
01-01-1600 31-12-9999 35537520 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 35537530 Skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 35537531 Kedelanlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35537540 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 35537550 Kloakmester
01-01-1600 31-12-9999 35540005 Jern og metal, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35540010 Produktion og udvikling, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35540090 Jern/metal Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35543005 Vvs-rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543007 Vindmølleoperatør, vingeproduktion
01-01-1600 31-12-9999 35543008 Ventilationssmed
01-01-1600 31-12-9999 35543009 Vindmølleoperatør, mekanik og montage
01-01-1600 31-12-9999 35543010 Smedeuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35543011 Industriel rørsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543012 Vindmølleoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35543013 Smed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 35543014 Plade- og konstruktionssmed
01-01-1600 31-12-9999 35543015 Vvs-energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 35543016 Smed, bearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 35543017 Kedelsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543019 Skibstekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35543020 Skibsbygger
01-01-1600 31-12-9999 35543021 Skibstekniker, reparation
01-01-1600 31-12-9999 35543022 Skibstekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 35543023 Skibstekniker, maritime rør
01-01-1600 31-12-9999 35543024 Skibsbygningsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35543025 Skibsteknikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35543026 Skibstekniker, design
01-01-1600 31-12-9999 35543027 Grovsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543030 Skibsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35543031 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 35543032 Industrimontør
01-01-1600 31-12-9999 35543033 Bygnings- og landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 35543034 Støberiassistent
01-01-1600 31-12-9999 35543035 Støberitekniker, støbning i permanente forme
01-01-1600 31-12-9999 35543036 Klejnsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543037 Smed, aluminium
01-01-1600 31-12-9999 35543038 Smed, energiteknik
01-01-1600 31-12-9999 35543039 Klejnsmed, rustfast
01-01-1600 31-12-9999 35543042 Svejser
01-01-1600 31-12-9999 35543044 Plastsvejser
01-01-1600 31-12-9999 35543046 Industrisvejser
01-01-1600 31-12-9999 35543050 Beslagsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543065 Karrosserismed
01-01-1600 31-12-9999 35543066 Karrosseriopretter
01-01-1600 31-12-9999 35543067 Karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 35543068 Karetmager og karrosseribygger
01-01-1600 31-12-9999 35543074 Gravør
01-01-1600 31-12-9999 35543082 Kobbersmed
01-01-1600 31-12-9999 35543085 Gørtler
01-01-1600 31-12-9999 35543090 Gørtler, armatur
01-01-1600 31-12-9999 35543094 Metaltrykker
01-01-1600 31-12-9999 35543096 Jern- og metalsliber
01-01-1600 31-12-9999 35543520 Sølvsmed, bestik
01-01-1600 31-12-9999 35543525 Sølvsmed, korpus
01-01-1600 31-12-9999 35543535 Guldsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543537 Butiksguldsmed
01-01-1600 31-12-9999 35543540 Ciselør
01-01-1600 31-12-9999 35543542 Ædelstensfatter
01-01-1600 31-12-9999 35543544 Ædelmetalstøber
01-01-1600 31-12-9999 35543550 Ædelsmed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35544015 Maritime håndværksfag u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35544020 Bådebygger, træ og plast
01-01-1600 31-12-9999 35544030 Bådebygger, træ
01-01-1600 31-12-9999 35544040 Bådebygger, plast
01-01-1600 31-12-9999 35544050 Træskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 35544055 Bådserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35544060 Skibssnedker
01-01-1600 31-12-9999 35544070 Jernskibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 35545005 Maskinuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35545015 Nitter og stemmer
01-01-1600 31-12-9999 35545020 Industritekniker, plast
01-01-1600 31-12-9999 35545022 Industriassistent
01-01-1600 31-12-9999 35545025 CNC-drejer
01-01-1600 31-12-9999 35545030 CNC-fræser
01-01-1600 31-12-9999 35545033 CNC-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545034 NDT tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545035 Skruestikarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35545036 CNC-assistent
01-01-1600 31-12-9999 35545040 Værktøjstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545042 Værktøjsmageruddannelsen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35545045 Værktøjsmager
01-01-1600 31-12-9999 35545047 Værktøjssliber
01-01-1600 31-12-9999 35545060 Industriformer
01-01-1600 31-12-9999 35545065 Former
01-01-1600 31-12-9999 35545070 Metalstøber
01-01-1600 31-12-9999 35545072 Støberitekniker, sandstøbning
01-01-1600 31-12-9999 35545074 Montageoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35545075 Køletekniker
01-01-1600 31-12-9999 35545077 Køleassistent
01-01-1600 31-12-9999 35545080 Industriteknikudd. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35545082 Industritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 35545085 Industrimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35545087 Industritekniker, maskin
01-01-1600 31-12-9999 35545088 Industriel reparatør
01-01-1600 31-12-9999 35545090 Industrioperatør
01-01-1600 31-12-9999 35545091 Aluminiumsoperatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35546005 Automekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546007 Automontør
01-01-1600 31-12-9999 35546010 Autoelektromekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546015 Cykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546017 Cykelmontør
01-01-1600 31-12-9999 35546020 Knallertmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546025 Motorcykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546030 Flymekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546033 Personvognsmontør
01-01-1600 31-12-9999 35546034 Personvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546035 Lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546037 Kranmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546039 Landbrugssmed
01-01-1600 31-12-9999 35546040 Landbrugsmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546041 Materielmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546043 Personliftmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546045 Entreprenørmaskinmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546047 Motormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546050 Traktormekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546052 Bådmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546053 Bådassistent
01-01-1600 31-12-9999 35546055 Skibsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546060 Finmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546065 Låsesmed
01-01-1600 31-12-9999 35546070 Finmekaniker, måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 35546072 Låseassistent
01-01-1600 31-12-9999 35546075 Våbenmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35546080 Instrumentmager
01-01-1600 31-12-9999 35546085 Finmekanikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35546090 Mekaniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35546092 Entreprenør- og landbrugsmaskinmekanik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35546094 Cykel- og motorcykelmekanik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35547010 Elektronik- og svagstrømsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35547020 Radio- og tv fagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547025 Frontline radio-TV-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35547030 Kontorservicetekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547040 Elektronikfagtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547050 Telesystemtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547055 Teleinstallationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547060 Stærkstrømsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35547070 Medicotekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547075 Elektronik udviklingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35547090 Elektronikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35547510 Teknologi og kommunikation, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35548010 Automatik- og procesuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35548020 Automatiktekniker
01-01-1600 31-12-9999 35548025 Automatikmontør
01-01-1600 31-12-9999 35548030 Elektrotekniker
01-01-1600 31-12-9999 35548040 Data- og kommunikationsuddannelsen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35548045 Datatekniker
01-01-1600 31-12-9999 35548047 Datatekniker med speciale i infrastruktur
01-01-1600 31-12-9999 35548048 Datatekniker med speciale i programmering
01-01-1600 31-12-9999 35548050 IT-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35548052 Frontline PC-supporter
01-01-1600 31-12-9999 35549010 Plastmager og procesoperatøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35549020 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 35549021 Plastspecialist
01-01-1600 31-12-9999 35549022 Plastmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35549030 Procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35549040 Procesarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35550005 Grafisk, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35550025 Medieproduktion, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35550090 Grafisk Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35551010 Typotekniker
01-01-1600 31-12-9999 35551020 Grafiker, layout og montage
01-01-1600 31-12-9999 35551030 Litograf
01-01-1600 31-12-9999 35551040 Reprofotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551045 Mediegrafiker
01-01-1600 31-12-9999 35551047 Mediegrafisk assistent
01-01-1600 31-12-9999 35551050 Klichefotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551060 Retouchør, fotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551070 Reprokopist
01-01-1600 31-12-9999 35551080 Offsetfotograf
01-01-1600 31-12-9999 35551090 Ætser
01-01-1600 31-12-9999 35552010 Digital media uddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35552020 Grafisk integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552030 Digital integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552040 Multimedie integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552050 Multimedie animator
01-01-1600 31-12-9999 35552070 Web-integrator
01-01-1600 31-12-9999 35552090 3D grafiker og animator
01-01-1600 31-12-9999 35553010 Trykker
01-01-1600 31-12-9999 35553030 Offsetkopist
01-01-1600 31-12-9999 35553040 Grafisk tekniker
01-01-1600 31-12-9999 35553050 Tryktekniker
01-01-1600 31-12-9999 35553070 Håndbogbinder
01-01-1600 31-12-9999 35553080 Industribogbinder
01-01-1600 31-12-9999 35553090 Serigraf
01-01-1600 31-12-9999 35556010 Film- og TV-produktionsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35556020 Film- og TV-assistent
01-01-1600 31-12-9999 35556030 Film- og TV-produktionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35557020 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 35580005 Teknik og industri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35580010 Tekniske grundfag
01-01-1600 31-12-9999 35580020 Tekniske område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 35580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35583010 Teknisk designer
01-01-1600 31-12-9999 35583020 Teknisk tegner
01-01-1600 31-12-9999 35583040 Teknisk designer, industriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 35583050 Teknisk designer, bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 35583070 Teknisk assistent, driftsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35583090 Teater-, udstillings- og eventtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35583091 Eventtekniker, illuminationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35583092 Eventtekniker, audioteknik
01-01-1600 31-12-9999 35583093 Produktionsassistent, teater-, udstillings- og eventteknisk
01-01-1600 31-12-9999 35583094 Teatertekniker
01-01-1600 31-12-9999 35583095 Arbejdsstudietekniker
01-01-1600 31-12-9999 35583096 Udstillingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35585020 Pottemager
01-01-1600 31-12-9999 35585030 Modellør
01-01-1600 31-12-9999 35585040 Keramisk former
01-01-1600 31-12-9999 35585050 Modelindretter
01-01-1600 31-12-9999 35585060 Porcelænsmaler u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35585070 Blåmaler
01-01-1600 31-12-9999 35585080 Figur- og vasemaler
01-01-1600 31-12-9999 35585090 Overglasurmaler
01-01-1600 31-12-9999 35586020 Glasmager
01-01-1600 31-12-9999 35586030 Glassliber
01-01-1600 31-12-9999 35586040 Glasrørsblæser
01-01-1600 31-12-9999 35588005 Beklædningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35588007 Beklædningshåndværker
01-01-1600 31-12-9999 35588015 Modist
01-01-1600 31-12-9999 35588017 Textil- og beklædningsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35588020 Hue- og kasketmager
01-01-1600 31-12-9999 35588025 Handskemager
01-01-1600 31-12-9999 35588030 Håndsyer
01-01-1600 31-12-9999 35588035 Tilskærer
01-01-1600 31-12-9999 35588040 Skrædder
01-01-1600 31-12-9999 35588041 Beklædningsdesigner, modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35588045 Modelsyer
01-01-1600 31-12-9999 35588050 Buntmager
01-01-1600 31-12-9999 35588055 Buntmagersyer
01-01-1600 31-12-9999 35588060 Garver
01-01-1600 31-12-9999 35588065 Skomager u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35588070 Ortopædiskomager
01-01-1600 31-12-9999 35588075 Serviceskomager
01-01-1600 31-12-9999 35588080 Nådler
01-01-1600 31-12-9999 35588085 Porteføljemager
01-01-1600 31-12-9999 35589005 Tekstile erhvervsuddannelser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35589010 Strikkeoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35589015 Farverioperatør
01-01-1600 31-12-9999 35589020 Tekstiloperatør
01-01-1600 31-12-9999 35589025 Tekstilarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35589030 Trikotageassistent
01-01-1600 31-12-9999 35589035 Konfektionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35589045 Autopolstrer
01-01-1600 31-12-9999 35589050 Gardindekoratør
01-01-1600 31-12-9999 35589051 Gardinmontør
01-01-1600 31-12-9999 35589055 Møbelpolstrer
01-01-1600 31-12-9999 35589060 Autosadelmager
01-01-1600 31-12-9999 35589065 Sejlmager
01-01-1600 31-12-9999 35600005 Service, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35600007 Sikkerhed, indgangsår
01-01-1600 31-12-9999 35600090 Service Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35601010 Krop og stil, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35601015 Service, bygnings/brugerservice, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35602010 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 35605010 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 35605015 Frisøraspirant
01-01-1600 31-12-9999 35605020 Kosmetiker
01-01-1600 31-12-9999 35605030 Kosmetolog
01-01-1600 31-12-9999 35605040 Kosmetikerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35605050 Fitnessinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 35608030 Ortopædisadelmager
01-01-1600 31-12-9999 35608040 Ortopædimekaniker
01-01-1600 31-12-9999 35608050 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 35608070 Laboratorietandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35608080 Tandtekniker, aftagelig protetik
01-01-1600 31-12-9999 35608085 Basistandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 35609010 Ejendomsservice u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35609020 Ejendomsservicetekniker, boligservice
01-01-1600 31-12-9999 35609030 Ejendomsservicetekniker, erhvervs- og institutionsservice
01-01-1600 31-12-9999 35609035 Ejendomsmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35609040 Pianostemmer
01-01-1600 31-12-9999 35609041 Kordegn
01-01-1600 31-12-9999 35609042 Kirkesanger
01-01-1600 31-12-9999 35609045 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 35750005 Levnedsmiddel/husholdning, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35750010 Mad til mennesker, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35751510 Mejerist
01-01-1600 31-12-9999 35751515 Mejerioperatør
01-01-1600 31-12-9999 35754005 Detailslagter u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35754010 Slagter
01-01-1600 31-12-9999 35754013 Detailslagteraspirant
01-01-1600 31-12-9999 35754015 Butiksslagter
01-01-1600 31-12-9999 35754017 Forædler
01-01-1600 31-12-9999 35754020 Delikatesseassistent
01-01-1600 31-12-9999 35754022 Detailslagter, fisk og vildt
01-01-1600 31-12-9999 35754030 Pølsemager
01-01-1600 31-12-9999 35754035 Industripølsemager
01-01-1600 31-12-9999 35754037 Industrislagter
01-01-1600 31-12-9999 35754040 Slagter, privat mester
01-01-1600 31-12-9999 35754045 Bacontilvirker
01-01-1600 31-12-9999 35754050 Svineslagter
01-01-1600 31-12-9999 35754055 Kreaturslagter
01-01-1600 31-12-9999 35754060 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 35754062 Industritarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 35754065 Ferskvareassistent
01-01-1600 31-12-9999 35754510 Bager og konditor u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35754515 Bager
01-01-1600 31-12-9999 35754517 Brødbager
01-01-1600 31-12-9999 35754519 Brødbager med profil
01-01-1600 31-12-9999 35754525 Konditor
01-01-1600 31-12-9999 35754526 Kagekonditor med profil
01-01-1600 31-12-9999 35754527 Kagekonditor
01-01-1600 31-12-9999 35754530 Chokolade- og konfektureassistent
01-01-1600 31-12-9999 35754535 Dropskoger
01-01-1600 31-12-9999 35754540 Møller
01-01-1600 31-12-9999 35755515 Serviceassistent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35755520 Ernæringsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755522 Ernæringshjælper
01-01-1600 31-12-9999 35755525 Kantinemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35755530 Køkkenhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35755545 Hjemmeserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755547 Rengøringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35755550 Serviceassistent, hospitalservice
01-01-1600 31-12-9999 35755560 Fritidsserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35755570 Serviceassistent, virksomhedsservice
01-01-1600 31-12-9999 35755580 Hotel- og fritidsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35756010 Gastronom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35756020 Kok
01-01-1600 31-12-9999 35756025 Gastronomassistent
01-01-1600 31-12-9999 35756030 Skibskok, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35756035 Skibskok, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 35756040 Kogejomfru
01-01-1600 31-12-9999 35756050 Smørrebrødsjomfru
01-01-1600 31-12-9999 35756055 Cater
01-01-1600 31-12-9999 35756210 Jord til bord, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35756512 Tjener
01-01-1600 31-12-9999 35756515 Juniortjener
01-01-1600 31-12-9999 35756517 Selskabstjener
01-01-1600 31-12-9999 35756525 Receptionist
01-01-1600 31-12-9999 35756530 Juniorreceptionist
01-01-1600 31-12-9999 35756580 Steward/stewardesse
01-01-1600 31-12-9999 35758010 Levnedsmiddelassistent
01-01-1600 31-12-9999 35758020 Tilsynstekniker
01-01-1600 31-12-9999 35758030 Tobaksarbejder faglært
01-01-1600 31-12-9999 35758050 Køkkenleder 2
01-01-1600 31-12-9999 35800005 Jordbrug og fiskeri, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35800010 Dyr, planter og natur, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35801010 Veterinærsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 35801020 Veterinærsygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 35801030 Veterinærsygeplejerske, heste
01-01-1600 31-12-9999 35801040 Veterinærsygeplejerske, smådyr
01-01-1600 31-12-9999 35802004 Dyrepasser u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35802008 Jordbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 35802010 Landbrugsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35802012 Markbruger
01-01-1600 31-12-9999 35802016 Jordbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35802018 Dyrepasser, ZOO
01-01-1600 31-12-9999 35802019 Dyrepasser, forsøgsdyr
01-01-1600 31-12-9999 35802022 Dyrepasserassistent
01-01-1600 31-12-9999 35802024 Dyrepasser, heste
01-01-1600 31-12-9999 35802027 Landbrugsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35802029 Landmand, husdyr
01-01-1600 31-12-9999 35802031 Landmand, planter
01-01-1600 31-12-9999 35802515 Landmand faglært modul 1a
01-01-1600 31-12-9999 35802520 Landmand faglært modul 1b
01-01-1600 31-12-9999 35802525 Landmand faglært modul 2
01-01-1600 31-12-9999 35802530 Landbrugsskole, afkortet grundskolekursus
01-01-1600 31-12-9999 35802535 Landbrug driftslederkursus, saml.fagl.tekn.
