Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Husholdningernes formue i fast ejendom

Denne statistik er et resultat af beregninger med Danmarks Statistiks registerbaserede boligmodel, der estimerer markedsværdien af boligformuen i Danmark på baggrund af faktiske salg. Beregningerne foretages på individ- og ejendomsniveau. Formålet med statistikken er at opgøre boligformuen som en individbaseret statistik, sådan at den strukturelle udvikling på boligmarkedet kan sættes i sammenhæng med andre individoplysninger som fx bopælskommune, indkomstniveau, gæld, familietyper mv. Statistikken omfatter personer og enkeltmandsvirksomheder i husholdningssektoren, som ejer fast ejendom. Statistikken blev opgjort første gang i juni 2015 med endelige tal for 2004-2014. Boligformuen er sidenhen blevet beregnet for et nyt år af gangen.

Indhold

Husholdningernes formue i fast ejendom opgøres ultimo året. Husholdningerne omfatter personer og enkeltmandsvirksomheder i husholdningssektoren, som ejer fast ejendom. Ejere af fast ejendom er her defineret som egentlige ejere og andelshavere. Markedsværdien er beregnet ud fra faktiske salg på markedet og offentlige ejendomsvurderinger. Alle tal er opgjort i løbende priser.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra forskellige registre samkøres via ejendomsidentifikation og personidentifikation. Der foretages klassificeringer, aggregeringer og beregning af markedsværdien. Til publiceringer tilføjes relevante baggrundsoplysninger om familierne.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes fortrinsvis til strukturbelysning boligmarkedet og fordelingsanalyser af husholdningernes formuer, idet statistikken indeholder informationer på et meget detaljeret niveau. Men statistikken anvendes også på aggregeret form i sammenhæng med mere overordnede samfundsøkonomiske statistikker, så som nationalregnskabet. Statistikken anvendes således i bredt omfang af både forskere, ministerier, interesseorganisationer, politikere, presse og borgere i almindelighed.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Til estimering af markedsværdien for boliger, der ikke har været handlet på markedet, benyttes beregnede faktorer af eventuelle forskelle mellem faktiske salg og offentlige ejendomsvurderinger. Beregningerne af disse korrektionsfaktorer er en gennemsnitsbetragtning, som ikke tager hensyn til eventuelle individuelle kvalitetsforskelle mellem ejendommene. Ligesom med de nuværende ejendomsvurderinger tages der således ikke hensyn til ejendommenes stand, beliggenhed i forhold til udsigt, adgang til offentlig transport, skoler, indkøbsmuligheder mv. Salgspriserne for de solgte ejendomme tager hensyn til alle disse parametre. Det er i beregningsmodellen antaget, at der kan beregnes en robust korrektionsfaktor, hvis der er mere end 20 salg indenfor et geografisk område. For enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse betragtes korrektionsfaktorerne som robuste på postnummerniveau, mens der for ejedomstyper med få salg er forbundet større usikkerhed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken blev opgjort første gang i d. 22. juni 2015 med endelige tal for 2004-2014. Boligformuen er sidenhen blevet beregnet for et nyt år af gangen. Årsopgørelsen ultimo december offentliggøres ultimo januar to år senere.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er sammenlignelighed over tid. Dog skal man være opmærksom på, at tallene er opgjort i løbende priser. Der er ikke kendskab til en individbaseret opgørelse af husholdningernes formue i faste ejendom, der kan sammenlignes med den danske. Tal for husholdningernes samlede formue i fast ejendom offentliggøres også i i NYT fra Danmarks Statistik og Efterretning for nationalregnskabets finansielle konti, som publiceres i juni og november.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres løbende som NYT fra Danmarks Statistik. Første offentliggørelse var 22. juni 2015. Tallene kan findes i Statistikbanken tabel: EJDFOE1, EJERFOF1, EJERFOF2, EJERFOF3, EJERFOF4. Anonymiseret individbaseret data bliver tilgængeligt fra Danmarks Statistiks Forskningsservice.

Læs mere om tilgængelighed