Gå til sidens indhold

Grønt nationalregnskab

Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for miljø og økonomi, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab og følger internationale retningslinjer udarbejdet af FN.

Introduktion

Det grønne nationalregnskab supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Et grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Det kan bl.a. bruges til at vurdere, om væksten i produktionen og miljøbelastningen følges ad, eller vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på vores naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er ikke ét regnskab eller ét tal, men en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab.

Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som det traditionelle nationalregnskab belyser det grønne nationalregnskab strømme mellem økonomi og miljø på en logisk måde med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter. Det er fx muligt at sammenholde branchernes produktionsværdier eller værditilvækst med deres energiforbrug og emissioner af drivhusgasser . Også strømme af vand og spildevand , samt materialer og affald er omfattet af delregnskaber.

Regnskaberne for naturressourcer  (olie og naturgas, arealer, fisk og skov) supplerer nationalregnskabets traditionelle opgørelser af kapitalapparatet i form af bygninger, maskiner og udstyr med oplysninger om beholdningerne og brugen af den naturkapital, der er en nødvendig forudsætning for, at økonomien kan fungere.

Endelig fremhæver det grønne nationalregnskab de dele af det traditionelle nationalregnskab, der er tæt knyttet til miljø- og naturressourcer – også kaldet den grønne økonomi. Grønne afgifter, grønne varer og tjenester, udgifter til miljøbeskyttelse m.m. er en del af nationalregnskabet, men kan ikke ses særskilt der. Det grønne nationalregnskab identificerer og fremhæver disse dele af nationalregnskabet. På den måde kan man belyse områder som grøn vækst og samfundets indsats for at beskytte og bevare miljø og naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er baseret på retningslinjer udarbejdet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD, FAO og EU for at skabe grundlag for internationalt sammenlignelige opgørelser af sammenhængene mellem økonomi og miljø. Den internationale statistiske standard hedder SEEA CF. Det står for System of Environmental-Economic Accounting - Central Framework.

Grønt Nationalregnskab hed tidligere ”Miljøøkonomisk regnskab for Danmark”. Det nye navn blev indført i forbindelse med, at det miljøøkonomiske regnskab blev udvidet med en række nye moduler i 2015-17.


Nyt

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab

Se video: Det grønne nationalregnskab

Grønt nationalregnskab - youtube

Stabile miljøbeskyttelsesudgifter i industrien

2. december 2021

Stabile miljøbeskyttelsesudgifter i industrien

Industriens direkte miljøbeskyttelsesudgifter var på 3,4 mia. kr. i 2020, hvilket er 4 pct. højere end i 2018 og 16 pct. højere end i 2014. Ud af disse udgifter var den største andel til spilde- og regnvandshåndtering.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Husholdningerne brugte en del mere vand i 2020

25. november 2021

Husholdningerne brugte en del mere vand i 2020

Husholdningerne brugte 249 mio. m³ vand i 2020, hvilket er 15 mio. m³ mere end i 2019. Dette svarer til en stigning i forbruget på 6,4 pct. Husholdningernes samlede vandforbrug er samtidigt det højest registrerede siden 2010.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vand og spildevand'


COVID-19 gav lille knæk i grøn industriproduktion

15. november 2021

COVID-19 gav lille knæk i grøn industriproduktion

Den samlede omsætning af grønne varer og tjenester udgjorde i 2020 knap 251 mia. kr. Det er 1 pct. mindre end i 2019, men dog 26 pct. mere end i 2015. Faldet i 2020 skyldes alene, at industriens grønne produktion faldt.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Elbiler og plugin hybrider giver fald i energiforbrug

23. september 2021

Elbiler og plugin hybrider giver fald i energiforbrug

Det gennemsnitlige energiforbrug i liter/km for nye personbiler uanset drivmiddel lå 6,5 pct. lavere i første halvår 2021 end i første halvår 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materiale- og affaldsregnskaber'


Nedlukning betød stort fald i CO2 fra husholdninger

17. september 2021

Nedlukning betød stort fald i CO2 fra husholdninger

Udledningen af drivhusgasser fra husholdninger er fra 2019 til 2020 faldet med 12 pct. til 6,9 mio. ton CO2-ækvivalenter. Det er det største årlige fald siden 1990.

Tabeller i Statistikbanken om 'Energi- og emissionsregnskaber'


Vi betaler fortsat mindre i grønne afgifter

23. juni 2021

Vi betaler fortsat mindre i grønne afgifter

Statens indtægter fra grønne afgifter faldt med 3 pct. fra 76 mia. kr. i 2019 til 74 mia. kr. i 2020. Energiafgifter udgjorde 39 mia. kr., hvilket er det laveste niveau siden 2006.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


COVID-19 sænker energiforbruget i 2020

14. juni 2021

COVID-19 sænker energiforbruget i 2020

Der blev brugt 1.144 Petajoule (PJ) energi i 2020, hvilket er 2,8 pct. mindre i 2020 end i 2019. Husholdningernes energiforbrug faldt 4,7 pct., mens virksomhedernes samlede energiforbrug faldt 2,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materiale- og affaldsregnskaber'


En husstands årlige forbrug vejer mere end 5 tons

29. marts 2021

En husstands årlige forbrug vejer mere end 5 tons

Husstandene anskaffede i 2016 sammenlagt 14,2 mio. tons varer, svarende til 5,4 tons pr. husstand. Det viser tal fra Danmark Statistiks nyudviklede materialestrømsregnskab for hele den danske økonomi.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materiale- og affaldsregnskaber'


Vi sorterer fortsat mere affald til genanvendelse

10. marts 2021

Vi sorterer fortsat mere affald til genanvendelse

I takt med flere beholdere og ordninger til sortering af husholdningsaffald, stiger mængderne af affald indsamlet til genanvendelse, mens mængderne af affald til forbrænding falder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materiale- og affaldsregnskaber'


Hver dansker anvendte 25 ton materialer i 2019

14. december 2020

Hver dansker anvendte 25 ton materialer i 2019

Den indenlandske materialeanvendelse var 24,9 tons pr. indbygger i 2019, en vækst på 4 pct. i forhold til året før. Den indenlandske materialeanvendelse har været stigende siden 2014 med en gennemsnitlig årlig vækst på 2 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materiale- og affaldsregnskaber'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvad bruger vi af plastik i Danmark?

