Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Maria José Alvarez Pelaez
+45 39 17 34 86

mjp@dst.dk

Hent som PDF

Betalingsbalancen

Betalingsbalancen er en månedlig opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner, der inden for en given periode foretages mellem Danmark og udlandet. Der er tre hovedkonti: løbende konto (handel med varer og tjenester, løn-, formue- og anden indkomst og løbende overførsler), kapitalkonto (typisk enkeltstående overførelser uden modydelse) og den finansielle konto (organisering af gæld og tilgodehavender i forhold til udlandet). Statistikken fordeles på modpartslande. Danmarks Nationalbank opgør Betalingsbalancens finansielle konto og Kapitalbalancen.

Indholdsbeskrivelse

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner, der inden for en given periode foretages mellem danske residenter og udenlandske residenter. Betalingsbalancen løbende konto opgøres summarisk på månedsbasis, mere detaljeret på kvartalsbasis og helt detaljeret på årsbasis. I den detaljerede årlige offentliggørelse, er data fuldt geografisk fordelt på modpartsland, mens der for den kvartalsvise offentliggørelse kun offentliggøres for verdensdele og udvalgte lande. Betalingsbalancen kan opdeles i tre hovedkonti plus en særlig post, der benævnes ’fejl og udeladelser’: A. Løbende konto omfatter transaktioner (indtægter og udgifter), som direkte påvirker den disponible indkomst og dermed forbruget af varer og tjenester. B. Kapitalkonto omfatter nogle særlige transaktioner af éngangskarakter. C. Finansiel konto vedrører transaktioner, som ændrer de finansielle aktiver og passiver over for udlandet. En enkeltstående transaktion på den løbende konto vil altid give anledning til en modsvarende transaktion på den finansielle konto. D. Fejl og udeladelser beregnes residualt, og er udtryk for forskellen mellem de samlede nettotransaktioner på den løbende konto og kapital kontoen over for nettotransaktionerne på den finansielle konto, og afspejler dermed fejl og udeladelser i en af de tre hovedkonti.

Under løbende konto (A) føres hovedposterne: Varer, Tjenester, Løn-, Formue- og Anden indkomst samt Løbende overførsler. Disse poster er yderligere underopdelt i de mest detaljerede tabeller. Ud over posterne er data underopdelt på indtægter, udgifter og nettoindtægter, modpartsland samt periode. På kapitalkontoen (B) føres forskellige indtægter og udgifter af éngangskarakter. En hovedgruppe er afhændelse og erhvervelse af rettigheder til ikke-producerede og ikke-finansielle aktiver (fx varemærker). En anden hovedgruppe er kapitaloverførsler, som fx kan være tilskud til investeringer i forbindelse med udviklingsbistand. Den løbende konto udtrykker, om der til forbrug og investering er anvendt mere eller mindre end de indkomster, som netto er til rådighed for danskerne. Et underskud på betalingsbalancens løbende poster er således udtryk for, at udlandet har stillet en del af deres økonomiske ressourcer til rådighed for Danmark. Dette forekommer kun i sjældne tilfælde uden en modydelse, idet udlandet normalt vil afkræve Danmark et afkast af de overførte ressourcer, fx i form af rentebetalinger på ydede lån. Den løbende konto er den delbalance, der ofte påkalder sig størst opmærksomhed – og i daglig tale er udtrykket over- eller underskud på betalingsbalancen synonymt med over- eller underskud på betalingsbalancens løbende konto. Andre interessante nøgletal i den løbende konto er den samlede import og eksport af varer og tjenester. Den finansielle konto (C) opgøres af Danmark Nationalbank og er nærmere beskrevet på Nationalbanken hjemmeside.

Grupperinger og klassifikationer

I EU's forordning for betalingsbalancen, fremgår detaljeringsniveauet for leverancer til Eurostat for både poster, strøm, modpartsland og perioder, og den nationale opgørelse følger med enkelte undtagelser dette detaljerings niveau. Grupperingerne af posterne i betalingsbalancen er baseret på den internationale betalingsbalancemanual, som er udsendt af IMF senest i 2009 (BPM6). Den nationale opgørelse af underkomponenten ”overførsler” afviger fra de internationale anbefalinger, da der ikke skelnes mellem den private og den offentlige sektor, Se en oversigt over detaljeringsniveauet og beskrivelse af de koder der indgår i opgørelsen af betalingsbalancen. Definitionen af geografiske områder og grupperinger følger Eurostats anvisninger derom for betalingsbalance (Balance of Payments Vademecum), som er baseret på det internationale samarbejde for statistik og metadata (SDMX). Nomenklaturen følger ISO 3166-1 alpha-2 standarden, men enkelte geografiske områder er inkluderet i andre lande. Se en oversigt over hvilke geografiske områder der er inkluderet i andre lande. For de økonomiske zoner, dvs. grupperinger af lande, som ikke er afhængig af et lands fysiske beliggenhed, skal det bemærkes at betalingsbalancen opgøres efter er såkaldt ”fixed composition” begreb, som betyder at en given gruppering indeholder de samme lande for hele statistikkens periode, uanset om en givent land var medlem af gruppen i den pågældende periode eller ej. En anden måde at opgøre grupperinger på er det såkaldte ”changing composition” begreb, hvor landene kun indgår i grupperingen, hvis de har været medlem af gruppen i den givne periode. I betalingsbalancen opgøres der data for følgende økonomiske zoner: EU og Ikke EU, Eurozone og ikke Eurozone, OECD og Internationale organisationer. Se en oversigt over økonomiske zoner og de internationale organisationer.

