Gå til sidens indhold

Byggeomkostningsindeks for boliger

Byggeomkostningsindekset for boliger viser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig i Danmark, og anvendes bl.a. til regulering af kontrakter. De primære brugere af indekset er byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, advokater, offentlige institutioner og EU.

Byggeomkostningsindekset er blevet udarbejdet fra 1. kvartal 2003 og afløser Reguleringsindekset for boligbyggeri.

Indhold

Byggeomkostningsindekset for boliger er en kvartalvis opgørelse af udviklingen i omkostningerne ved at opføre en bolig i Danmark. Indekset opgøres for henholdsvis enfamiliehuse og etageboliger, samt for boliger i alt, som er en sammenvejning af de to underliggende indeks. Indekset kan yderligere opdeles på otte faggrupper og seks bygningsdele, samt på materiale- og arbejdsomkostninger.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Grundlaget for beregningen af byggeomkostningsindekset for boliger er byggeregnskabet for tre konkrete boligbyggerier. Omkostningerne forbundet med opførelsen af de tre byggerier udgør vægtene i indekset, og anvendes til at sammenveje priserne for omkostningskomponenterne til det endelige byggeomkostningsindeks.

Til Byggeomkostningsindeks for boliger anvendes der primært prisdata, som allerede er indsamlet til andre statistikker i Danmarks Statistik. De validerede prisudviklinger aggregeres i et hierarkisk system, hvor de tillægges vægt efter deres betydning i det faktiske boligbyggeri.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Byggeomkostningsindekset for boliger bruges i særdeleshed til prisregulering af byggekontrakter og til at følge konjunkturudviklingen inden for boligbyggeriet. De primære brugere af indekset er byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, advokater, offentlige institutioner og EU.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Byggeomkostningsindeks for boliger har til formål at dække udviklingen i omkostningerne forbundet med det typiske boligbyggeri i Danmark. Byggeomkostningsindekset for boliger bygger derved i høj grad på antagelsen om, at de tre udvalgte byggerier som ligger til grund for beregningen af indekset, er repræsentative for det typiske boligbyggeri i Danmark. De konkrete byggerier er derfor udvalgt på baggrund af en analyse af det faktiske boligbyggeri i vægtreferenceperioden (senest 2015). Der findes ikke noget samlet mål for usikkerheden forbundet med prisudviklingen på de udvalgte materialer og arbejdskraft der indgår i beregningen af indekset, med denne vurderes ikke at være en kilde til væsentlig usikkerhed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvist ca. 60 dage efter kvartalets ophør. Dvs. primo marts (4. kvartal), primo juni (1. kvartal), primo september (2. kvartal) og primo december (3. kvartal). Årstal offentliggøres en gang årligt, i forbindelse med offentliggørelsen af tal for 4. kvartal. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Byggeomkostningsindeks for boliger følger de europæiske forordninger, og er derved sammenligneligt med de europæiske landes Construction Costs for Residential Buildings indberettet til Eurostat. Indekset kan desuden kædes med det tidligere byggeomkostningsindeks for boliger (2003=100) og Reguleringsindekset, der går tilbage til 1987. Historisk har man opgjort byggeomkostninger siden 1920'erne, men disse er ikke direkte sammenlignelige med nutidens byggeomkostningsindeks for boliger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Byggeomkostningsindeks for boliger. Derudover indgår tallene i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der kan endvidere abonneres på fremsendelse af postkort pr. e-mail. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed