Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vilkår for aftaler

marmor søjler

1. Indgåelse af aftale og opfyldelse af kontrakten

Vilkår for Aftaler gælder for aftaler indgået mellem kunden og Danmarks Statistik. Vilkårene udgør således retsforholdet mellem parterne under aftalen - og i forhold til visse bestemmelser også efter aftalen er ophørt.

Der henvises i øvrigt til Danmarks Statistiks Forretningsbetingelser, som bl.a. beskriver vilkår generelt og i forhold uden for aftale.

Danmarks Statistik udfører opgaver i overens­stem­melse med de vilkår, som er nævnt i den under­skrevne kon­trakt eller i form af anden skriftlig eller mundtlig aftale. Hvis ikke andet er anført i kontrakten eller aftalt, udføres opgaven i overensstemmelse med Vilkår for Aftaler.

Læs også: Lovgivning og datasikkerhed

2. Danmarks Statistiks ansvar

Danmarks Statistik gør sit bedste for at udføre en opgave kvalificeret og fejlfrit, samt at levere en aftalt opgave til tiden.

Fejl knyttet til udførelsen af opgaven, som er forårsaget af Danmarks Statistik, og som kunden giver Danmarks Statistik besked om indenfor rimelig tid, rettes naturligvis af Danmarks Statistik uden omkostninger for kunden.

Danmarks Statistik påtager sig herudover intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af statistik fra Danmarks Statistik. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i statistikken eller af øvrige forhold, der relaterer sig til statistikken, samt forsinket levering af opgaven.

3. Specielle vilkår som gælder for Danmarks Stati­stik

Såfremt kunden ikke har offentliggjort resultater, som er frem­kommet på grundlag af den udførte opgave, inden for en periode, der står i et rimeligt forhold til det ved kon­trakt­indgåelsen oplyste anvendelsesformål, forbeholder Dan­marks Statistik sig ret til at offentliggøre resul­taterne - under hensyntagen til institutionens almene samfunds­mæssige informationsforpligtelse - uden at yde økonomisk kompen­sation herfor. Samme vilkår gælder, hvis Danmarks Statistik vælger at offentliggøre servicerelaterede resultater efter kundens offentliggørelse. Dan­marks Statistik forbeholder sig des­uden ret til at bearbejde, offentliggøre og kommentere det leve­rede materiale, hvis kunden benytter materialet på en måde, som, Danmarks Sta­tistik mener, kan give anled­ning til misforståelser, forkerte konklusioner og lignende. Dan­marks Statistik har ligeledes ret til at lade en tredje part udføre del-arbejdsopgaver, som indgår i den pågæl­dende opgave. Danmarks Statistik forbeholder sig ret til at tage betaling for rådgivning i forbindelse med udførelsen af serviceopgaven udover det, der er fastlagt i aftalen

Alle leverancer fremsendes elektronisk på e-post eller på CD-rom afhængig af filstørrelsen. Ønsker kunden et andet format eller leveringsform, end hvad der er normalt for en opgave, aftales dette i forbindelse med indgåelse af aftale.

4. Specielle vilkår som gælder for kunden

Kunden må kun videregive det leverede materiale til personer inden for firmaet, institutionen eller afdelingen, der er angivet på forsiden af kontrakten. Kunden må ikke videregive det leverede materiale til tredjemand. Kundens videre­givelse, udlån, udlejning eller salg af uforarbejdet data til tredjemand må alene ske ved særskilt aftale med Danmarks Statistik. Overholdes dette ikke, er Danmarks Statistik berettiget til at gøre regres mod kunden og evt. mod tredjemand.

Foretager kunden en væsentlig videreforarbejdning af det leverede materiale eller dele heraf, kan det forarbejdede materiale videregives til tredjemand. Ved anvendelse af det leverede materiale skal Danmarks Statistik nævnes som kilde i overens­stemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet. Der gælder specielle forhold og procedurer i forbindelse med fortolkning og kildeangivelser af beregningsopgaver med ADAMmodellen.

Anvendelse af Danmarks Statistiks logo må alene ske efter forudgående aftale.

Offentliggørelse af uforarbejdet data, fx på internettet eller mangfoldiggørelse i form af andet medie, må alene ske efter forudgående aftale med Danmarks Statistik.

Kunden må ikke anvende underleverandører eller overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til andre, med mindre Danmarks Statistik har givet skriftligt samtykke.

5. Betalingsbetingelser

Danmarks Statistik har ejendomsretten og ophavsretten til produktet. Danmarks Statistik overdrager brugsretten til kunden mod de nærværende beskrevne vilkår. Brugsretten overgår først til kunden, når den aftalte købesum er betalt.

Betaling sker - såfremt andet ikke fremgår af aftalen - ved levering af opgaven. Herudover er Danmarks Statistik berettiget til at kræve hel eller delvis betaling (fx ratebetaling) ved indgåelse af aftale (accept af tilbud).

Oplyste priser angives i danske kroner.

Betaling er netto 30 dage. Fakturaen fremsendes senest 5 hverdage efter opgaven er leveret. Ved for­sinket betaling udsendes rykkerskrivelser og hvis betaling stadig ikke er modtaget, over­gives fordringen derefter til Skat til inddrivelse. Danmarks Statistik er herudover berettiget til at opkræve et rykkergebyr pr. påkrav/rykker og morarenter.

Danmarks Statistik forbeholder sig ret til at ændre i priser, der fastsættes efter for­brug, med en måneds varsel (se afsnit 10 om abonnementsvilkår). I tilfælde af varslede prisændringer kan kunden opsige en indgået aftale med mindst 30 dages varsel til op­hør tidligst den dag, hvor prisændringen træder i kraft.