01-01-1600 31-12-9999 35803010 Landbrugets lederuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35803015 Driftslederkursus udvidet 5 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 35803017 Driftsleder grønt diplom/bevis
01-01-1600 31-12-9999 35803020 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35803025 Landbrugskurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 35803030 Mejeriskolekurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 35803035 Landbrugets overbygningsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35803038 Produktionsleder landbrug
01-01-1600 31-12-9999 35803039 Virksomhedsleder landbrug
01-01-1600 31-12-9999 35803040 Agrarøkonom
01-01-1600 31-12-9999 35804010 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 35804012 Væksthusgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804015 Frilandsgartner
01-01-1600 31-12-9999 35804020 Frugt- og bæravler
01-01-1600 31-12-9999 35804025 Planteskolegartner
01-01-1600 31-12-9999 35804027 Planteskolegartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804028 Produktionsgartner u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35804032 Anlægsgartner u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35804035 Anlægsgartner, plejeteknik
01-01-1600 31-12-9999 35804040 Anlægsgartner, anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 35804042 Anlægsgartnerassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804515 Blomsterdekoratørkursus
01-01-1600 31-12-9999 35804520 Gartner, driftslederkursus
01-01-1600 31-12-9999 35804525 Gartnerskolekursus, frugtavler
01-01-1600 31-12-9999 35804530 Gartnerskolekursus, væksthus
01-01-1600 31-12-9999 35804535 Gartnerskolekursus, planteskole
01-01-1600 31-12-9999 35804545 Gartnerskolekursus, anlæg
01-01-1600 31-12-9999 35804550 Gartnerskolekurser andre
01-01-1600 31-12-9999 35804810 Greenkeeper
01-01-1600 31-12-9999 35804820 Groundman
01-01-1600 31-12-9999 35804830 Greenkeeperassistent
01-01-1600 31-12-9999 35804840 Groundsmanassistent
01-01-1600 31-12-9999 35805010 Skov- og naturtekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35805020 Skov- og naturtekniker, skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 35805030 Godsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35805040 Skovbrugsmaskinfører
01-01-1600 31-12-9999 35805050 Savværks- og træindustriarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35805060 Skov- og naturtekniker, træ-landskabspleje
01-01-1600 31-12-9999 35805070 Skov- og naturtekniker, naturformidler
01-01-1600 31-12-9999 35805072 Skov- og naturtekniker, skov-naturpleje
01-01-1600 31-12-9999 35805074 Skov- og naturassistent
01-01-1600 31-12-9999 35805076 Skov- og naturtekniker, biotop-vildtpleje
01-01-1600 31-12-9999 35805078 Skov- og naturtekniker, natur-friluftsformidling
01-01-1600 31-12-9999 35805280 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 35805510 Skovbrug, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 35806010 Fiskeassistent
01-01-1600 31-12-9999 35806020 Erhvervsfisker
01-01-1600 31-12-9999 35806045 Kyst-, fiske- og sætteskipper
01-01-1600 31-12-9999 35850005 Transport, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35850080 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35850085 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35850090 Transport mv. Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35854010 Skibsassistent, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 35854015 Styrmand
01-01-1600 31-12-9999 35854025 Skibsassistent befaren, modul 3
01-01-1600 31-12-9999 35854030 Maskinist
01-01-1600 31-12-9999 35854040 Matros befaren, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 35854050 Motormand befaren, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 35854065 Søfartsskole u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35854070 Maritimt forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 35854092 Radiotelegrafist
01-01-1600 31-12-9999 35854095 Kommunikationsoperatør, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35855005 Trafikflyver
01-01-1600 31-12-9999 35855011 Lufthavnsoperatør, cargo
01-01-1600 31-12-9999 35855012 Lufthavnsoperatør, aircraft servicing
01-01-1600 31-12-9999 35855013 Lufthavnsoperatør, airport service
01-01-1600 31-12-9999 35855014 Lufthavnsoperatør, fuel
01-01-1600 31-12-9999 35855015 Lufthavnsoperatør, cleaning
01-01-1600 31-12-9999 35855016 Lufthavnsoperatør, ground handling
01-01-1600 31-12-9999 35855017 Lufthavnsoperatør, rampe service
01-01-1600 31-12-9999 35855018 Lufthavnsoperatør, brand og redning
01-01-1600 31-12-9999 35855020 Lufthavnsoperatør, bagage og cargo
01-01-1600 31-12-9999 35855021 Lufthavnsoperatør, bagage loading
01-01-1600 31-12-9999 35855022 Lufthavnsoperatør, bagage sorting
01-01-1600 31-12-9999 35855025 Lufthavnsoperatør, service
01-01-1600 31-12-9999 35855035 Transportarbejder, lufthavn
01-01-1600 31-12-9999 35855040 Lufthavnsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35856005 Vejgodstransportuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35856007 Personbefordringsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35856010 Flyttearbejder
01-01-1600 31-12-9999 35856012 Lastbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856015 Chauffør, dagligvaretransport
01-01-1600 31-12-9999 35856020 Chauffør, containertransport
01-01-1600 31-12-9999 35856025 Chauffør, temperaturtransport
01-01-1600 31-12-9999 35856030 Chauffør, entreprenørkørsel
01-01-1600 31-12-9999 35856035 Chauffør, tankbilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856040 Chauffør, specialtransport
01-01-1600 31-12-9999 35856045 Chauffør, transport af levende dyr
01-01-1600 31-12-9999 35856050 Chauffør, renovation
01-01-1600 31-12-9999 35856055 Chauffør, persontransport
01-01-1600 31-12-9999 35856060 Chauffør, all round
01-01-1600 31-12-9999 35856062 Chaufførmedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35856065 Flyttechauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856070 Eksportchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856075 Fragtchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856076 Buschauffør med speciale
01-01-1600 31-12-9999 35856078 Buschauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856079 Rutebilchauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856080 Salgschauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856085 Godschauffør
01-01-1600 31-12-9999 35856090 Redder
01-01-1600 31-12-9999 35856091 Autohjælp
01-01-1600 31-12-9999 35856092 Ambulanceassistent
01-01-1600 31-12-9999 35856094 Kørselsdisponent
01-01-1600 31-12-9999 35856097 Buschauffør, international kørsel
01-01-1600 31-12-9999 35857005 Transportuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35857010 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 35857020 Lager- og transportoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35857025 Transportarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35857030 Lagerarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35857035 Havne- og terminalarbejder
01-01-1600 31-12-9999 35857037 Postuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35857040 Postoperatør, center
01-01-1600 31-12-9999 35857041 Postoperatør,distribution
01-01-1600 31-12-9999 35857042 Postoperatør, transport
01-01-1600 31-12-9999 35857045 Lager- og produktionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35857046 Lager- og procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35857047 Lager- og logistikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 35857048 Lager- og terminaluddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35857049 Lagermedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35857050 Lager- og terminaldisponent
01-01-1600 31-12-9999 35857051 Havnemedhjælper
01-01-1600 31-12-9999 35857060 Togklargøring
01-01-1600 31-12-9999 35857065 Togbetjent
01-01-1600 31-12-9999 35857070 Stationsbetjent
01-01-1600 31-12-9999 35857080 Lokomotivfører
01-01-1600 31-12-9999 35900005 Sundhed, indgangsår (gl)
01-01-1600 31-12-9999 35900010 Social- og sundhedsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35900015 Optometrist
01-01-1600 31-12-9999 35900080 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 35900090 Social/sundhed Indv.udd. erhvervsfaglig
01-01-1600 31-12-9999 35901520 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 35901525 Hjemmehjælper
01-01-1600 31-12-9999 35901530 Sygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 35901540 Beskæftigelsesvejleder
01-01-1600 31-12-9999 35901545 Plejehjemsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35901550 Plejer
01-01-1600 31-12-9999 35901560 Barneplejerske
01-01-1600 31-12-9999 35902010 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 35906010 Tandklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 35906510 Defektrice
01-01-1600 31-12-9999 35909510 Hospitalsteknisk assistent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 35909520 Audiologiassistent
01-01-1600 31-12-9999 35909530 Neurofysiologiassistent
01-01-1600 31-12-9999 35909540 Fodterapeut
01-01-1600 31-12-9999 35909550 Audiometrist
01-01-1600 31-12-9999 35951010 Sikkerhedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 35951011 Værkmester, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 35952010 Konstabel, hæren
01-01-1600 31-12-9999 35952015 Sergent, hæren
01-01-1600 31-12-9999 35952020 Konstabel, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35952025 Sergent, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 35952030 Konstabel, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 35952035 Sergent, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 35979710 Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 35979720 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 35979730 Fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 39200090 Pædagogik Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39390090 Handel/kontor Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39530090 Bygge/anlæg Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39540090 Jern/metal Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39550090 Grafisk Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39580090 Teknik/industri iøvrigt Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39600090 Service Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39615410 Metalindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615425 Plastindustrien, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615815 Procesindustri levnedsmiddel mv, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615816 Fiske- og fjerkræindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615817 Postale produkter og processer, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615818 Beklædnings- og tekstilindustri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615820 Operatøropgaver i el-forsyning, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615822 Procesindustri non-food produkter, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39615830 Elektronik- og kemisk industri, AMU ind.arb.
01-01-1600 31-12-9999 39625410 Jern- og metalindustrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39625474 Teknisk design og tegning i industrien, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39635410 Svejsning, støbning, skibsbygning, AMU metal
01-01-1600 31-12-9999 39643950 Handel og administration, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643965 Finans, forsikring, pension mv, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643970 Instruktion - adm. funktion i træning og sport, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643974 Ledelse, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643975 Offentlig forvaltning mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643985 Sundhedssektor, administration - assistance, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39643986 Tandklinik administration mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39645521 Grafisk produktion, AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39645574 Foto, film, tv produktion mv., AMU hand/adm
01-01-1600 31-12-9999 39656050 Urmageri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656051 Optometri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656070 Service ejendom, rengøring, vagt, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656075 Teltmontage, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656085 Tandteknik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656090 Frisør og kosmetik, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39656091 Vaskeriindustri, AMU service
01-01-1600 31-12-9999 39665345 Bygninger og anlægskonstruktion, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665347 Isolering af tekniske anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665348 Vejbygning og belægninger, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665374 Projektering mv., byggeri-anlæg, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39665390 Spildevandsbehandling, AMU byg/ind
01-01-1600 31-12-9999 39675345 El-teknik installation og service, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39675370 Skorstensfejerarbejde, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39675440 Vvs-installation og servicering, AMU energi
01-01-1600 31-12-9999 39685820 Træ- og møbelindustri mv., AMU træind.