Sektordækning

Statistikken opgøres for hele økonomien under ét.

Begreber og definitioner

Residens: Residens er et udtryk for hvor i verden en given person eller virksomhed er hjemmehørende i statistisk forstand. Det har ikke noget at gøre med statsborgerskab eller ejerskabet over virksomheden, men udelukkende at bestemme i hvilket lands statistik en given aktør skal indgå.

Resident person: En resident person er en person, som er permanent bosiddende i Danmark, eller en person, som har været eller agter at være bosiddende i Danmark i mere end ét år. Studerende og personer i sygdomsbehandling forbliver dog residenter i deres hjemland, selv om de skulle opholde sig mere end et år i Danmark i forbindelse med deres studier eller behandling.

Resident virksomhed: En resident virksomhed er en virksomhed, som har et økonomisk interessetyngdepunkt (udøver økonomiske aktiviteter) i Danmark gennem længere tid (mere end ét år). Det betyder, at filialer eller datterselskaber af udenlandske virksomheder regnes som residente virksomheder i Danmark. For virksomheder, der udfører bygge- og anlægsaktivitet, defineres residens udelukkende ud fra om virksomhederne har etableret sig i værtslandet. Hvis de ikke har oprettet et selskab i det land, hvor de opererer, anses de ikke som residente i landet, selvom den økonomiske aktivitet varer i mere end et år.

Merchanting: En aktivitet, hvor en mellemhandler, der er resident i Danmark, køber varer fra en udenlandsk resident og sælger dem til en udenlandsk resident, uden af varen kommer til Danmark. I opgørelsen af betalingsbalancen, indgår avancen for merchanting aktivitet (dvs. salgspris fratrukket købspris) som eksport af varer til det land hvor varen ender.

Geografisk fordeling: Det er ejerskiftet og ikke en fysisk tilstedeværelse, der er det væsentlige for bestemmelsen af modpartslandet i betalingsbalancen. Derfor viser geografien for fx tjenestehandlen ikke hvor tjenesten rent fysisk er leveret, men derimod det land, hvor modparten er resident. En dansk advokat kan således bistå en engelsk kunde i en sag i Tyskland. Tjenesteydelsen (den juridiske bistand) finder sted i Tyskland, men tjenestehandlen foregår mellem Danmark og Storbritannien.

I betalingsbalancen gælder princippet om ejerskifte også for handel med varer, men indsamlingen af udenrigshandel med varer følger princippet om grænsepassage. Det vil sige, at geografien for varehandlen viser det land, som en given vare er importeret fra eller eksporteret til, uanset om kunden er resident i dette land eller ej. Af praktiske årsager bruges dette princip også for varer i betalingsbalancen. Oftest er der dog en nær sammenhæng mellem residens og bestemmelsesland for varer og tjenester, og dermed er geografien som følge af principperne om ejerskifte og grænsepassage ofte sammenfaldende. For formueindkomsten er den geografiske fordeling af renter og udbytter af porteføljeinvesteringer påvirket af, at papirerne i vid udstrækning er deponeret i Euroclear og Clearstream, som er hjemmehørende i Belgien hhv. Luxembourg. Det indebærer, at disse to lande er overvurderede som holderlande. Fordelingen af formueindkomst fra direkte investeringer påvirkes af, at der indsamles oplysninger om det første modpartsland. Da direkte investeringer ofte sker via holdingselskaber, vil lande, der er hjemsted for holdingselskaber, være overrepræsenterede, i forhold til virksomhedernes opfattelse af hvor de rent faktisk investerer (det ultimative investeringsland).

Enheder

Økonomiske transaktioner mellem en dansk og en udenlandsk resident.

Population

Populationen er alle danske residenter, som har økonomiske transaktioner med udenlandske residenter.

Geografisk dækning

Danmark, eksklusiv Færøerne og Grønland.

Tidsperiode

Inden for det aktuelle beregningsregime (BPM6) er statistikken opgjort fra 2005 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken opgøres i mio. danske kroner.

Referencetid

Betalingsbalancen opgøres på måned, kvartal og år, og dækker de transaktioner, der er foretaget indenfor dette tidsrum.

Hyppighed

Oplysninger om betalingsbalancen offentliggøres månedligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken om betalingsbalance udarbejdes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om Fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer med tilhørende kommissionsforordninger.

Indberetningsbyrde

Kilde data stammer i høj grad fra andre statistikker, så indberetningsbyrden, der kan knyttes til produktionen af betalingsbalancens løbende poster, er inkluderet i kildestatistikkernes opgørelse af indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside om Betalings- og kapitalbalance