28. september 2021

Hvad bruger vi af plastik i Danmark?

Plastik er genstand for stor opmærksomhed, og målsætninger for plastikforbrug og genanvendelse optræder i både danske og europæiske ressourcestrategier. Denne analyse stiller skarpt på plastik i Danmark og sætter tal på, hvordan plastikken bevæger sig rundt i økonomien gennem import, eksport, produktion og forbrug, herunder det skønnede omfang af genanvendelse. Analysen tager udgangspunkt i den seneste version af Danmarks Statistiks detaljerede materialestrømsregnskab.

Drivhusgasafgifter - hvad er det, og hvem betaler?

7. januar 2021

Drivhusgasafgifter - hvad er det, og hvem betaler?

I bestræbelserne på at bidrage til indsatsen imod klimaforandringerne har Danmark sat sig som mål at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Afgifter er flere gange blevet fremhævet som et vigtigt redskab i opnåelsen af dette mål.

Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?

9. december 2020

Hvad er værdien af Danmarks olie og naturgas i Nordsøen?

Danmark har indvundet olie og naturgas i Nordsøen siden 1972, hvilket har haft stor betydning for Danmarks BNP og statslige indtægter. Fluktuerende oliepriser og aftagende ind-vinding bidrager dog til usikkerhed omkring oliens og naturgassens fremtid som indtægtskilde og energiressource for landet.

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

29. juli 2020

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

For at mindske spredningen af COVID-19 virus blev store dele af det danske samfund lukket ned midt i marts 2020. Nedlukningen betød ændringer i både virksomheders og husstandes elforbrug.

How the Danish consumption affects the world's natural resources

14. februar 2020

How the Danish consumption affects the world

The Danish consumption taps into the natural resources - not just domestically, but in major parts of the world. Our planet's resources are not infinite, and the focus on sustainability and pressure on resources is increasing.

Publikationer

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Statistics Denmark’s Green National Accounts highlight the link between the economy and the environment through environmental-economic accounting. The feature publication titled “Green National Accounts for Denmark 2015-2016” is the final outcome of a three-year project which has developed a full set of environmental-economic accounts for Denmark according to the principles of the international statistical standard System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Central Framework.Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester er ikke bare produkter, der er direkte miljøbeskyttende, men også produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug.Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP

Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP Temapublikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og inddrage miljøet.

Publikationen behandler de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.

Bag tallene

Otte fakta om Danmark og Tyskland

24. september 2021

Otte fakta om Danmark og Tyskland

Bruttonationalproduktet pr. indbygger er højere i Danmark, mens Tyskland har større drivhusgasudledning pr. person. Vi har samlet otte fakta om Danmark og Tyskland herunder.

Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

22. december 2020

Kapaciteten fra landvindmøller er størst mod vest

Med kun en enkelt udtagelse lå alle kommuner med størst kapacitet til at danne energi fra vindmøller på land i Jylland. Både i forhold til antal landvindmøller og den samlede kapacitet for vindmøllerne, er det Region Midtjylland, der ligger højest.

Nordsjælland sidder tungt på elbilerne - og til dels også firmabilerne

24. august 2020

Nordsjælland sidder tungt på elbilerne - og til dels også firmabilerne

Der er relativt mange elbiler med privat bruger i Nordsjælland efterfulgt af Byen København og Østsjælland, mens andelen i Jylland, Fyn og Bornholm ligger under landsgennemsnittet. Lignende tendens ses for firmabiler.

Danske virksomheder udleder mere CO2

18. maj 2020

Danske virksomheder udleder mere CO2

Efter flere års fald er CO2-udslippet fra danske virksomheder steget en anelse siden 2014. Store CO2-udledere som skibsfart, luftfart og glas- og betonindustri udleder mere CO2 end tidligere. Udslippet fra energiforsyning er til gengæld faldet væsentligt. Samlet set er de danske virksomheders CO2-udledninger steget mindre end deres produktion er steget. CO2-intensiteten, opgjort som ton CO2 pr. mio. kr. produktion, er derfor faldet for de danske virksomheder samlet set. Men for de enkelte brancher varierer billedet, flere brancher har haft en stigende CO2-intensitet.

Danmark producerer rekordmeget energi fra biomasse - og mere af det kommer fra importeret træ

15. november 2019

Danmark producerer rekordmeget energi fra biomasse - og mere af det kommer fra importeret træ

I 2018 producerede Danmark rekordmeget energi ved at afbrænde biomasse. En stadig mindre andel af brændslet kommer fra udnyttelse af biologiske affaldsprodukter, mens mere kommer fra importeret træ.

Højfrekvente data om danskernes elforbrug

Med de nye 'smart meters' kan man få data på danskernes elforbrug time for time.

Se faglig debat på Christiansborg 26. april 2017 om Danmarks grønne nationalregnskab

Se debatten

Præsentationer:

Cirkulær økonomi og det grønne nationalregnskab

Artikel fra håndbogen "Klimaledelse"

Kontakt

Ingeborg Vind