01-01-1600 31-12-9999 39697515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 39698001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, AMU mej/jord
01-01-1600 31-12-9999 39707515 Kødbranchen, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39707516 Bageri og konfekture, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39707555 Køkken, hotel og restaurant, AMU lev.mid.
01-01-1600 31-12-9999 39718005 Erhvervsfiskere, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 39718560 Transportvirksomhed, AMU transp.
01-01-1600 31-12-9999 39722085 Pædagogisk arbejde med børn og unge, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 39729085 Omsorgs- og sundhedsarbejde, AMU pæd/soc
01-01-1600 31-12-9999 39730099 Overgangsordnings FKB, AMU energi/byg
01-01-1600 31-12-9999 39740098 Fælleskataloget, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39740099 Individuel kompetenceafklaring, AMU
01-01-1600 31-12-9999 39750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39765410 Arbejde i den rustfrie stålindustri, AMU rustfri
01-01-1600 31-12-9999 39800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39850090 Transport mv. Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39900090 Social/sundhed Indv.udd. efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 39983950 Handel og administration, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39983965 Finans, forsikring, pension mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39983974 Ledelse, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985344 El-teknik installation og service, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985345 Bygninger og anlægskonstruktion, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985346 Entreprenørmateriel, anvendelse mv, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985347 Isolering af tekniske anlæg, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985370 Skorstensfejerarbejde, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985410 Jern- og metalindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985425 Plastindustrien, sp.arb/fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985440 Vvs-installation og servicering, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985474 Teknisk design og tegning i industrien, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985521 Grafisk produktion, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985574 Foto, film, tv produktion mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985815 Procesindustri levnedsmiddel mv, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39985816 Fiske- og fjerkræindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985818 Beklædnings- og tekstilindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985819 Arbejdets organisering v. industriproduktion, sp.fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985820 Træ- og møbelindustri mv., sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985822 Procesindustri non-food produkter, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39985830 Elektronik- og kemisk industri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986050 Urmageri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986051 Optometri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986070 Service ejendom, rengøring, vagt, sp.arb/fagl
01-01-1600 31-12-9999 39986085 Tandteknik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986090 Frisør og kosmetik, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39986091 Vaskeriindustri, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987515 Produktion og pakning af mejeriprodukter, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39987516 Bageri og konfekture, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987517 Kødbranchen, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39987555 Køkken, hotel og restaurant, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39988001 Landbrug, skovbrug, dyrepasning, sp.arb./fagl
01-01-1600 31-12-9999 39988005 Erhvervsfiskere, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 39988560 Transportvirksomhed, sp.arb./fagl.
01-01-1600 31-12-9999 40201012 Børnehave- og fritidspædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 40201015 Akademiuddannelse, ungdomspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 40201030 Småbørnslærerinde
01-01-1600 31-12-9999 40204010 Friluftsvejleder
01-01-1600 31-12-9999 40204020 Almen uddannelse i sløjd
01-01-1600 31-12-9999 40204030 Voksenunderviser
01-01-1600 31-12-9999 40204035 Akademiuddannelse, ungdoms- og voksenundervisning
01-01-1600 31-12-9999 40204040 Voksenvejleder
01-01-1600 31-12-9999 40204045 Akademiudd., socialpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 40204046 Bevægelsespædagog
01-01-1600 31-12-9999 40250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40253010 Multimediedesigner
01-01-1600 31-12-9999 40253020 Mediekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 40253034 Mikroinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 40253038 Systemprogrammør
01-01-1600 31-12-9999 40253040 Visualizer
01-01-1600 31-12-9999 40253055 Akademiuddannelse, kreativitet og design
01-01-1600 31-12-9999 40253060 Akademiuddannelse i projektledelse -medie- kommunik.branchen
01-01-1600 31-12-9999 40253070 Akademiøkonom, designmanagement
01-01-1600 31-12-9999 40253075 Akademiøkonom, international telefommunikation
01-01-1600 31-12-9999 40253080 Akademiøkonom, kommunikation/formidling
01-01-1600 31-12-9999 40253085 Akademiøkonom, markedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 40253090 Akademiøkonom, grafisk kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 40256104 Erhvervssproglig grundstudium, sprog uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 40256108 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40256112 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40256116 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40256118 Erhvervssproglig korrespondent u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40256120 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40256124 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
01-01-1600 31-12-9999 40256128 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40256132 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40256136 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40256140 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
01-01-1600 31-12-9999 40256144 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40256152 Tegnsprog- og mundhåndsystem, basisuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40256182 Statsprøvet tolk
01-01-1600 31-12-9999 40256185 Akademiuddannelse, tolkning
01-01-1600 31-12-9999 40258406 Korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 40258409 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-fransk
01-01-1600 31-12-9999 40258412 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40258415 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 40258418 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258421 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258424 Erhvervssproglig grundstudium, engelsk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258427 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40258430 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 40258433 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258436 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258439 Erhvervssproglig grundstudium, fransk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258442 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-portugisisk
01-01-1600 31-12-9999 40258445 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258448 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258451 Erhvervssproglig grundstudium, italiensk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258454 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258457 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258460 Erhvervssproglig grundstudium, portugisisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258463 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258466 Erhvervssproglig grundstudium, russisk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258469 Erhvervssproglig grundstudium, spansk-tysk
01-01-1600 31-12-9999 40258472 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40258475 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, fransk
01-01-1600 31-12-9999 40258478 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 40258481 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, russisk
01-01-1600 31-12-9999 40258484 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, spansk
01-01-1600 31-12-9999 40258487 Erhvervssproglig, to sprog, grundstudium, tysk
01-01-1600 31-12-9999 40300010 Forfatteruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 40300090 Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40301012 Billedkunst
01-01-1600 31-12-9999 40301016 Smykkeformgiver
01-01-1600 31-12-9999 40301030 Kunsthåndværker, guld- og sølvformgivning
01-01-1600 31-12-9999 40302012 Præliminær organistuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40302013 Musikprofil
01-01-1600 31-12-9999 40308010 Restaureringstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40390010 Samfundsfaglig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40390015 Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 40390070 Forvaltningsfagligt specialkursus
01-01-1600 31-12-9999 40390071 Forvaltningsfaglig afgangseksamen u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40390072 Forvaltningsfagligt diplomkursus, staten
01-01-1600 31-12-9999 40390073 Forvaltningshøjskole, staten
01-01-1600 31-12-9999 40390074 Forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
01-01-1600 31-12-9999 40390075 Forvaltningsfagligt diplomkursus, sygehuse
01-01-1600 31-12-9999 40390076 Socialforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 40390077 Socialforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 40390078 Skatteforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 40390079 Skatteforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999 40390081 Forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
01-01-1600 31-12-9999 40390090 Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40391210 Ejendomsmægler
01-01-1600 31-12-9999 40391510 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391520 Markedsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391525 Akademiudd., international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391535 Akademiøkonom, afsætning/økonomistyring
01-01-1600 31-12-9999 40391540 Akademiøkonom, markedsføring/service
01-01-1600 31-12-9999 40391545 Akademiøkonom, kommunikation/reklame
01-01-1600 31-12-9999 40391550 Akademiøkonom, eksport
01-01-1600 31-12-9999 40391555 Akademiøkonom, sprog og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 40391560 Akademiøkonom, økonomi og informatik
01-01-1600 31-12-9999 40391565 Akademiøkonom, international markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391810 Handelsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40391822 Akademiøkonom, detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 40391823 Akademiøkonom, international erhvervsinformation
01-01-1600 31-12-9999 40391824 Akademiøkonom, international handel
01-01-1600 31-12-9999 40391825 Akademiøkonom, miljø og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 40391826 Akademiøkonom, indenlandsk afsætning/service
01-01-1600 31-12-9999 40391828 Akademiøkonom, salgskonsulent
01-01-1600 31-12-9999 40391830 Akademiøkonom, udenrigshandel
01-01-1600 31-12-9999 40391832 Akademiøkonom, indkøb og import
01-01-1600 31-12-9999 40391834 Akademiøkonom, østeuropæisk handel
01-01-1600 31-12-9999 40391836 Akademiøkonom, bilbranchen, salg og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40391838 Akademiøkonom, internationalt salg
01-01-1600 31-12-9999 40391839 Akademiuddannelse, retail
01-01-1600 31-12-9999 40391843 Akademiøkonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40391850 Eksportkonsulent
01-01-1600 31-12-9999 40391860 Eksporttekniker
01-01-1600 31-12-9999 40391870 Innovation og entrepreneurship
01-01-1600 31-12-9999 40391880 Akademiuddannelse, innovation og produktionsoptimering
01-01-1600 31-12-9999 40392110 Eksportør, eksamineret
01-01-1600 31-12-9999 40392630 Akademiuddannelse, human ressource
01-01-1600 31-12-9999 40392640 Akademiuddannelse uden profil
01-01-1600 31-12-9999 40392645 Akademiuddannelse, beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 40392650 Akademiuddannelse, skatter og afgifter
01-01-1600 31-12-9999 40392655 Akademiuddannelse, socialt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 40393010 Administrationsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40393210 Finansøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40393220 Akademiøkonom, handel med fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 40393230 AK, offentlig forvaltning og administration
01-01-1600 31-12-9999 40393240 Akademiuddannelse, finansiel rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 40393250 Finansiel videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40393505 Revision
01-01-1600 31-12-9999 40393510 Financial controller
01-01-1600 31-12-9999 40394010 Datamatiker
01-01-1600 31-12-9999 40394021 Datanom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40394022 Datanom, IT-rådgivning og projektledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394023 Datanom, programmering
01-01-1600 31-12-9999 40394024 Datanom, systemteknik og drift
01-01-1600 31-12-9999 40394026 Datanom, systemudvikling
01-01-1600 31-12-9999 40394030 IT-administrator
01-01-1600 31-12-9999 40394040 Akademiuddannelse, informationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40394503 Merkonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40394506 Merkonom, international marketing - engelsk
01-01-1600 31-12-9999 40394509 Merkonom, international marketing - fransk
01-01-1600 31-12-9999 40394512 Merkonom, international marketing - tysk
01-01-1600 31-12-9999 40394515 Merkonom, revision
01-01-1600 31-12-9999 40394518 Merkonom, butiksledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394521 Merkonom, driftsledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394524 Merkonom, eksport
01-01-1600 31-12-9999 40394527 Merkonom, finansiering
01-01-1600 31-12-9999 40394530 Merkonom, indkøb
01-01-1600 31-12-9999 40394533 Merkonom, informatik
01-01-1600 31-12-9999 40394536 Merkonom, markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40394539 Merkonom, transport
01-01-1600 31-12-9999 40394542 Merkonom, turisme
01-01-1600 31-12-9999 40394545 Merkonom, regnskabsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 40394548 Merkonom, organisation
01-01-1600 31-12-9999 40394551 Merkonom, personaleadministration
01-01-1600 31-12-9999 40394554 Merkonom, landbrugsledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394557 Merkonom, miljøledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394560 Merkonom, innovation
01-01-1600 31-12-9999 40394563 Merkonom, administration
01-01-1600 31-12-9999 40394566 Merkonom, international handel
01-01-1600 31-12-9999 40394569 Merkonom, logistik
01-01-1600 31-12-9999 40394572 Merkonom, personaleudvikling
01-01-1600 31-12-9999 40394575 Merkonom, økonomistyring
01-01-1600 31-12-9999 40394576 Merkonom, erhvervsdiplom
01-01-1600 31-12-9999 40394705 Akademimerkonom, kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 40394710 Akademimerkonom, international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 40394715 Akademimerkonom, økonomi- og ressourcestyring
01-01-1600 31-12-9999 40394720 Akademiuddannelse, ledelse
01-01-1600 31-12-9999 40394725 Akademiuddannelse, oplevelsesøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 40394726 Merkonom, oplevelsesøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 40395110 Serviceøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40395122 Akademiøkonom, turisme
01-01-1600 31-12-9999 40395124 Akademiøkonom, sport og fritid
01-01-1600 31-12-9999 40395126 Akademiøkonom, hotel- og restaurantledelse
01-01-1600 31-12-9999 40395128 Akademiøkonom, servicesektor management
01-01-1600 31-12-9999 40395145 Hotel- og restaurationstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40395150 Rejselivstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40590010 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40590090 Teknisk Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40591003 Teknonom u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40591006 Teknonom, håndværk
01-01-1600 31-12-9999 40591009 Teknonom, ledelsesteknik
01-01-1600 31-12-9999 40591012 Teknonom, driftsteknik kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591015 Teknonom, driftsteknik produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591018 Teknonom, kvalitetsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591020 Teknonom, miljøstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591021 Teknonom, produktionsstyring
01-01-1600 31-12-9999 40591024 Teknonom, produktionsteknik
01-01-1600 31-12-9999 40591027 Teknonom, produktionsteknik edb
01-01-1600 31-12-9999 40591029 Teknonom, info teknologi i virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 40591030 Teknonom, indkøb- og materialestyring
01-01-1600 31-12-9999 40592010 Produktionsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592032 Maskintekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40592034 Maskintekniker, værktøjskonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 40592036 Maskintekniker, konstruktion
01-01-1600 31-12-9999 40592038 Maskintekniker, driftsteknik
01-01-1600 31-12-9999 40592039 Maskintekniker, stålkonstruktion
01-01-1600 31-12-9999 40592040 Plasttekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592050 Kvalitets- og måletekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592060 Trætekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592210 Værkstedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 40592410 Installatør u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40592425 El-installatør
01-01-1600 31-12-9999 40592435 Installatør, stærkstrøm
01-01-1600 31-12-9999 40592440 Installatør, vvs
01-01-1600 31-12-9999 40592445 Gastekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592450 Gas-, vand- og sanitetsmester
01-01-1600 31-12-9999 40592460 Energiteknolog AK
01-01-1600 31-12-9999 40592461 Akademiuddannelse i energiteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40592510 IT- og elektronikteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592520 Elektroniktekniker
01-01-1600 31-12-9999 40592530 Automationsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40592610 Autoteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40593010 Laborant
01-01-1600 31-12-9999 40593020 Miljøtekniker
01-01-1600 31-12-9999 40593040 Akademiuddannelse, laboratorie- og bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 40595015 Miljøteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40595025 Byggetekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595030 Anlægstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595035 Byggekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 40595040 Kort- og landmålingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40595510 Maler, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40598505 Tekstil- og beklædningsteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40598510 Designteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40598525 Konfektionstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598527 Trikotagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598529 Tekstiltekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598535 Farveritekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598540 Indkøbstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598545 Industriel designer
01-01-1600 31-12-9999 40598550 Modeltekniker
01-01-1600 31-12-9999 40598555 Produktudvikler
01-01-1600 31-12-9999 40598560 Modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 40598712 Driftsteknolog offshore
01-01-1600 31-12-9999 40599010 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 40750010 Levnedsmiddel og husholdning u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40750090 Levnedsmiddel/husholdning Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40751005 Laboratorie-, kemo- og miljøteknik u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40751010 Procesteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40751020 Fødevareteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40751030 Mejeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40751035 Procesteknolog, kemoteknik
01-01-1600 31-12-9999 40751039 Laboratorietekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 40751041 Laboratorietekniker, kemi
01-01-1600 31-12-9999 40751045 Laboratorietekniker
01-01-1600 31-12-9999 40751050 Food business engineer
01-01-1600 31-12-9999 40751055 Ernæringsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40755010 Akademiuddannelse i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 40756010 Akademigastronom
01-01-1600 31-12-9999 40757010 Husholdningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 40757510 Økonoma
01-01-1600 31-12-9999 40800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. kort vidg.
