Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Grønt national­regnskab

Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for miljø og økonomi, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab og følger internationale retningslinjer udarbejdet af FN.

Introduktion

Det grønne nationalregnskab supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Et grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Det kan bl.a. bruges til at vurdere, om væksten i produktionen og miljøbelastningen følges ad, eller vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på vores naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er ikke ét regnskab eller ét tal, men en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab.

Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som det traditionelle nationalregnskab belyser det grønne nationalregnskab strømme mellem økonomi og miljø på en logisk måde med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter. Det er fx muligt at sammenholde branchernes produktionsværdier eller værditilvækst med deres energiforbrug og emissioner af drivhusgasser . Også strømme af vand og spildevand , samt materialer og affald er omfattet af delregnskaber.

Regnskaberne for naturressourcer  (olie og naturgas, arealer, fisk og skov) supplerer nationalregnskabets traditionelle opgørelser af kapitalapparatet i form af bygninger, maskiner og udstyr med oplysninger om beholdningerne og brugen af den naturkapital, der er en nødvendig forudsætning for, at økonomien kan fungere.

Endelig fremhæver det grønne nationalregnskab de dele af det traditionelle nationalregnskab, der er tæt knyttet til miljø- og naturressourcer – også kaldet den grønne økonomi. Grønne afgifter, grønne varer og tjenester, udgifter til miljøbeskyttelse m.m. er en del af nationalregnskabet, men kan ikke ses særskilt der. Det grønne nationalregnskab identificerer og fremhæver disse dele af nationalregnskabet. På den måde kan man belyse områder som grøn vækst og samfundets indsats for at beskytte og bevare miljø og naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er baseret på retningslinjer udarbejdet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD, FAO og EU for at skabe grundlag for internationalt sammenlignelige opgørelser af sammenhængene mellem økonomi og miljø. Den internationale statistiske standard hedder SEEA CF. Det står for System of Environmental-Economic Accounting - Central Framework.

Grønt Nationalregnskab hed tidligere ”Miljøøkonomisk regnskab for Danmark”. Det nye navn blev indført i forbindelse med, at det miljøøkonomiske regnskab blev udvidet med en række nye moduler i 2015-17.


Nyt

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab

Vi sender mere plastaffald til genanvendelse

23. oktober 2019

Graf

Mængden af plastaffald, som blev indsamlet til genanvendelse fra husholdningerne, steg fra 40.000 ton i 2016 til 55.000 ton i 2017. Det svarer til en stigning på 37 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materialer og affald'


Nye bilers energiforbrug mindre end for et år siden

11. oktober 2019

Graf

Det gennemsnitlige energiforbrug for nye personbiler til privatkørsel, der bruger fossilt brændstof, lå 1,3 pct. lavere i første halvår 2019 end i første halvår 2018.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materialer og affald'


Mere CO2 fra afbrænding af biomasse

24. september 2019

Graf

De samlede emissioner af drivhusgasser fra danske økonomiske aktiviteter var 108 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2018, inklusive emissioner fra afbrænding af biomasse og fra danske virksomheder inden for international transport.

Tabeller i Statistikbanken om 'Energi og emissioner'


Flest indtægter fra transport- og energiskatter

28. juni 2019

Graf

De samlede grønne afgifter udgjorde 81,4 mia. kr. i 2018. Afgifter på energi og transport fyldte mest både for virksomheder og husholdninger. Energiafgifterne var 43,9 mia. kr., mens transportafgifterne lå på 33,6 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Energiforbrug til international transport steg i 2018

20. juni 2019

Graf

Energiforbruget for danske husholdninger og virksomheder var 1.258 PJ i 2018, hvilket er en stigning på 1,7 pct. i forhold til 2017. Stigningen skyldes energiforbrug inden for international transport.

Tabeller i Statistikbanken om 'Energi og emissioner'


Stabil ressourceproduktivitet

14. december 2018

Graf

Ressourceproduktiviteten har været stabil og ligget mellem 14.000 og 15.000 kr. pr. ton siden 2013. Ressourceproduktiviteten udtrykker, hvor meget værdi (opgjort som BNP) der skabes pr. ton materialer, vi bruger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materialer og affald'


Flest miljøudgifter til affald og spildevand

12. december 2018

Graf

De samlede offentlige udgifter til miljøbeskyttelse i 2017 lå på 32,8 mia. kr. Det var en stigning på 0,9 pct. i forhold til 2016. Af de samlede udgifter gik 23,6 mia. kr. til affalds- og spildevandshåndtering.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Stigende eksport af grønne varer og tjenester