6. Kontaktpersoner

Kunden og Danmarks Statistik udpeger hver én kontakt­person i forbindelse med opgaven. Eventuelt person­skifte meddeles den anden part snarest. Kontaktperso­nernes opgave er at se til, at opgaven udføres i overensstemmelse med aftalen, samt at aftale­forpligtelserne generelt overhol­des. Parterne informerer hinanden om forhold, som kan forhin­dre, at opgaven løses på den aftalte tid eller på den aftalte måde. Meddelelsen om disse forhold skal gives skriftligt, så snart de konstateres.

7. Opbevaring af kundeoplysninger

Af regnskabshensyn behandler og opbevarer Danmarks Statistik alle kontakt- og virksomhedsoplysninger på den kunde der har indgået aftalen. Du kan læse mere om behandlingen og opbevaringen i vores Privatlivspolitik for håndtering af persondata i DST Consulting.

8. Indsendelse og opbevaring af personhenførbare data

Vedrører aftalen levering af statistik på en af kunden indsendt population, skal kunden og Danmarks Statistik først indgå en databehandleraftale. Når databehandleraftalen er underskrevet af begge parter kan kunden indsende data på populationen via krypteret FTP-adgang, via tunneladgang eller som krypteret e-mail.

Af hensyn til efterfølgende rådgivning i forbindelse med opgaven, opbevarer Danmarks Statistik de indsendte data på populationen i 3 år efter udgangen af leveringsåret jf. Forældelsesloven § 1 og § 3. Ønsker kunden afvigelse fra denne procedure, skal det angives i databehandleraftalen.

9. Opsigelse af kontrakten

Hvis kunden eller Danmarks Statistik ikke har overholdt eller har forsømt de kontraktlige forpligtelser, og efter skriftlig an­modning fra den anden part ikke har rettet denne forsømmelse inden 30 dage, har modparten ret til at opsige kontrakten.

Hvis forsømmelsen eller andet aftalebrud skader opgaven som helhed, har den anden part ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt.

Hvis aftalen opsiges eller annulleres, har Danmarks Statistik ret til fuld økonomisk dækning for de delopgaver, som allere­de er udført inden for rammerne af aftalen.

10. Ændringer i aftalen

Ændringer i aftalens indhold og omfang, herunder vilkår i forbindelse med videregivelse af oplysninger til tredjemand, skal aftales skriftligt.

Eventuelle ændringer i aftaler skal ske skriftligt. Er aftalen nedskrevet i en kontrakt, skal ændringerne vedlægges som tillæg til aftalen.

11. Ikrafttrædelse og ophør af fortløbende aftaler

En aftale træder i kraft, når der foreligger en accept af tilbud fra kundens side. Er aftalen nedfældet i en formel kontrakt, træder denne i kraft, når begge parter har underskrevet denne. Med mindre andet er aftalt, angiver den sidste dato for underskrivelse (typisk kundens underskrivelsesdato) ikrafttrædelsesdatoen. Er der ikke påført en dato for underskrivelse, regnes ikrafttrædelsesdatoen 5 arbejdsdage fra datoen angivet på forsiden af kontrakten.

Aftaler er gyldige som formuleret, eller i ændret form (jf. pkt. 8), indtil de definerede opgaver og forplig­telser gensidigt er løst eller opfyldt. Kundens muligheder for videregivelse eller offentliggørelse af enten forarbejdet eller uforarbejdet materiale har ingen forældelsesfrist.

En fortløbende aftale kan af begge parter opsiges med tre måneders varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt. Undtagelsen herfra er ved indgåelse af abonnementsaftaler (se afsnit 10 om opsigelsesmuligheder for abonnementskunder).

12. Abonnementsvilkår

Følgende abonnementsvilkår omfatter ikke salg og formidling af produkter, som Danmarks Statistik har udliciteret til Schultz Boghandel.

Er andet ikke oplyst er der på abonnementer en bindingsperiode på et år (kalender - eller statistikår, svarende til referenceåret for den pågældende statistik) - dog med forbehold for opsigelsesmuligheder.

Er andet ikke oplyst er et abonnement fortløbende. Opsiges abonnementet ikke efter gældende regler (se nedenfor) fortsætter det uændret.

Abonnementer betales forud. Afhængig af abonnementstypen kan der være tale om betaling for et statistikår eller et kalenderår.

Ændring af priser varsles som hovedregel i starten af kalender-året for det nye abonnementsår - dog senest 30 dage før ikrafttrædelse.

Opsigelse skal ske skriftligt senest 30 dage før udløb af abonnementsåret (kalender - eller statistikår, svarende til referenceåret for den pågældende statistik), sker dette ikke fortsætter abonnementet uændret.

I tilfælde af ændrede priser eller abonnementsvilkår inden for abonnementsåret kan kunden opsige abonnementet til op­hør tidligst den dag, hvor prisændringen eller de nye abonnementsvilkår træder i kraft. Senere varsling om prisændringer fra Danmarks Statistik end 30 dage før ikrafttrædelse berettiger kunden til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Danmarks Statistik kan ændre mediet for levering eller leveringsformatet på abonnementet indenfor abonnementsåret uden det berettiger kunden til at opsige abonnementet. Danmarks Statistik skal dog varsle ændringen minimum en måned før ændringens ikrafttræden.

13. Lovvalg og værneting

Samhandel med Danmarks Statistik er undergivet dansk ret.

Hvis tvister ikke kan løses gennem forhandlinger mellem par­terne, afgøres de - som første instans - ved Sø- og Handelsretten i Køben­havn. 

Ansvarlig for siden

DST Consulting