01-01-1600 31-12-9999 40802010 Jordbrugsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40802012 Landbrugstekniker, biologi
01-01-1600 31-12-9999 40802014 Landbrugstekniker, teknisk speciale
01-01-1600 31-12-9999 40802016 Landbrugstekniker, økonomisk/merkantilt speciale
01-01-1600 31-12-9999 40802018 Landbrugstekniker, regnskab
01-01-1600 31-12-9999 40802022 Landbrugstekniker, husdyrbrug
01-01-1600 31-12-9999 40802024 Landbrugstekniker, maskiner
01-01-1600 31-12-9999 40802028 Landbrugstekniker, planteavl
01-01-1600 31-12-9999 40802030 Landbrugstekniker, landbrug diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40802042 Gartneritekniker, anlæg
01-01-1600 31-12-9999 40802044 Gartneritekniker, planteskole
01-01-1600 31-12-9999 40802046 Gartneritekniker, væksthus
01-01-1600 31-12-9999 40802048 Gartneritekniker, grøntsager
01-01-1600 31-12-9999 40802050 Gartneritekniker, produktion
01-01-1600 31-12-9999 40802055 Jordbrugstekniker u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40802060 Jordbrugsteknolog, bygninger og teknik
01-01-1600 31-12-9999 40802061 Jordbrugsteknolog, husdyrproduktion
01-01-1600 31-12-9999 40802062 Jordbrugsteknolog, planteproduktion
01-01-1600 31-12-9999 40802063 Jordbrugsteknolog, landskab og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 40802064 Jordbrugsteknolog, miljø og natur
01-01-1600 31-12-9999 40805210 Vildtforvalter
01-01-1600 31-12-9999 40806040 Fiskeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 40850010 Transport mv. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 40850090 Transport mv. Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40852010 Logistikøkonom
01-01-1600 31-12-9999 40852025 Akademiøkonom i logistik
01-01-1600 31-12-9999 40852030 Akademiøkonom, logistik - international transport
01-01-1600 31-12-9999 40852040 Akademiuddannelse, international transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 40854010 Vagtofficer
01-01-1600 31-12-9999 40854025 Juniorofficer, 1. teoridel
01-01-1600 31-12-9999 40854030 Juniorofficer, 2.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 40854040 Juniorofficer, 3.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 40854050 Skibsmaskinist
01-01-1600 31-12-9999 40854060 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
01-01-1600 31-12-9999 40856010 Beredskabstekniker, akademiuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 40900010 Danish addiction counselor (DAC)
01-01-1600 31-12-9999 40900015 Akademiuddannelse, sundhedspraksis
01-01-1600 31-12-9999 40900090 Social/sundhed Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40904510 Kiropraktor, forskole
01-01-1600 31-12-9999 40906030 klinisk tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 40906035 Videreuddannelse i odontologisk praksis
01-01-1600 31-12-9999 40906510 Farmakonom
01-01-1600 31-12-9999 40950090 Forsvar/politi Indv.udd. kort videregående
01-01-1600 31-12-9999 40951510 Fængselsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 40951540 Enhedsfunktionær, fængselsvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 40979730 Akademiuddannelse, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 50200010 Pædagogisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50200080 Kursus, lærer-pædagog
01-01-1600 31-12-9999 50200090 Pædagogik Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50201005 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 50201007 Pædagogiske
01-01-1600 31-12-9999 50201010 Pædagog, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50201012 Pædagog (Rudolf Steiner)
01-01-1600 31-12-9999 50201015 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-1600 31-12-9999 50201020 Socialpædagogik, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50201030 Pædagogisk arbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201040 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 50201060 Pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201061 Humanistisk-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201062 Matematik-pædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50201063 Psykologi-pædagogik, exam.psyk.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 50202010 Folkeskolelærer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50202015 Dansk andetsprog for voksne
01-01-1600 31-12-9999 50202020 Folkeskolelærer, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 50202025 Den frie læreruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50202030 Praktiklærer til læreruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 50202035 Naturfagsdidaktik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50203010 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50204020 Pædagogisk grundkursus, lærere ved tekniske skoler
01-01-1600 31-12-9999 50204025 Pædagogisk uddannelse, lærere ved teknika
01-01-1600 31-12-9999 50204030 Pædagogisk uddannelse, lærere ved ingeniørakademi
01-01-1600 31-12-9999 50204032 Erhvervspædagogik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50204035 Pædagogisk kursus, erhvervsskolerne
01-01-1600 31-12-9999 50204040 Pædagogisk grundkursus, lærere ved handelshøjskole
01-01-1600 31-12-9999 50204045 Speciallærer
01-01-1600 31-12-9999 50204050 Uddannelses- og erhvervsvejleder udd.
01-01-1600 31-12-9999 50204060 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50205012 Holistisk afspændingspædagog
01-01-1600 31-12-9999 50250010 Formidling og erhvervssprog u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50250015 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50250090 Formidling/erhvervssprog Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50253010 Journalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253020 Fotojournalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253030 Journalistisk arbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253040 Journalistik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253050 Journalistik for etniske grupper, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50253055 Kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253061 Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50253510 Bibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 50253520 Bibliotekar DB
01-01-1600 31-12-9999 50253540 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
01-01-1600 31-12-9999 50256110 Erhvervssproglig diplomprøve ED u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50256120 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256130 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256140 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256150 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256160 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256170 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 50256180 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50256190 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50256195 Tegnsprogstolk, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 50257510 Formidling - kunst og kultur, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50258404 Erhvervssproglig afgangseksamen EA u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50258408 Engelsk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258411 Ervervssprog flere sprog, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258412 Fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258416 Italiensk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258420 Spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258424 Tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258426 Engelsk-russisk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258428 Engelsk-fransk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258429 Engelsk-fransk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258432 Engelsk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258435 Erhvervssprog-IT markedskommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50258436 Engelsk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258439 Engelsk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258440 Fransk-spansk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258444 Fransk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258445 Fransk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258448 Spansk-tysk, erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 50258449 Engelsk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258456 Fransk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258462 Tysk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258463 Engelsk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258464 Fransk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50258468 Tysk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 50300010 Kunstnerisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50300090 Kunstnerisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50301510 Design og business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50302005 Forskole - musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 50302010 Klassisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 50302020 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 50302022 Kirkemusik, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302040 Music management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302045 Rytmisk musik og bevægelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302047 Rytmisk korledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50302050 Rytmisk musik udøvende
01-01-1600 31-12-9999 50302060 Rytmisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 50302061 Rytmisk musik individuelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 50302070 Tonemester (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 50303010 Danser
01-01-1600 31-12-9999 50303011 Koreograf
01-01-1600 31-12-9999 50303015 Danseformidling
01-01-1600 31-12-9999 50303020 Dansepædagog
01-01-1600 31-12-9999 50304010 Skuespiller
01-01-1600 31-12-9999 50304015 Musicalperformer
01-01-1600 31-12-9999 50304020 Scenografi
01-01-1600 31-12-9999 50304030 Teaterteknik, lys
01-01-1600 31-12-9999 50304040 Teaterteknik lyd
01-01-1600 31-12-9999 50304050 Teaterteknik, produktion (scene)
01-01-1600 31-12-9999 50304060 Teaterinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50304070 Teaterteknik, regi
01-01-1600 31-12-9999 50305020 Billedkunst, grund- normaludd.
01-01-1600 31-12-9999 50305050 Kunstakademiuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50306010 Karakteranimation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50306012 Fotograf - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306015 Tonemester - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306020 Instruktør - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306025 Filmklipper
01-01-1600 31-12-9999 50306030 Manuskriptforfatter - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306035 Filmproducer - film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 50306040 Animationsinstruktør - film, tv og interaktive medier
01-01-1600 31-12-9999 50306047 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50306050 Tv tilrettelægger / dokumentarinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 50306055 Filmskoleuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50350010 Naturvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50350090 Naturvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50352010 IT (DIT), diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50352020 Software, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50352030 Softwareudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50352031 Softwareudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50353010 Webudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50353011 Webudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50358510 Konkurrenceidræt, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50358520 Legemsøvelser, faglærer
01-01-1600 31-12-9999 50390010 Samfundsvidenskabelig u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50390015 Fleksibelt forløb, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50391510 International handel og markedsføring, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50391520 E-konceptudvikling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50391525 E-konceptudvikling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392110 Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50392905 Skattefaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392910 Offentlig administration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50392915 Offentlig administration, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50392920 Inkasso, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50393010 Sportsmanagement, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50393015 Sportsmanagement, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50393510 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 50396100 International hospitality management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396105 HD-2.del u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50396110 HD-1.del
01-01-1600 31-12-9999 50396112 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396115 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396120 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396121 Marketing management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396122 Merkantil, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396123 Supply chain management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396125 Finansiering, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396126 Finansiel rådgivning, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396130 Forsikring, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396135 Organisation, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396140 Regnskabsvæsen, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396145 Udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396150 Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396155 Informatik, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396156 Finans, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396160 Miljø/revision, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 50396162 Projektledelse og lederskab (kaospilot)
01-01-1600 31-12-9999 50396165 Ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396166 Vurdering, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396167 Globalisering og forandring, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396168 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
01-01-1600 31-12-9999 50396170 Sundhedsøkonomi og ledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50396171 Innovation og entrepreneurship, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396172 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396173 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396175 International bachelor leisure management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50396180 Retail and key account, HD 2.del
01-01-1600 31-12-9999 50397010 Turistfører, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397015 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50397410 Socialrådgiver, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50397412 Socialformidleruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50397420 Socialrådgiver (socionom), årskursus
01-01-1600 31-12-9999 50397430 Social diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50397435 Socialformidling, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397440 Praktikvejleder til socialrådgiverudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397445 Krimonologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397510 Psykiatri, tværfaglig diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50397515 Beskæftigelsesindsats, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50590005 Teknisk u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50590010 Diplomingeniør prof.bach. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50590015 Proces og innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50590090 Teknisk Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50591010 Teknologi og økonomi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591020 Teknologileder
01-01-1600 31-12-9999 50591030 Projektledelse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591040 Teknologisk, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591050 Operations og supply chain management, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50591210 Eksportingeniør, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591410 Levnedsmiddelingeniør
01-01-1600 31-12-9999 50591415 Fødevareanalyse, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591510 Sundheds- og omsorgsteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591610 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50591615 Parkvirksomhed, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592010 Maskin, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592025 Materialeteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592030 Global management and manufacturing, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592510 Elektronik-IT, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592512 Stærkstrømsteknologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592513 Automation, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592515 IT, diploming. prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592516 IT-diplomuddannelsen, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50592520 Datamatik, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592525 Medie- og sonokommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592530 Information, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592545 IT for datamatiker, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592550 Produktudvikling og teknisk integration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50592555 Trafik og transport, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593010 Kemi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593015 Bæredygtig energiteknik, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593030 Bio-, procesteknologi og kemi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50593035 Bioteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50593040 Nanoteknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594510 Bygning, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594520 Arktisk teknologi, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594525 Bygningsdesign, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50594530 Teknisk-humanøkologi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594535 Vedligehold, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594540 Projektledelse, byggeriets diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50594545 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50595005 Bygningskonstruktøruddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50595010 Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596010 Design - innovation, diploming.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596020 Integreret design, dimplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50596025 Interaktivt design, diplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598015 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598020 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598025 Grafisk fortælling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598030 Visuel kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598035 TV og medie tilrettelægger, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50598036 Media management (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 50598037 Grafisk åben udd. (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 50598710 Teknisk manager offshore, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50750010 Levnedsmiddel og ernæring u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50757010 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757015 Årskursus i forbrugerøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 50757016 Årskursus i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 50757020 Klinisk diætist
01-01-1600 31-12-9999 50757025 Mejeriteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757030 Ernæring-sundhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757035 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50757040 Ernæringsdiplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50800090 Jordbrug/fiskeri Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50802010 Jordbrugsvirksomhed - økonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50802011 Jordbrugsvirksomhed - jordbrugsbiologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50804010 Have- og parkingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50850090 Transport mv. Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50853010 Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 50853030 Maskinmester- maskinteknisk ledelse og drift,prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50853045 Seniorofficer, maskinchef (maritim transport)
01-01-1600 31-12-9999 50854010 Skibsfører, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50854030 Juniorofficer (maritim), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50854040 Seniorofficer, skibsfører (maritim transport)
01-01-1600 31-12-9999 50854045 Seniorofficer, dual purpose skibschef
01-01-1600 31-12-9999 50856010 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50900010 Sundhed u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 50900090 Social/sundhed Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50901010 Afspændingspædagogik og psykomotorik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50902510 Bioanalytiker, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50903010 Sygeplejerske, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50903030 Sygeplejerske, suppleringsudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903110 Sygepleje, ledelse - undervisning, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 50903115 Psykiatri, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903116 Familieterapi, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903117 Ældrearbejde, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903120 Afdelingssygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903130 Sundhedsplejerske, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 50903135 Danmarks sygeplejerskehøjskole 1.-2. del
01-01-1600 31-12-9999 50903140 Hygiejnesygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903141 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50903142 Anæstesisygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 50903143 Specialsygeplejerske i kræftsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 50903144 Stråleterapeut
01-01-1600 31-12-9999 50903145 Sundhedsfaglige diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50903610 Radiograf, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904010 Ergoterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904510 Fysioterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904710 Ergo- og fysioterapeut, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 50904810 Bandagist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50904910 Optometrist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50905010 Jordemoder, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50905020 Jordemoder, ledende og undervisende
01-01-1600 31-12-9999 50906010 Oral helse, diplomudd.
