Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
André Pedersen Ystehede
39 17 31 63

apy@dst.dk

Hent som PDF

Byggeomkostningsindeks for boliger

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Byggeomkostningsindeks for boliger. Derudover indgår tallene i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Der kan endvidere abonneres på fremsendelse af postkort pr. e-mail. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik for Byggeomkostningsindeks for boliger.

Publikationer

Statistikken indgår i årspublikationerne: Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Byggeomkostningsindeks for boliger i følgende tabeller:

  • BYG42: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art, enhed og tid (kvartal)
  • BYG52: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks, art, enhed og tid (år)

Historiske serier findes i følgende tabeller:

  • BYG4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art (1986K4-2015K4)
  • BYG5: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art (1987-2015)

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet opbevares i registerform. Systemet til beregning af indeksene er opbygget, så det er muligt at skræddersy specialindeks efter brugerens behov. Grundstrukturen i systemet er SfB-Bygningsdeltavle, som er et internationalt anerkendt klassifikationssystem, der inddeler byggeriet i mindre bygningsdele- og konstruktioner. Inden for tavlens rammer er der rige muligheder for at skræddersy specialindeks. Det kan fx være:

  • Indeks for en særlig bygningsdel
  • Indeks for et enkelt af de tre byggerier
  • Etablering af selvstændige indeks for andre bygningstyper end boliger, fx kontorbygninger og uddannelsesbygninger

Anden tilgængelighed

Byggeomkostningsindeks for boliger leveres kvartalsvist til Eurostat i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik og Kf 588/2001.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Byggeomkostningsindeks for boliger offentliggøres udelukkende aggregerede indeks, hvorfor diskretionering ikke er relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

En nærmere metodebeskrivelse findes i: Bygge- og boligforhold, 2003:33 (Statistiske Efterretninger), Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvartal 2003 og Indeksberegninger i Danmarks Statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.