5. november 2018

Graf

Danske virksomheder eksporterede i 2017 grønne varer og tjenester for næsten 81 mia. kr., hvilket er en klar stigning sammenlignet med de foregående år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Energi og emissioner'


Vandforbrug i Danmark varierer kraftigt fra år til år

13. december 2017

Graf

Ser man på det samlede vandforbrug i Danmark, varierer det kraftigt over tid. Udviklingen i forbruget afhænger dog af, hvilken del af vandforbruget man undersøger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vand og spildevand'


Industriens udgifter til miljøbeskyttelse steg i 2016

8. december 2017

Graf

Industriens direkte udgifter til miljøbeskyttelse steg med 8,7 pct. til 3,4 mia. kr. i 2016 mod 3,1 mia. kr. i 2015 målt i løbende priser. Stigningen kan ses i sammenhæng med øget aktivitet i industrien i 2016.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvem ejer de bebyggede områder i Danmark?

Danmark er et lille land med et areal på 43.000 km2, men hvem ejer egentlig jorden i Danmark? Denne analyse ser nærmere på ejerskabet af Danmarks jord. Især fokuseres der på ejerskab af de bebyggede områder, som består af parcelhuse og tilhørende haver, sommerhuse, erhvervsbygninger, boligblokke samt andre bygninger. De bebyggede områder udgør 7 pct. af Danmarks samlede areal.

Læs mere

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private

Mange danskere nyder at bruge de naturområder og andre rekreative områder, der findes tæt på deres bopæl. Der er dog store forskelle på, hvor meget natur, der er til rådighed i de forskellige kommuner. Der er også store kommunale forskelle på, hvilken natur der er tilgængelig, og hvem der ejer naturområderne. Mens der i nogle kommuner primært findes store privatejede skove, heder eller vådområder, er der i andre kommuner primært kommunalt ejede parker og anlæg.

Læs mere

Vores forbrug skaber store mængder erhvervsaffald

Hver dag smider vi affald i skraldespanden, men det er nok de færreste, der tænker over, at vores forbrug også skaber affald, når varerne og tjenesteydelserne produceres. Med udgangspunkt i tal fra det grønne nationalregnskab sætter denne analyse tal på hvor meget affald, der skabes i virksomhederne i Danmark, allerede før vi køber en vare.

Læs mere

Udslip af drivhusgasser fra dansk økonomi 1990-2013

I lyset af klimatopmødet COP21 om de internationale klimaforhandlinger, der finder sted i Paris i slutningen af november 2015, er der fokus på de seneste årtiers udvikling i ud-slippet af drivhusgasser. Der er store forventninger til COP21 og håb om, at de involverede lande vil indgå en aftale som afløser for Kyoto-protokollen, der udløb i 2012.

Læs mere

Publikationer

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Statistics Denmark’s Green National Accounts highlight the link between the economy and the environment through environmental-economic accounting. The feature publication titled “Green National Accounts for Denmark 2015-2016” is the final outcome of a three-year project which has developed a full set of environmental-economic accounts for Denmark according to the principles of the international statistical standard System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Central Framework.Læs mere

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester er ikke bare produkter, der er direkte miljøbeskyttende, men også produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug.Læs mere

Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP

Temapublikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og inddrage miljøet.

Publikationen behandler de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Læs mere

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.

Læs mere

Bag tallene

Mere effektive forsynings­selskaber sikrer, at danske husholdninger får stadig mere ud af energien

Selvom vi er blevet flere mennesker, kører mere i bil og har fået flere elektriske apparater, er husholdningernes bruttoenergiforbrug faldet de seneste tyve år. Det skyldes blandt andet, at forsyningsselskaberne og bilerne er blevet mere energieffektive.

Læs mere

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvor de danske drivhusgasser stammer fra, og hvor vi får vores energi fra.

Læs mere

Nordsjælland sidder tungt på elbilerne - og til dels også firmabilerne

Der er relativt mange elbiler med privat bruger i Nordsjælland efterfulgt af Byen København og Østsjælland, mens andelen i Jylland, Fyn og Bornholm ligger under landsgennemsnittet. Lignende tendens ses for firmabiler.

Læs mere

Se faglig debat på Christiansborg 26. april 2017 om Danmarks grønne nationalregnskab

Se debatten

Præsentationer:

Cirkulær økonomi og det grønne nationalregnskab

Artikel fra håndbogen "Klimaledelse"