01-01-1600 31-12-9999 50906015 Tandplejer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50950090 Forsvar Indv.udd. mellemlang videregående
01-01-1600 31-12-9999 50951010 Politivirksomhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952010 Officer u.n.a. (mellemlang vidg. udd.)
01-01-1600 31-12-9999 50952020 Officer i hæren, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952030 Officer i søværnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 50952040 Officer i flyvevåbnet, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5101010 Vuggestue mv., førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5101020 Børnehave mv.,førskoleudd.
01-01-1600 31-12-9999 60020090 Bachelor u.n.a. Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250010 Humanistisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250011 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250012 Kultur- og sprogmødestudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250013 Performance-design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250015 Humanistisk, grundudd. bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250016 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250020 Sproglig-pædagogik, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60250030 Musisk-æstetisk, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60250040 Humanistisk, basis
01-01-1600 31-12-9999 60250050 Humanistisk, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 60250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250210 Pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250211 Pædagogik og uddannelsesstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250410 Teologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250420 Religion studier/videnskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250430 Religionshistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250610 Filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250612 Anvendt filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250620 Idehistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60250810 Historie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251010 Arkæologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251020 Arkæologi forhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251030 Arkæologi middelalder, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251040 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251210 Litteraturvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251410 Teatervidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251420 Dramaturgi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60251810 Musik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252010 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252610 Designkultur og økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252615 Oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60252620 Designkultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253010 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253015 Medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253020 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253022 Informations- og kommunikationsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253025 Kommunikation og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253030 Journalistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253035 Informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253040 Multimedia, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253505 Informationsvidenskab og kulturformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60253510 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254010 Filologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254210 Dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254215 Nordisk sprog og litteratur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254410 Engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254415 Sprog og internationale studier-engelsk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254610 Tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254620 Nederlandsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254810 Fransk studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254820 Italiensk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254825 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254830 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254840 Rumænsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60254850 Portugisisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255010 Slavisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255020 Balkanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255210 Indologi-indisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255230 Semitisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255240 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255406 Kinastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255410 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255415 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255430 Japanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255445 Koreastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255450 Indonesisk/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255454 Thai/sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255469 Tibetologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255610 Finsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255620 Ungarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255630 Indianske sprog og kulturer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60255635 Amerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256010 Erhvervssprog og kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256020 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256030 Erhv.sprog, 2 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60256035 Erhv.sprog, 1 sprog, internat. virksomhedskommunik., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60257110 Engelsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257120 Fransk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257130 Spansk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257140 Tysk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257150 Arabisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257155 Kinesisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257160 Polsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257165 International turisme og fritidsmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60257166 Hotelmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 60258402 Sprog og IT, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258403 Sprog og kulturformidling, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258405 Sprog og pædagogik, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258406 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258407 Information management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258408 Interkulturel pædagogik og dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258409 Europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258411 Erhvervssprog u.n.a., erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258414 Engelsk-fransk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258420 Engelsk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258426 Engelsk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258432 Engelsk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258438 Engelsk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258442 Engelsk-amerikanske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258444 Fransk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258450 Fransk-tysk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258456 Fransk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258462 Tysk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258468 Tysk-italiensk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258474 Tysk-russisk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258480 Sprog-europæiske studier, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258481 Engelsk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258482 Fransk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258483 International marketing, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258484 Markedsføringsøkonomi-engelsk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258485 Tysk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258486 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258487 Spansk kombineret, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258489 Russisk-spansk, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258493 Erhvervssprog-medie, erhv.sprog.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258910 Sprogvidenskab/Lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258915 Indoeuropæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258920 Retorik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60258930 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300010 Kunstnerisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300090 Kunstnerisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60300510 Folkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60301510 Kirkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302520 Tonemester, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302521 Lydtekniker, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302525 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302530 Musikformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302535 Musikteori, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60302540 Music management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60303510 Instrumentalist/sanger, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304010 Almen musikpædagogik AM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304015 Musikpædagogisk brobygning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304025 Klassisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 60304027 Musik og musikpædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60304510 Musik og bevægelse/performance, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305010 Komposistion, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305015 Sangskrivning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60305510 Musik-, kor-, ensembleledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60307010 Billedkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308010 Konserveringsteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308020 Konserveringsteknik-kunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308030 Konserveringsteknik-kulturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308040 Konserveringsteknik-grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308050 Konserveringsteknik-monumentalkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60308060 Konserveringsteknik-naturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60350010 Naturvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60350020 Teknik-naturvidenskab, bach.basis 1-år
01-01-1600 31-12-9999 60350030 Naturvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 60350090 Naturvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351010 Matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351015 Matematiske fag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351030 Matematik-økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351040 Forsikringsmatematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60351045 Anvendt matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352010 Datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352011 Informationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352012 Informatik (datalogi), bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352015 Medialogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352016 Digitale medier og design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352017 Interaktionsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352020 Softwareudvikling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352025 Naturvidenskab og it, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352030 Global virksomhedsinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60352510 Statistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60353020 Forsikringsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354010 Fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354020 Biofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354030 Geofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354035 Teknisk fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60354510 Astronomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355010 Kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355015 Kemi og teknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355020 Miljøkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355025 Medicinalkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60355030 Biokemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356010 Geografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356020 Kulturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356030 Naturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356040 Geoinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356510 Geologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60356515 Geologi-geoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357010 Meteorologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357510 Nanoteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60357511 Nanoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358010 Biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358015 Almen biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358020 Biologi, industribach.
01-01-1600 31-12-9999 60358024 Naturressourcer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358025 Miljøbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358030 Molekylærbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358035 Biologi-bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358040 Bioteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358043 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358044 Biokemi og molekylær biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358045 Molekylær biomedicin/-medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358046 Medicinalbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60358510 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390010 Samfundsvidenskab u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390011 EU-studier, bach
01-01-1600 31-12-9999 60390013 Globale studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390014 Internationale udviklingsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390015 Samfundsvidenskab, grundudd.
01-01-1600 31-12-9999 60390016 Plan, by og proces, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390017 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390018 Virksomhedsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390020 Samfundsvidenskab, bach.basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 60390030 Samfundsvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 60390035 Uddannelsesvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392610 Politik og administration, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392615 Socialvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60392620 Offentlig innovation og digitalisering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396105 Erhvervsøkonomi HA, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396107 HA erhvervsøkonomi-jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396110 HA informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396112 HA sport management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396115 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396120 HA erhvervsanalytiker, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396125 HA turisme, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396126 HA international shipping, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396130 HA erhvervsøkonomi og filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396133 HA psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396134 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396135 HA international business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396136 Interkulturel markedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396137 Business administration and sociology, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396138 Organisatorisk læring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396140 HA japansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396141 HA kinesisk
01-01-1600 31-12-9999 60396145 HA erhvervsret, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396150 HA datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396155 HA matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396160 HA sprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396165 HA kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396175 HA international erhvervsøkonomi og politik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396810 Økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60396815 Miljøplanlægning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397610 Jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397810 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397815 Samfundsfag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397820 Europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60397825 Public policy, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398010 Sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398011 Arbejdslivsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398015 Sociologi og kulturanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398210 Etnografi/antropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398215 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398220 Etnologi europæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398230 Eskimologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398240 Nordisk folkemindevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398410 Kognitionsvidenskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398610 Psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398810 Musikterapi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60398820 Musik/musikterapi, bach. fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 60590010 Teknisk u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590016 Humanistisk-teknologisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590020 Produktionsudvikling, civiling.bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590090 Teknisk Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60590510 Teknoantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60591505 Sundhedsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592010 Industri/produktion - maskin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592015 Energi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592524 Globale forretningssystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592525 Software engineering, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592526 Internetteknologier-computersystemer, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592527 Elektronik og datateknik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592528 Fysik og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592529 Teknisk - systemdesign og strategisk analyse, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592530 IT, kommunikation og medieteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592531 IT og kommunikationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592532 Geofysik og rumteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592533 Robotteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592535 IT-informatik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592540 Datateknik, bach.scient.
01-01-1600 31-12-9999 60592542 Teknisk videnskab-mekatronik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592545 Elektronik - IT, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592546 Teknisk videnskab (matematik-teknologi), ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592550 Produkt-designpsykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592560 Velfærdsteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60592565 Energiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594010 Kemi - miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594015 Kemi og bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594020 Kemiteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594030 Miljøteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594510 Bygge - anlæg, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594515 Infrastruktur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594520 Bygningsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594525 Indeklima og energi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594530 Bygge- og anlægskonstruktion, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594535 Veje og trafik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60594540 Vand og miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595010 Medicin og teknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595510 Bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60595515 Bæredygtig bioteknologi, bach
01-01-1600 31-12-9999 60595520 Teknisk biomedicin, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596005 Arkitektur og design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596015 Design - innovation u.n.a., ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596025 Bæredygtigt design, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596030 Teknisk videnskab (innovation and business), ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596031 Produktudvikling og innovation, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60596510 Arkitekt, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597010 Landinspektør, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597510 Nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60597511 Fysik og nanoteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750010 Fødevarer og ernæring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750015 Fødevarevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750020 Mejeribrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60750090 Levnedsmiddel og ernæring Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60800005 Jordbrugsvidenskabelig u.n.a., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60801010 Veterinær, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60801015 Husdyrvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60802010 Landbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60802015 Agrobiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60803220 Jordbrugsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60804010 Havebrugsvidenskab gartneri, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60804020 Landskabsarkitektur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60805010 Skovbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900010 Folkesundhedsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900015 IT og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900020 Biomedicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60900090 Sundhed Indv.udd., bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905210 Biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905215 Klinisk biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60905510 Medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906010 Tandlæge, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906510 Farmaceut, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906520 Medicin med industriel speciale, bach.
01-01-1600 31-12-9999 60906525 Lægemiddelvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 65020090 Kandidat u.n.a. Indv.udd., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65200005 Pædagogik, supplement efter kandidatudd.
01-01-1600 31-12-9999 65200010 Pædagogisk-fleksibel forløb, master
01-01-1600 31-12-9999 65200015 Pædagogisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65200090 Pædagogik Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65201015 Pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201025 Dansk-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201030 Didaktik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201031 IT-didaktisk design, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201032 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65201033 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65201034 Naturfagsundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65201035 Pædagogisk filosofi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201036 Uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65201040 Pædagogik, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65201045 Pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201050 Pædagogik, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65201055 Psykologi-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201058 Lifelong learning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201060 Pædagogik, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65201061 Humanistisk-pædagogik, cand.hum.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201062 Matematik-pædagogik, cand.mat.nat.
01-01-1600 31-12-9999 65201063 Psykologi-pædagogik, cand.psyk.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201065 Pædagogik, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65201070 Pædagogisk sociologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201075 Matematik-pædagogik, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65201080 Kandidatsupplering
01-01-1600 31-12-9999 65204005 Sundhedspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204010 Læreprocesser (MLP), master
01-01-1600 31-12-9999 65204011 Entrepreneurship, education, training (IMEET), master
01-01-1600 31-12-9999 65204012 Sprogtilegnelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65204015 Pædagogisk IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65204016 Organisatorisk coaching og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65204020 Problem based learning in science (MPBL), master
01-01-1600 31-12-9999 65204022 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
01-01-1600 31-12-9999 65204023 Naturfagenes didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204025 Professionsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65204030 Socialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204035 Medborgerskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65204040 Interkulturel pædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204043 Drama- og teaterpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204045 Gymnasiepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204050 Specialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204052 Dansk som andetsprog, master
01-01-1600 31-12-9999 65204055 Voksenuddannelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65204060 Fremmedsprogspædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65204065 Vejledning, master
01-01-1600 31-12-9999 65204071 Pædagogik og uddannelsesstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65204074 Pædagogik og uddannelsesstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250004 Universitetsuddannelse u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250007 Humanistisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65250008 Humanistisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250009 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250010 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 65250011 Sundhedsfremme, master
01-01-1600 31-12-9999 65250012 Cand.phil. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250013 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250016 Mag.art. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65250020 Humanistisk kombination, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250021 Humanistisk kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250023 Sprog-international virksomhedskommunikation, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250024 Sprog-international virksomhedskommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250026 Kultur- og sprogmødestudier,cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250028 Kultur-sprogmødestudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250029 Kultur- og sprogmodestudier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250030 Migrationsstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250032 Humanistisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65250034 Humanistisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65250036 Humanistisk, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65250040 Humanistisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65250046 Humanistisk, basis
01-01-1600 31-12-9999 65250054 Humanistisk, indledende fællessemester
01-01-1600 31-12-9999 65250056 Musisk-æstetisk, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65250060 Sproglig-pædagogik, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65250205 Pædagogik, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250210 Pædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250215 Pædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250221 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
01-01-1600 31-12-9999 65250225 Grundskoleundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65250230 Ulandspædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250235 Ulandspædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250245 Voksenpædagogik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250250 Voksenpædagogik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250260 Læring og forandringsprocesser, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250265 International pædagogisk antropologi, cand.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 65250405 Teologi, cand.theol.
