Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Rich
39 17 33 36

sri@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

Der indsamles hver måned data via forskellige kilder. De indberettede data fejlsøges for direkte fejl og sandsynlige fejl. Desuden kontrolleres for, hvor komplette indberetningerne er. De indberettede data, anvendes til at danne udenrigshandelsstatistikken, hvor der via opregninger tages højde for den manglende handel. Den offentliggjorte statistik må derfor betragtes som fuldt dækkende for udenrigshandelen med varer. I forbindelse med offentliggørelsen sæsonkorrigeres en række udvalgte serier (lande og varer) og desuden beregnes indekstal.

Statistikken Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika bygger på en samkørsel af mikrodata fra udenrigshandel med varer og Erhvervsregisteret.

Kilder

Statistikken bygger på to overordnede kilder: Extrastat og Intrastat.

Extrastat dækker Danmarks varehandel (import og eksport) med ikke-EU-lande (tredje lande) på baggrund af de told- og proviantoplysninger, som virksomheder indberetter til SKAT om deres varehandel med lande udenfor EU (Proviantoplysninger i forhold til EU-lande dækkes dog også af Extrastat). Extrastat er således en administrativ (sekundær) kilde.

Intrastat belyser Danmarks varehandel med EU-lande. Før indførelsen af EF's indre marked pr. 1. januar 1993 dækkede Extrastat-systemet også denne handel. Med indførelsen af det indre marked bortfaldt imidlertid kravet om told- og forsendelsesdokumenter i forbindelse med intra-EU handel. Extrastat kunne derfor ikke længere belyse denne handel og Intrastat blev indført pr. 1. januar 1993.

Intrastat bygger primært på månedlige indberetninger til Danmarks Statistik fra ca. 7.500 virksomheder i Danmark om deres varehandel med virksomheder i andre EU-lande (men suppleres med oplysninger om EU-samhandel fra momsangivelsen, som udfyldes af alle momspligtige virksomheder i Danmark). Intrastat er således en statistisk (primær) kilde.

Udover Intrastat og Extrastat indkommer der data fra andre kilder om særlige varer: Data for skibe og luftfartøjer kommer fra henholdsvis Søfartsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Data for produkter fra havet kommer fra NaturErhvervstyrelsen og opgørelsen af udenrigshandel med elektricitet er baseret på oplysninger om de faktiske bevægelser i ledningsnettet (http://www.Energinet.dk).

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika bygger desuden på oplysninger fra Erhvervsregisteret.

Indsamlingshyppighed

Intrastat-data indsamles månedligt med frist den 10. hverdag efter referenceperioden. Extrastat-data indkommer løbende efterhånden som de angives til SKAT.

Indsamlingsmetode

For Intrastat er det obligatorisk for de indberetningspligtige virksomheder at sende indberetningerne digitalt. Overordnet er der to indgange til at indberette Intrastat – Idep.web og online blanketter på http://www.virk.dk. For Extrastat anvendes SKATs indberetningsløsninger som næsten udelukkende er digitale.

Datavalidering

Statistikken over Danmarks udenrigsøkonomi opgøres på basis af oplysninger indberettet via toldsystemet, for lande udenfor EU, samt Intrastat, for handel med lande indenfor EU.

De indberettede poster fejlsøges i flere led før tallene er klar til offentliggørelse. Først bliver der tjekket om virksomhederne overholder deres indberetningspligt. Samtidig bliver posterne underlagt en validitetskontrol, hvor der bliver tjekket for ugyldige oplysninger (fx ugyldig varekode). Handel indberettet på ugyldige koder mv. medtages ikke i statistikken, før de er rettet.

De indberettede poster bliver også underlagt en sandsynlighedskontrol. Her bliver posterne sammenlignet med tidligere indberettede, lignende poster. De poster, der vurderes at have stor effekt på den endelige statistik, vælges ud til manuel kontrol. Poster med mindre effekt på den endelige statistik bliver i et vist omfang rettet automatisk. Væsentlige fejl bliver rettet hurtigt ved telefonisk kontakt til virksomheden, mens de øvrige indgår i statistikken, også mens undersøgelserne foretages.

Der bliver også fejlsøgt for komplethed af indberetningerne. Store poster bliver gennemgået manuelt hver måned. For Intrastats vedkommende bliver de indberettede tal også sammenlignet med virksomhedernes angivelse af EU-køb og -salg angivet på momsangivelsen.

Det må forventes at ikke alle fejlagtige poster bliver opdaget, hvormed statistikken kan være forbundet med nogen usikkerhed på detaljerede niveauer. Denne usikkerhed kan komme til udtryk i forbindelse med opregningen.

Da fejlsøgningen er målrettet store poster, vurderes det at usikkerheden på aggregeret niveau er lille.

Databehandling

Der opregnes til total dækning af udenrigshandel med varer, idet der for virksomheder fritaget for at indberette EU-handel i Intrastat foretages en estimation af deres handel baseret på momsindberetningerne, der indeholder oplysninger om virksomhedernes samlede EU-varekøb og -salg, ligesom der foretages en estimation for den handel fra indberetningspligtige virksomheder, som er blevet forsinkede med deres indberetning. Den offentliggjorte statistik udgør således den totale handel. Intrastat skal dække 93 pct. af importen og 97 pct. af eksporten og derfor er mange mindre virksomheder fritaget for at skulle indberette.

Opregningerne er fuldt fordelt på varer og lande. Fordelingen på varer er baseret på de pligtige virksomhedernes branchespecifikke handelsmønstre, mens den geografiske fordeling estimeres ud fra den administrative kilde EU-salg uden moms, som angiver hvilket lande danske virksomheder har haft EU handel med. For de virksomheder, som er fritaget for at indberette til Intrastat, er det branchespecifikke handelsmønster baseret på små- og mellemstore virksomheders handel. For de indberetningspligtige virksomheder, som ikke har indberetteret, er det branchespecifikke handelsmønster baseret på store- og mellemstore virksomheders handel samt virksomhedernes egne historiske data.

Korrektion

Der foretages sæsonkorrektion for normale sæsonudsving. Data sæsonkorrigeres vha. JDemetra+ med fast modelvalg, som undersøges hvert andet år. Der bliver korrigeret for påske, handelsdage og skudår hvis disse effekter er signifikante. Der benyttes indirekte sæsonkorrektion til beregning af de samlede sæsonkorrigerede tal. Der foretages ikke årsafstemning, og der kan derfor forekomme forskelle imellem de faktiske og de sæsonkorrigerede tal på årsbasis. De sæsonkorrigerede tal vises dels fordelt på varegrupper, dels efter geografi. Totalerne i de to opgørelser er indbyrdes afstemt.