Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Mark Søndergaard
39 17 36 18

msg@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning efter skolestart

98 kommuner er inkluderet med oplysninger om børn og unge, mens 98 kommuner er inkluderet med oplysninger om ansatte. Præcisionen påvirkes af kommunernes registreringspraksis, som i flere tilfælde har vist sig at give forkerte registreringer af institutionernes pasningstilbud og lovgrundlag. Fejlregistreringen giver ikke systematiske fejl i opgørelsen. Præcisionen af antal ansatte i skolefritidsordninger påvirkes endvidere af at det ofte vurderes, hvor meget tid en ansat underviser i skolen i forhold til at passe børn i skolens fritidstilbud.

Samlet præcision

Statistikken bygger på administrative registerdata og dækker alle børn og unge indmeldt i offentlige daginstitutioner. Det vurderes usandsynligt at et større antal børn og unge eller ansatte ikke registreres i systemet, da registrering vedrørende forældrebetaling anvendes som del af den kommunale administration.

Den samlede præcision påvirkes dog af, hvorvidt børn og unge og ansatte i de administrative systemer registreres på det korrekte kontonummer. Det forekommer relativt ofte, at kommuner konterer institutioner forkert, og Danmarks Statistik har ikke altid mulighed for at opdage dette og foretage rettelser. Det vurderes, at disse fejl ikke giver systematiske fejl i opgørelsen.

Under fejlkontrol blev der foretaget sammenligninger af antallet af børn og unge med antallet af ansatte, samt sammenligninger af antallet af institutioner og ansatte. Under disse sammenligninger var der institutioner, som fx havde få eller ingen børn og unge pr. voksen og andre institutioner med over 80 børn og unge pr. voksne. Disse fejl er rettet i det omfang det har været muligt.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Datagrundlaget hviler på, at institutioner og kommuner registrerer deres ansatte og indmeldte børn og unge korrekt. Tilfældige fejl som fx forkerte angivne CPR numre kan medføre, at ansatte og børn og unge undervurderes, fordi Danmarks Statistik i databehandlingen fjerner dubletter og ikke-gyldige CPR numre. I tilfælde, hvor ansatte både er ansat til at arbejde i skolen og i SFO’en kan det være svært for en indberetter at vurdere, hvor meget tid den ansatte arbejder i skolen i forhold til SFO’en. Den samme usikkerhed er gældende for ledere og andre ansatte som både arbejder på en skole og på skolens SFO. Det vurderes at sådanne fejl er få og tilfældige og derfor ikke har systematisk effekt på opgørelserne. For skolefritidsordninger gælder, at der kan være en vis usikkerhed i opgørelsen af ansatte i de tilfælde, hvor de samme ansatte anvendes i både SFO og skolen.

Der er iagttaget væsentlig forøget datakvalitet fra 2015 til 2019. Det tilskrives primært øget dialog imellem Danmarks Statistik og dataleverandørerne, en øget fejlsøgningsindsats og mulighed for afklarende spørgsmål og justering af datagrundlaget fra 2017 og frem.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er medtaget 98 antal kommuner med indmeldte børn og unge i udgivelsen for 2018, hvilket er samme antal som i 2017. For ansatte i kommunale skolefritidsordninger er der medtaget 95 kommuner, hvilket er et kvalitetsløft i forhold til 2017, hvor 72 kommuner blev offentliggjort. Danmarks Statistik har foretaget fejlsøgning af oplysningerne fra IT-leverandørerne. Kriterierne for at en kommune kunne medtages i statistikken består af flere trin og er en samlet vurdering. Det er en kombination af den procentvisse afvigelse på relevante faktorer og andelen af børn og unge i forhold til ansatte i kommunerne, som afgør om Danmarks Statistik vurderer, at kvaliteten er tilstrækkelig til publicering. Det forekommer, at kommunerne får indberettet børn og unge med en forkert institutionskode i forældreopkrævningssystemerne. Dette drejer sig specielt for klubområdet, hvor en SFO-2 ordning kan blive forvekslet med en klub efter dagtilbudsloven. Sådanne fejl kan ikke altid opdages i fejlsøgningsprocessen. Specielt omkring ansatte er der en vis usikkerhed omkring fordelingen på de enkelte institutionstyper. Ikke alle sådanne fejl kan rettes, hvorfor sammenligning mellem kommunerne af forholdet mellem ansatte og børn og unge skal ske med varsomhed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres normalt kun endelige tal. Hvis det viser sig, at der har været fejlindberetninger mv. af en vis størrelse, så revideres tallene i Statistikbanken eventuelt. Der er i 2019 udgivelsen den 19 juni foretaget en revision af 2018 tallene. Det skyldes at der er fundet fejl i nogle indberetninger og sammentællingen af personale i udgivelsen i 2018.