01-01-1600 31-12-9999 65250407 Præsteuddannelse af lærere
01-01-1600 31-12-9999 65250414 Religionshistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250416 Religionshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250418 Religionshistorie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250432 Religion studier/videnskab,c.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250434 Religion, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250435 Religion, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250436 Religion, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250440 Kristendomskundskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250442 Kristendomskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250446 Kristendomshistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250456 Religionssociologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250460 Religionssociologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250464 Religionssociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250465 Diakoni, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250470 Europas religiøse rødder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250613 Filosofi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250616 Filosofi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250619 Filosofi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250625 Filosofi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250626 Anvendt filosofi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250628 Etik og værdier i organisationer, master
01-01-1600 31-12-9999 65250633 Idehistorie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250636 Idehistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250639 Idehistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250651 Human. sundhedsvid.-praksisudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65250810 Historie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65250816 Historie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65250819 Historie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65250822 Historie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65250825 Informationsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 65251002 Marinarkæologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251004 Arkæologi klassisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251008 Arkæologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251012 Arkæologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251024 Arkæologi forhistorisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251028 Arkæologi forhistorisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251032 Arkæologi forhistorisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251044 Arkæologi middelalder, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251048 Arkæologi middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251052 Arkæologi middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251056 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
01-01-1600 31-12-9999 65251057 Bæredygtig kulturarvsmanagement, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251064 Nærorientalsk arkæologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251072 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251076 Nærorientalsk oldtidskultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251215 Litteraturvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251220 Litteraturvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251225 Litteraturvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251230 Litteraturvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251235 Børnelitteratur, master
01-01-1600 31-12-9999 65251415 Teatervidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251420 Teatervidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251425 Teatervidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251427 Teatervidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251435 Dramaturgi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251440 Dramaturgi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251445 Dramaturgi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251450 Dramaturgi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251610 Filmvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251620 Filmvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251630 Filmvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251640 Filmvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65251820 Musikvidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65251830 Musik/Musikvidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65251840 Musikvidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65251850 Musikvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65252020 Kunsthistorie, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65252030 Kunsthistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252040 Kunsthistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65252050 Kunsthistorie, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65252055 Visuel kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252060 Kuratering, master
01-01-1600 31-12-9999 65252515 Æstetisk kulturarbejde, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252520 Æstetisk kulturarbejde, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65252525 Turisme, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252535 Kultur og kulturformidling, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252540 Kultur og kulturformidling, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65252545 Kulturhistorisk informatik, master
01-01-1600 31-12-9999 65252550 Køn og kultur, master
01-01-1600 31-12-9999 65252555 Børne-ungdomskultur (medier-æstetiske læreproc.), master
01-01-1600 31-12-9999 65252560 Oplevelsesøkonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252562 Designstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252565 Tværkulturelle studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252570 Internationale studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252571 Kultur, kommunikation og globalisering, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65252610 Designledelse, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253005 Kommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253006 Kommunikation, cand.comm.
01-01-1600 31-12-9999 65253007 Journalistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253011 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-1600 31-12-9999 65253013 Kognition og kommunikation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253014 Cognition and communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65253015 Kommunikation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65253016 Journalistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253017 Journalistik, cand.public.
01-01-1600 31-12-9999 65253018 Journalistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65253020 Kommunikation, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253023 European journalism, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253025 Journalistik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253026 Kommunikation og IT, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253030 Professionel kommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 65253031 Cross-media communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65253032 Redaktionel ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65253035 Medievidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253038 Language administration (MLA), master
01-01-1600 31-12-9999 65253039 Multimedia arts (MMA), master
01-01-1600 31-12-9999 65253040 Multimedia arts, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253045 Performance-design, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253046 Performance-design, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253050 Informatik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65253060 Datalogi-humanistisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65253065 Informatik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65253510 Informationsvidenskab og kulturformidling, cand.scient.bibl.
01-01-1600 31-12-9999 65253511 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65253520 Bibliotekar, cand.scient.bibl.
01-01-1600 31-12-9999 65254004 Filologi klassisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254008 Filologi klassisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254012 Filologi klassisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254020 Latin, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254024 Latin, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254028 Latin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254032 Latin, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254036 Latin middelalder, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254040 Latin middelalder, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254044 Græsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254048 Græsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254052 Græsk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254056 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254060 Græsk middelalder (byzantinsk), cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254064 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254068 Græsk-romersk kulturhistorie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254072 Oldtidskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254076 Oldtidskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254080 Oldtidskundskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254084 Nylatin, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254088 Nylatin, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254204 Nordisk litteratur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254208 Nordisk sprog og litteratur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254212 Nordisk litteratur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254216 Nordisk filologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254220 Nordisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254224 Nordisk filologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254228 Nordisk sprog og litteratur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254236 Nordisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254240 Nyere dansk sprog, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254244 Dansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254248 Dansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254252 Dansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254256 Danskfagets didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 65254264 Norrøn filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254268 Norrøn filologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254405 Engelsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254411 Amerikansk samfundsstudie, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254415 Engelsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254420 Engelsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254425 Engelsk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254440 Amerikansk samfundsstudie, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254605 Germansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254615 Tysk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254620 Tysk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254625 Tysk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254645 Nederlandsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254650 Nederlandsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254802 Fransk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254804 Fransk studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254806 Fransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254808 Fransk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254814 Fransk samfund- og kulturdokumentation, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254816 Fransk samfund- og kulturdokummentation, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254822 Spansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254824 Spansk og spanskamerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254826 Spansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254828 Spansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254842 Italiensk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254844 Italiensk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254846 Italiensk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254848 Italiensk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65254858 Portugisisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254861 Portugisisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254864 Portugisisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65254873 Rumænsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65254876 Rumænsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65254879 Rumænsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255002 Russisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255004 Russisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255006 Russisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255008 Russisk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65255016 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255018 Russisk med sovjetkundskab og økonomi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255020 Serbokroatisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255022 Serbokroatisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255024 Serbokroatisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255026 Polsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255028 Polsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255030 Polsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255034 Tjekkisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255036 Tjekkisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255038 Tjekkisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255042 Bulgarsk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255044 Bulgarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255046 Bulgarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255052 Balkanistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255054 Balkanistik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255058 Øststatskundskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255060 Øststatskundskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255062 Øststatskundskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255072 Nygræsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255074 Nygræsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255202 Indisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255204 Indologi-indisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255206 Indologi-indisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255211 Mellemøststudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255214 Nyindisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255216 Nyindisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255218 Sanskrit, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255220 Sanskrit, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255233 Iransk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255235 Islamiske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255236 Iransk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255239 Iransk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255240 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255254 Mellemøstens sprog og samfund, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65255262 Hebraisk som hovedsprog, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255268 Hebraisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255274 Ægyptologi-realia, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255296 Sumerologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255403 Sinologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255406 Kinastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255409 Kinesisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255415 Kinesisk kultur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255418 Kinesisk kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255421 Kinesisk kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255424 Japansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255427 Japansk-kinesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255430 Japanstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255433 Japansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255436 Japansk, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65255442 Koreansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255445 Koreastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255448 Koreansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255450 Indonesisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255451 Asienstudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255454 Thai, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255457 Thai, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255466 Tibetansk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255469 Tibetologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255472 Tibetansk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255478 Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255481 Østasiatisk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255605 Finsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255615 Finsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255635 Ungarsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255640 Ungarsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255660 Grønlandsk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255665 Grønlandsk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65255670 Afrikastudier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255680 Amerikanske studier, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255682 Indiansk sprog og kultur, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65255684 Indiansk sprog og kultur, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65255686 Indiansk sprog og kultur, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65256010 Erhvervssprog - internat. virksomhedskommunik., cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65256105 Cand.ling.merc. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65256110 Engelsk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256115 Fransk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256120 Italiensk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256125 Kommunikation, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256130 Russisk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256135 Spansk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256140 Tysk, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256145 Datalingvistik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256150 Sproglig informatik, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256155 Translatør
01-01-1600 31-12-9999 65256168 Erhv.sprog - internat. erhvervskommunik., cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256170 Kommunikationsdesign, cand.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65256610 Engelsk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256620 Fransk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256630 Spansk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65256640 Tysk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 65257110 Engelsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257120 Fransk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257130 Tysk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257140 Spansk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257150 Arabisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257155 Kinesisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257160 Polsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257165 International turisme og fritidsmanagement, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 65257310 Konferencetolk
01-01-1600 31-12-9999 65258903 Lingvistik sammenlignende, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65258906 Sprogvidenskab, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65258909 Sprogvidenskab/Lingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258915 Lingvistik almen, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258936 Lingvistik indoeuropæisk komparativ, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65258939 Indoeuropæisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258942 Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258948 Eskimologi lingvistisk retning, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65258954 Eskimologi lingvistisk retning, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258957 Datalingvistik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258963 Datalingvistik klassisk filologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258966 Datalingvistik italiensk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258969 Datalingvistik spansk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258972 Audiologopædi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258975 Audiologopædi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258977 Sprogpsykologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258981 Retorik, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65258984 Retorik, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65258985 Retorik og formidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65259830 Pædagogikum i religion
01-01-1600 31-12-9999 65259834 Pædagogikum i historie
01-01-1600 31-12-9999 65259836 Pædagogikum i oltidskundskab
01-01-1600 31-12-9999 65259838 Pædagogikum i dramatik
01-01-1600 31-12-9999 65259840 Pædagogikum i filmkundskab
01-01-1600 31-12-9999 65259842 Pædagogikum i musik
01-01-1600 31-12-9999 65259844 Pædagogikum i kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 65259846 Pædagogikum i latin
01-01-1600 31-12-9999 65259848 Pædagogikum i græsk
01-01-1600 31-12-9999 65259850 Pædagogikum i dansk
01-01-1600 31-12-9999 65259852 Pædagogikum i engelsk
01-01-1600 31-12-9999 65259854 Pædagogikum i tysk
01-01-1600 31-12-9999 65259856 Pædagogikum i fransk
01-01-1600 31-12-9999 65259858 Pædagogikum i spansk
01-01-1600 31-12-9999 65259860 Pædagogikum i italiensk
01-01-1600 31-12-9999 65259862 Pædagogikum i russisk
01-01-1600 31-12-9999 65300005 Kunstnerisk u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65300010 Kultur, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65300020 Kultur, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65300030 Kultur, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65300040 Kunstnerisk, grundudd. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65300090 Kunstnerisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65301012 Designer u.n.a., cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301015 Designer grafisk, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301020 Designer visuel kommunikation, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301025 Designer digital, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301030 Designer møbel og rum, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301035 Designer rum og produktion, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301040 Designer unika design, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301043 Designer keramik og glas, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301045 Designer illustration, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301050 Designer industriel, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301053 Designer mode, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301055 Designer interaktive medier, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301060 Designer guld og sølv, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301065 Designer tekstil, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301070 Designer beklædning, cand.design
01-01-1600 31-12-9999 65301910 Musikuddannelse u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302210 Kirkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302215 Kirkemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 65302310 Folkemusik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302520 Tonemester, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 65302525 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302530 Musikformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302535 Musikteori, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65302540 Klassisk hørelærepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65302570 Musikformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 65303020 Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks.
01-01-1600 31-12-9999 65303510 Instrumentalist/sanger, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 65303515 Tidlig musik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65303540 Instrumentalist/sanger, master
01-01-1600 31-12-9999 65304010 Almen musikpædagogik AM, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304015 Musikpædagogisk brobygning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304020 Musikpædagogik i ensemble/korledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304027 Musik og musikpædagogik,kand
01-01-1600 31-12-9999 65304030 Elite sangpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 65304070 Børnemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 65304210 Musik og bevægelse/performance, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304510 Komposition, cand.musicae
01-01-1600 31-12-9999 65304710 Musik-, kor-, ensembleledelse, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65304715 Rytmisk korledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65305010 Billedkunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305015 Billedkunst, cand.art.perit.
01-01-1600 31-12-9999 65305020 Grafik, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305030 Maleri, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305040 Skulptur, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305050 Mur- og rumkunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305060 Mediekunst, videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 65305065 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65305070 Kunstformidling, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65308010 Konservator u.n.a., cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308020 Konservator-kunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308030 Konservator-kulturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308040 Konservator-grafisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308050 Konservator-monumentalkunst, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308060 Konservator-naturhistorisk, cand.scient.cons.
01-01-1600 31-12-9999 65308070 Museologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65350005 Mag.scient. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65350007 Naturvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65350010 Naturvidenskab u.n.a., cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65350012 Klimaforandringer, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65350015 Naturvidenskab kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65350020 Naturvidenskab kombination, cand.nat.komb
01-01-1600 31-12-9999 65350025 Naturvidenskab kombination, mellemniveau
01-01-1600 31-12-9999 65350030 Naturvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65350035 Naturvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65350040 Naturvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65350045 Naturvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 65350046 Naturvidenskab, grundudd./bifag
01-01-1600 31-12-9999 65350050 Teknik-naturvidenskab, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65350055 Videnskabshistorie, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65350060 Videnskabshistorie, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65350090 Naturvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65351005 Matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65351010 Matematik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65351015 Matematik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65351020 Matematik, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65351025 Matematik-økonomi, cand.scient.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 65351030 Kryptologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65351035 Matematik, master
01-01-1600 31-12-9999 65351040 Forsikringsmatematik, cand.act.
