Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Finansieringsselskaber

Statistikken belyser finansieringsselskabernes aktiviteter ved opgørelser over tilgang og udestående af leasing, factoring og andre udlånsaftaler. Samtidigt bringes resultatopgørelse og balance for den samlede sektor.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser finansieringsselskabernes årlige aktivitet ud fra opgørelser over:

  • tilgang og udestående af leasing, factoring og andre udlånsaftaler.
  • resultatopgørelse for den samlede sektor.
  • balance for den samlede sektor.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07. En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Sektordækning

Statistikken omfatter brancher, der indgår i den finansielle sektor.

Begreber og definitioner

Blankolån: Lån ydet uden sikkerhed og uden tilknytning til købe- og kontokort.

Factoring: En factoringaftale kendetegnes ved, at et finansieringsselskab yder kredit til en virksomhed mod overdragelse af virksomhedens fakturaer og debitortilgodehavender. Finansieringsselskabet bliver dermed ny kreditor for virksomhedens mellemværender.

Finansiel leasing: En aftale om finansiel leasing kendetegnes ved, at finansieringsselskabet erhverver et aktiv efter brugers anvisning, hvorefter bruger mod betaling af en leasingafgift stilles aktivet til rådighed i en på forhånd aftalt tidsperiode - typisk aktivets forventede levetid. Alle væsentlige risici og fordele forbundet med den juridiske ejendomsret overdrages til brugeren. Er brugeren en virksomhed afskrives aktivet på lige fod med andre aktiver ejet af virksomheden. I regnskabet for leasinggiver, jf. tabel 3, indgår leasingaktiverne som udlån på balancen. Leasingafgiften splittes op på en rentedel - renteindtægter af udlån - og en afdragsdel, som lånet nedskrives med.

Kreditaftaler mod sikkerhed: Kredit ydet med sikkerhed i underliggende varekøb, kaution eller lignende.

Købe- og kontokort: Kredit knyttet til betalingskort med aftalt afvikling af saldoen og/eller med aftalt kreditmaksimum.

Enheder

Statistikken offentliggøres aggregeret for juridiske enheder. I Danmarks Statistiks Erhvervsregister bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Populationen består af selskaber, der udbyder finansiel leasing, forbrugerkredit eller andre former for erhvervsmæssige finansieringsordninger. Selskaber, der modtager indlån, er ikke med i populationen.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2001 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken opgøres i mio. kr.

Referencetid

01-01-2018 - 31-12-2018

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 8.

Rådets forordning (EF) Nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ifølge AMVAB beregnet til 11.000 kr. (dvs. byrden for samtlige indberettere).

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan får ved henvendelse til Danmarks Statistik