01-01-1600 31-12-9999 65351042 Anvendt matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65351045 Matematisk planlægning, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65351050 Matematisk modellering, master
01-01-1600 31-12-9999 65351055 E-science, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352007 IT - organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 65352008 IT og softwarekonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65352009 Softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65352010 Datalogi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352011 Informatik (datalogi), cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352012 Maskinintelligens, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352013 Datahåndtering, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352014 Interaktionsdesign, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352015 Datalogi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65352020 Datalogi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65352025 Datalogi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65352027 Medialogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352029 It og kognition, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352030 Global innovation management (Erasmus Mundus), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352040 Neuroscience og neuroimaging, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352045 Administrativ databehandling, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65352048 Teknisk informationsteknologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352049 Information technology (MI), master
01-01-1600 31-12-9999 65352050 IT u.n.a., cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352051 IT (MIT), master
01-01-1600 31-12-9999 65352055 IT til organisationer, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352058 IKT og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 65352060 Digital design og kommunikation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352061 IT-produktudvikling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352065 E-business, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352070 Tværfaglig IT, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352075 Softwareudvikling og -teknologi, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352079 IT-handel, master
01-01-1600 31-12-9999 65352080 Multimedia science, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65352081 Multimedia science (MMS), master
01-01-1600 31-12-9999 65352082 Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-1600 31-12-9999 65352083 It-ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65352085 Games, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65352086 Multimedieteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65352087 Design/kommunikation/medie, master
01-01-1600 31-12-9999 65352088 Internet- og softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65352089 IT, interaktionsdesign og multimedier, master
01-01-1600 31-12-9999 65352510 Statistik , cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65352520 Statistik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65352530 Anvendt statistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65353020 Forsikringsvidenskab, cand.act.
01-01-1600 31-12-9999 65354010 Fysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354011 Lysdesign, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354015 Fysik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65354020 Fysik, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65354025 Fysik, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65354030 Fysik, master
01-01-1600 31-12-9999 65354035 Teknisk fysik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65354045 Material science, master
01-01-1600 31-12-9999 65354050 Biofysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354055 Materialefysik - kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354510 Astronomi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65354520 Astronomi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65355010 Kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355015 Kemi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65355020 Kemi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65355025 Kemi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65355030 Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355045 Vand og miljø, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355050 Biokemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355055 Miljøkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65355060 Miljøstudier, master
01-01-1600 31-12-9999 65356010 Geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356015 Geografi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65356020 Geografi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65356025 Integreret planlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 65356030 Geografi natur, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356035 Geografi fysisk, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356040 Kulturgeografi A, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356045 Kulturgeografi B, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356050 Geoinformatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356055 Technology management (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 65356510 Geologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356515 Geologi-geoscience, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356520 Geologi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65356530 Geovidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65356540 Geologi endogen, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356550 Geologi eksogen, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356560 Geologi palæontologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65356580 Geologi fysisk geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357010 Geofysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357020 Geofysik meteorologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357030 Geofysik oceanografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357040 Geofysik faste jords fysik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357050 Geofysik fysisk glaciologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357060 Geofysik, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65357070 Geodæsi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65357510 Nanoteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358003 Biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358009 Biologi, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65358012 Biologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358015 Biologi, bifag
01-01-1600 31-12-9999 65358030 Naturressourcer og udvikling/Agricult. developm, cand.scient
01-01-1600 31-12-9999 65358033 Biologi og miljøkontrol, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358034 Miljøvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65358035 Miljøbiologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358036 Miljøbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358042 Omics, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358043 Biokemi og molekylær biologi og kemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358044 Biokemi og molekylær biologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358045 Molekylær biologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358048 Molekylærbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358049 Molekylær biomedicin, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358050 Humanbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358053 Bioanalyse og klinisk kemi, master
01-01-1600 31-12-9999 65358055 Bioinformatik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358056 Scienceundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 65358060 Miljørisiko, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358062 Forest ecosystems, nature and society, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65358065 Naturforvaltn., landskab-biodiversitet-planlægn, cand.scient
01-01-1600 31-12-9999 65358072 Zoologi biologi/matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358075 Zoologi biologi/geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358078 Botanik biologi/matematik, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358081 Botanik biologi/geografi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358082 Biologi-bioteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358084 Bioteknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358085 Medicinalbiologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65358086 Medicinalbiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358087 Parasitologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65358090 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65358515 Idrætsteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65358520 Legemsøvelser, hovedfag
01-01-1600 31-12-9999 65358530 Idræt og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65358535 Fitness og træning, master
01-01-1600 31-12-9999 65358550 Idræt/Idræt og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65359830 Pædagogikum i matematik
01-01-1600 31-12-9999 65359832 Pædagogikum i datalogi
01-01-1600 31-12-9999 65359834 Pædagogikum i fysik
01-01-1600 31-12-9999 65359836 Pædagogikum i kemi
01-01-1600 31-12-9999 65359838 Pædagogikum i geografi
01-01-1600 31-12-9999 65359840 Pædagogikum i biologi
01-01-1600 31-12-9999 65359842 Pædagogikum i legemsøvelser
01-01-1600 31-12-9999 65390005 Samfundsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65390007 Samfundsvidenskab u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65390010 Samfundsvidenskab kombination, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65390011 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, cand.techn.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65390015 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag 2 år
01-01-1600 31-12-9999 65390020 Samfundsvidenskab kombination, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65390030 Samfundsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65390040 Samfundsvidenskab, grundudd./basis
01-01-1600 31-12-9999 65390050 Samfundsvidenskab, basis 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 65390055 Uddannelsesvidenskab, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65390060 Samfundsvidenskab, basis
01-01-1600 31-12-9999 65390070 Samfundsvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65390090 Samfundsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65392605 Socialvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392611 Udsatte børn og unge, master
01-01-1600 31-12-9999 65392612 Socialvidenskab, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 65392616 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
01-01-1600 31-12-9999 65392617 Videregående uddannelse og forskning, master
01-01-1600 31-12-9999 65392618 Politik og international forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 65392619 Politik og administration, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392620 Miljøplanlægning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65392623 Politik og administration, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65392625 Forvaltning, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 65392626 Public governance (MPG), master
01-01-1600 31-12-9999 65392627 Offentlig administration, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392628 Offentlig administration, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65392629 Offentlig ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65392630 Forvaltning og datalogi, cand.scient.adm.
01-01-1600 31-12-9999 65392631 Offentlig kvalitet og ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65392632 Politivirksomhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65392635 Teknologisk-samfundsvid. planlægning, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392640 Forvaltning, almen administration eksamen, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392645 Globalisering og integration, master
01-01-1600 31-12-9999 65392650 Offentlig driftsøkonomi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65392660 Moms og afgifter, master
01-01-1600 31-12-9999 65392665 Skat, master
01-01-1600 31-12-9999 65396105 Statsautoriseret revisor
01-01-1600 31-12-9999 65396107 Erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396110 Erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396112 International business and politics, cand.merc.(pol.)
01-01-1600 31-12-9999 65396114 E-business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396115 Datalogi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396120 Matematik, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396125 Erhvervsret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396130 Interpret, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396133 Psykologi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396135 Japansk, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396139 Socialt entreprenørskab og management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396140 Revisorkandidat, cand.merc.aud.
01-01-1600 31-12-9999 65396141 Bioentrepreneurskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65396142 Offentlig ledelse og social udvikling, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396143 Rumlige design og samfund, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396144 It, kommunikation og organisation, cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65396146 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, cand.merc.int.
01-01-1600 31-12-9999 65396147 Kommunikationsledelse - erhvervsøkonomi, cand merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396148 Oplevelsesledelse (MOL), master
01-01-1600 31-12-9999 65396149 Human resource management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396150 Filosofi - erhvervsøkonomi, cand.merc.
01-01-1600 31-12-9999 65396151 Management creative business processes, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396152 Organisation, innovation - entrepreneurship, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396153 Ledelse af uddannelsesinstitutioner, master
01-01-1600 31-12-9999 65396154 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
01-01-1600 31-12-9999 65396155 Virksomhedsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396156 Service management, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396157 Virksomhedsledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396158 Transport og maritim management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396159 IT-ledelse, cand.IT
01-01-1600 31-12-9999 65396160 Ledelsesudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65396161 Finansiel management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396162 Virksomhedsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65396163 Projektledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65396165 Technology/market/organisation (TMO), master
01-01-1600 31-12-9999 65396166 Projektledelse og procesforbedring, master
01-01-1600 31-12-9999 65396167 It, kommunikation og organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396168 Business administration executive (EMBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396169 Knowledge management, master
01-01-1600 31-12-9999 65396170 Business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396171 Public administration (MPA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396172 International virksomhedskommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65396173 International virksomhedskommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396174 Corporate communication, master
01-01-1600 31-12-9999 65396175 Shipping og logistik, master
01-01-1600 31-12-9999 65396176 Corporate performance, master
01-01-1600 31-12-9999 65396177 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
01-01-1600 31-12-9999 65396178 Forretningsudvikling, it og innovation, master
01-01-1600 31-12-9999 65396180 Byg (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396181 Food - business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 65396810 Statsvidenskab, cand.polit.
01-01-1600 31-12-9999 65396814 Plan, by og proces, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65396815 Plan, by og proces, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65396820 Økonomi, cand.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 65396830 Modern economics, master
01-01-1600 31-12-9999 65397610 Jura, cand.jur.
01-01-1600 31-12-9999 65397611 Jura, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397615 International ret, økonomi og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397620 Konfliktmægling, master
01-01-1600 31-12-9999 65397625 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
01-01-1600 31-12-9999 65397815 Statskundskab, cand.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 65397820 Samfundsfag og forvaltning, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65397825 Komparativ politik og velfærdsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397826 Global udvikling, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397830 Samfundsvidenskab, cand.samf.
01-01-1600 31-12-9999 65397840 Samfundsfag, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65397841 Samfundsfag, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397850 Samfundsfag, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397860 Samfundsfag, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65397863 Globale studier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397864 Globale studier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397867 EU studier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397870 Europastudier, master
01-01-1600 31-12-9999 65397872 EU-studier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397873 International sikkerhed og folkeret, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397874 Sikkerheds- og risikoledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397875 Public management (MPM), master
01-01-1600 31-12-9999 65397876 Public quality management, master
01-01-1600 31-12-9999 65397877 Evaluering, master
01-01-1600 31-12-9999 65397880 Internationale udviklingsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65397882 Internationale udviklingsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65397885 Public policy (MPP), master
01-01-1600 31-12-9999 65397890 Politisk kommunikation og ledelse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398010 Sociologi, mag.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398015 Socialt arbejde, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398020 Sociologi, cand.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398021 Avanceret udvikling i socialt arbejde, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398025 Arbejdslivsstudier, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65398026 Arbejdslivsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398030 Social integration, master
01-01-1600 31-12-9999 65398031 Vidensbaseret socialt arbejde, master
01-01-1600 31-12-9999 65398032 Køn og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65398035 Socialt entreprenørskab (MSE), master
01-01-1600 31-12-9999 65398040 Kultursociologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398045 Kriminologi, cand.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398050 Kultursociologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398051 Kultursociologi, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398060 Kultursociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398065 By, bolig og bosætning, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398205 Etnografi/antropologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398210 Antropologi, cand.scient.anth.
01-01-1600 31-12-9999 65398215 Etnografi/antropologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398220 Etnografi/antropologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398221 Anthropology and people centred business, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398225 Sundhedsantropologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398227 Antropologi og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65398230 Etnologi europæisk, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398235 Etnologi europæisk, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398240 Etnologi europæisk, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398245 Anvendt kulturanalyse, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398250 Eskimologi, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398255 Eskimologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398260 Eskimologi etnologisk retning, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398265 Eskimologi, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398270 Nordisk folkemindevidenskab, mag.art.
01-01-1600 31-12-9999 65398275 Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag.
01-01-1600 31-12-9999 65398280 Nordisk folkemindevidenskab, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 65398290 Miljø- og konfliktanalyse, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398295 Kulturplanlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 65398610 Psykologi, mag.art.psych.
01-01-1600 31-12-9999 65398620 Psykologi, cand.psych.
01-01-1600 31-12-9999 65398640 Psykologi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65398645 Narkotika- og alkoholindsatser, master
01-01-1600 31-12-9999 65398650 Sociale interventionsstudier, cand.soc.
01-01-1600 31-12-9999 65398655 Organisationspsykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398660 Positiv psykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65398810 Musikterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65398820 Musik og musikterapi, fællesseminar
01-01-1600 31-12-9999 65398830 Musikterapi, overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65399830 Pædagogikum i samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 65399832 Pædagogikum i psykologi
01-01-1600 31-12-9999 65590005 Teknisk u.n.a., cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65590007 Teknisk u.n.a., master
01-01-1600 31-12-9999 65590010 Civilingeniør kand. u.n.a.
01-01-1600 31-12-9999 65590012 Materiale- og procesteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65590015 Biosystemteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590020 Teknisk kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590025 Teknisk kombination, gymnasial overbygn.
01-01-1600 31-12-9999 65590030 Teknik u.n.a., supplering
01-01-1600 31-12-9999 65590035 Forretningsinnovation, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65590037 Virksomhedssystemer,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65590040 Management of technology, master
01-01-1600 31-12-9999 65590090 Teknisk Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65590510 Teknoantropologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65590515 Konstruktionsteknik, civilingenør
01-01-1600 31-12-9999 65591010 Teknologi og ledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65591410 Fødevareteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65591415 Integrerede fødevarestudier, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65591510 Sundhedsteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65591520 Biomedicinsk teknik, cand.scient.med.
01-01-1600 31-12-9999 65591525 Biomedicinsk teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592009 Maritim teknologi, cand.tech.
01-01-1600 31-12-9999 65592010 Maskin, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592011 IT-produktdesign, civiling.cand.it.
01-01-1600 31-12-9999 65592012 Energi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592015 Europæisk vindenergi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65592017 Vindenergi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592018 Materialeteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592025 Industriel produktion, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592030 Teknologibaseret forretningsudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592031 Værdikæder og innovationsledelse, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592032 Værdikæder og teknisk ledelse
01-01-1600 31-12-9999 65592035 Bæredygtig energiteknik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592505 Elektronik-IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592510 Elektro, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592511 Robotteknologi,civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592512 Netværk og distribuerede systemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592513 Regulering og automation,civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592514 Trådløse kommunikationssystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592516 Vision, grafik og interaktive systemer, civiling.cand.polyt
01-01-1600 31-12-9999 65592517 Indlejrede softwaresystemer, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592518 Akustik og audioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592519 Signalbehandling og beregning, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592520 IT, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592521 Matematik-teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592522 Software engineering, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592523 Informationsteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592524 Informations- og kommunikationsteknologier, master
01-01-1600 31-12-9999 65592525 Mobil internet communication (MIC), master
01-01-1600 31-12-9999 65592526 Sundhedsinformatik, master
01-01-1600 31-12-9999 65592527 Transport og logistik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592528 Fysik og teknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592529 Lyd- og musikteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592530 Teknisk geologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65592531 Matematisk modellering og computing, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592532 Geofysik og rumteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592535 IT-informatik, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592536 Telekommunikation, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592537 Digitale medieteknologier, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592540 Produkt-designpsykologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592542 Mekatronik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592545 Innovativ kommunik.teknik, entrepreneurskab, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592550 Lyd og akustisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592552 Fotonik, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592553 Optik og elektronik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592555 Lærings- og oplevelsesteknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65592560 Velfærdsteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65592565 Energiteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594010 Kemi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594011 Kemiteknik, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594020 Miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594021 Akvatisk videnskab og teknologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594025 Kemisk og biokemisk teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594026 Bioinformatik og systembiologi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594027 Miljøteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594028 Miljøteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594030 Kemi-miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594035 Olie- og gasteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594505 Bygge-anlæg, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594510 Bygning, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594520 Anlæg,civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594525 Indeklima og energi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594530 Ledelse af byggeri, master
01-01-1600 31-12-9999 65594531 Byggeledelse, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594532 Byggeledelse, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594533 Ledelse og informatik i byggeriet, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594534 Bygningsdesign, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594535 Bygge- og anlægskonstruktion, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594536 Byggeteknologi, civiling.
01-01-1600 31-12-9999 65594537 Bygningers energidesign, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594540 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65594545 Veje og trafik, civiling. kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594550 Arktisk teknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65594555 Brandsikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65594560 Informatik-teknisk-industriel IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65594563 Vindenergi, master
01-01-1600 31-12-9999 65594564 Teknisk-videnskabelig miljøvurdering, master
01-01-1600 31-12-9999 65594565 Teknisk miljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 65594566 Miljø- og energiret, master
01-01-1600 31-12-9999 65594567 Bygningsfysik, master
01-01-1600 31-12-9999 65594570 Byggeri, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594571 Bæredygtig energi, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594572 Bæredygtig byudvikling, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65594573 Sikkerhed og risikostyring, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65594575 Vand og miljø, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65594580 Bygningsinformatik, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65595010 Medicin og teknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65595015 Farmateknologi, civiling. cand. polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595510 Bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595511 Bioteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65595512 Medicinsk bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595513 Kemi og bioteknologi, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65595514 Kemi og bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65595516 Bæredygtig bioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596005 Arkitektur, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596006 Arkitektur, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596015 Design og innovation, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596020 Industrielt design, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596021 Industrielt design, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596025 Urbant design, civiling. cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596026 Urbant design, cand.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596027 Urban Studies (Erasmus Mundus), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596030 Globalt systemdesign, cand.scient.techn.
01-01-1600 31-12-9999 65596035 Universelt design og tilgængelighed, master
01-01-1600 31-12-9999 65596040 Service systems design, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65596045 Bæredygtigt design, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65596050 Teknisk videnskab (innovation and business), civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65596510 Arkitekt, cand.arch.
01-01-1600 31-12-9999 65597010 Landinspektør, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597510 Nanoteknologi, civiling.kand.
01-01-1600 31-12-9999 65597511 Fysik og nanoteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65597512 Nanomaterialer og nanofysik, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65597513 Nanobioteknologi, civiling.cand.polyt.
01-01-1600 31-12-9999 65750010 Levnedsmiddelvidenskab, cand.brom.
01-01-1600 31-12-9999 65750012 Brygmester
01-01-1600 31-12-9999 65750015 Process analytical technology, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750020 Mejeribrugsvidenskab, cand.lact.
01-01-1600 31-12-9999 65750025 Animal-derived foods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65750030 Humanernæring, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750032 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 65750035 Klinisk ernæring, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750040 Gastronomi og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65750090 Levnedsmiddel/ernæring Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65800005 Jordbrugsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800010 Kombineret (KVL), kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800015 Miljøkemi og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65800020 Sustainable animal nutrition and feeding, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65800025 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
01-01-1600 31-12-9999 65800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65801010 Veterinærvidenskab, cand.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 65801015 Husdyrvidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65801020 Husdyrsundhed og økonomi, master
01-01-1600 31-12-9999 65801025 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65801030 Forsøgsdyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 65801035 Dyreadfærd og -velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 65802010 Landbrugsvidenskab, cand.agro.
01-01-1600 31-12-9999 65802015 Sustainable development in agriculture, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65802025 Agrobiologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65802030 Jordbrug, natur og miljø, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65803220 Jordbrugsøkonomi, cand.agro.øk.
01-01-1600 31-12-9999 65803230 Environmental natural resource economy, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65804010 Havebrugsvidenskab gartneri, cand.hort.
01-01-1600 31-12-9999 65804020 Landskabsarkitektur, cand.hort.arch.
01-01-1600 31-12-9999 65804030 Landskabsforvaltning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65804040 Landdistriktsudvikling-landskabsforvaltning, master
01-01-1600 31-12-9999 65805010 Skovbrugsvidenskab, cand.silv.
01-01-1600 31-12-9999 65805015 Forests and livelihoods, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65900005 Sundhedsvidenskab u.n.a., kand.
01-01-1600 31-12-9999 65900010 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 65900015 IT og sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65900030 Sundhedsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 65900090 Social/sundhed Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65901010 Folkesundhedsvidenskab, cand.scient.san.publ.
01-01-1600 31-12-9999 65901011 Public health (MPH), master
01-01-1600 31-12-9999 65901012 Sundhedsfaglige kandidatuddannelse, cand.scient.san.
01-01-1600 31-12-9999 65901013 Health care IT, master
01-01-1600 31-12-9999 65901014 Sexologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65901015 Gerontologi, master
01-01-1600 31-12-9999 65901016 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
01-01-1600 31-12-9999 65901017 Optometri og synsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65901020 Sundhed, supplering
01-01-1600 31-12-9999 65901023 Ergoterapi, cand.san.
01-01-1600 31-12-9999 65901024 Jordemodervidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901025 Rehabilitering, master
01-01-1600 31-12-9999 65901026 Fysioterapi, cand.mot.
01-01-1600 31-12-9999 65901027 Klinisk videnskab og teknologi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901029 Biomedicin, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901035 International health, master
01-01-1600 31-12-9999 65901040 Katastrofehåndtering, master
01-01-1600 31-12-9999 65901045 Global sundhed, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65901050 Medicinsk billeddiagnostik, master
01-01-1600 31-12-9999 65901055 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 65903010 Sygeplejevidenskab, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65903015 Sygepleje, cand.cur.
01-01-1600 31-12-9999 65903030 Klinisk sygepleje, master
01-01-1600 31-12-9999 65903031 Klinisk sygepleje, cand.cur.
01-01-1600 31-12-9999 65905210 Biomekanik, cand.manu.
01-01-1600 31-12-9999 65905510 Læge, cand.med.
01-01-1600 31-12-9999 65905515 Læge B-autoriseret
01-01-1600 31-12-9999 65906010 Tandlæge, cand.odont.
01-01-1600 31-12-9999 65906510 Farmaci, cand.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 65906511 Farmaceutisk videnskab, cand.scient.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 65906515 Industriel lægemiddeludvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 65906518 Medicin med industriel speciale, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906519 Medicinalkemi, cand.scient.
01-01-1600 31-12-9999 65906520 Lægemiddelvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 65906525 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (MKL), master
01-01-1600 31-12-9999 65906530 Pharmaceutical regulatory affairs (MPRA), master
01-01-1600 31-12-9999 65907010 Sundhedsuddannelser, generelt
01-01-1600 31-12-9999 65907020 Medicinske specialer
01-01-1600 31-12-9999 65907030 Kirurgiske specialer
01-01-1600 31-12-9999 65907040 Specialer i narkose og røntgen
01-01-1600 31-12-9999 65907050 Specialer i laboratoriefunktioner
01-01-1600 31-12-9999 65907060 Specialer vedrørende behandling af tandsygdomme
01-01-1600 31-12-9999 65907070 Specialer i sundhedsadministration
01-01-1600 31-12-9999 65950090 Forsvar Indv.udd. lang videregående
01-01-1600 31-12-9999 65952005 Officer u.n.a. (lang vidg. udd.)
01-01-1600 31-12-9999 65952020 Officer (lang vidg. udd.), hæren
01-01-1600 31-12-9999 65952030 Officer (lang vidg. udd.), søværnet
01-01-1600 31-12-9999 65952040 Officer (lang vidg. udd.), flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 70020090 Forskerudd. u.n.a. Indv.udd, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70200090 Pædagogisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70201010 Pædagogik, lic.pæd.
01-01-1600 31-12-9999 70250005 Dr.phil.
01-01-1600 31-12-9999 70250010 Teologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70250020 Filosofi, lic.phil.
01-01-1600 31-12-9999 70250030 Forskningsbibliotekar, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70250035 Dr.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70250040 Erhvervssprog, lic.ling.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70250090 Humanistisk/teologisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70253010 Kommunikation, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70300090 Kunstnerisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70302020 Komposition, solist
01-01-1600 31-12-9999 70302025 Orkesterdirigent
01-01-1600 31-12-9999 70302040 Solist musisk, instrumental/vokal
01-01-1600 31-12-9999 70308010 Konservator, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70350005 Dr.scient.
01-01-1600 31-12-9999 70350010 Naturvidenskab, ph.d.scient.
01-01-1600 31-12-9999 70350020 Matematik/økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70350090 Naturvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390005 Erhvervsøkonomi, ph.d.merc.
01-01-1600 31-12-9999 70390008 Dr.polit.
01-01-1600 31-12-9999 70390010 Statsvidenskab, ph.d.polit.
01-01-1600 31-12-9999 70390013 Dr.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 70390015 Økonomi, ph.d.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 70390018 Dr.jur.
01-01-1600 31-12-9999 70390020 Jura, ph.d.jur.
01-01-1600 31-12-9999 70390025 Statskundskab, ph.d.scient.pol.
01-01-1600 31-12-9999 70390030 Sociologi, ph.d.scient.soc.
01-01-1600 31-12-9999 70390035 Antropologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390040 Kultursociologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70390045 Psykologi, ph.d.psych.
01-01-1600 31-12-9999 70390050 Forsikringsvidenskab, ph.d.act.
01-01-1600 31-12-9999 70390090 Samfundsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70590005 Dr.techn.
01-01-1600 31-12-9999 70590010 Teknik, ph.d.techn.
01-01-1600 31-12-9999 70590020 Arkitekt, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70590030 Landinspektør, lic.geom.
01-01-1600 31-12-9999 70590090 Teknisk Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70800005 Dr.agro.
01-01-1600 31-12-9999 70800010 Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70800028 Dr.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 70800030 Veterinærvidenskab, ph.d.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 70800090 Jordbrugsvidenskab Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 70900005 Dr.med.
01-01-1600 31-12-9999 70900010 Lægevidenskab, ph.d.med.
01-01-1600 31-12-9999 70900070 Dr.odont.
01-01-1600 31-12-9999 70900075 Odontologi, ph.d.odont.
01-01-1600 31-12-9999 70900080 Dr.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 70900085 Farmaceut, ph.d.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 70900090 Sundhed Indv.udd., ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 90309910 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90309920 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 90309930 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 95309910 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 96309910 Igang
01-01-1600 31-12-9999 97309910 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 99999998 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 99999999 Oprydning endnu ikke klassificeret
Kodeteksttabel til fsp1h
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 10 Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 15 Forberedende uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 20 Almengymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30 Erhvervsfaglige grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 35 Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
01-01-1600 31-12-9999 39 Efteruddannelse af specialarb/faglærte
01-01-1600 31-12-9999 40 Korte videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 50 Mellemlange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 60 Bachelor
01-01-1600 31-12-9999 65 Lange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 70 Forskeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 90 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 95 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 96 Igang
01-01-1600 31-12-9999 97 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 99 Oprydning endnu ikke klassificeret
Kodeteksttabel til fsp1M
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1001 Ingen uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1002 Grundskole til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1003 7.-10/11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1005 Almene voksenuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1006 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 1510 Almene forløb
01-01-1600 31-12-9999 1511 Erhvervsrettede forløb
01-01-1600 31-12-9999 1512 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 2015 Gymnasiet
01-01-1600 31-12-9999 2016 Hf
01-01-1600 31-12-9999 2017 Studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 2018 Adgangskurser - videregående udd.
01-01-1600 31-12-9999 2539 Hhx
01-01-1600 31-12-9999 2551 Htx
01-01-1600 31-12-9999 2554 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 2559 Adgangseksamen - ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 3039 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 3040 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 3042 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3044 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 3046 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 3048 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3049 Service
01-01-1600 31-12-9999 3050 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 3059 Teknik
01-01-1600 31-12-9999 3520 Pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 3539 Handel og kontor
01-01-1600 31-12-9999 3553 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3554 Jern og metal
01-01-1600 31-12-9999 3555 Grafisk
01-01-1600 31-12-9999 3558 Teknik og industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 3560 Service
01-01-1600 31-12-9999 3575 Levnedsmiddel og husholdning
01-01-1600 31-12-9999 3580 Jordbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 3585 Transport mv.
01-01-1600 31-12-9999 3590 Sundhed