Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Passager- og færgefart i danske havne

Statistikken over passager- og færgefart i danske havne er månedlige og årlige opgørelser af person- og godstransport med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn.

Statistikkens vigtigste variable er: Antal ture, overførte passagerer og køretøjer, lastbilgods og andet gods.

Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder månedlige og årlige opgørelser om person- og godstransporten med færger og passagerskibe mellem to danske havne eller mellem en dansk og en udenlandsk havn.

Statistikken omfatter de ruter, som har et transportarbejde på mindst 100.000 personkm, dvs. summen af tilbagelagt distance for alle passagerer (distance gange antal passagerer) eller 10.000 bilkm, dvs. summen af tilbagelagt distance for alle medbragte køretøjer (distance gange antal køretøjer) om året. Opgørelsen dækker derfor ikke en del småfærger og mindre skibe, der sejler i kortere overfarter og hovedsageligt befordrer passagerer og gods til småøer mv.

Statistikkens vigtigste variable er: Antal ture, overførte passagerer og køretøjer, lastbilgods og andet gods.

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Færgefart.

Begreber og definitioner

Bilkm: Bilkm er det samlede antal kilometer samtlige overførte køretøjer er blevet fragtet, dvs. 1 bil på en 20 km lang rute er 20 bilkm og to biler på ruten bliver 40 bilkm.

Dobbelttur: En dobbelttur er turen frem og tilbage til udgangspunktet.

Færgegods: Færgegods er gods, der transporteres med en færge - enten ombord på en anden transportenhed, fx. lastvogn, sættevogn eller togvogn eller som stykgods.

Persontransportarbejde (personkm): Persontransportarbejde er et mål for arbejdet forbundet med transporten af passagererne. Det beregnes som antal passagerer gange km og enheden er personkm.

Transportarbejde (tonkm): Transportarbejde eller godstransportarbejde er et mål for arbejdet forbundet med transporten af godset. Det beregnes som godsets vægt gange km og enheden er tonkm.

Enheder

Offentliggørelsesenheden er færgerute.

Population

Person og godstransport med passager- og færgeruter, der sejler på danske havne

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker for de årlige opgørelser perioden fra 1990 og frem, mens de månedlige opgørelser dækker perioden fra år 2000 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Passagerer, biler, lastbiler, busser etc. i tusinder.
  • Gods i 1.000 ton.
  • Persontransportarbejde i 1.000 passagerkm.

Referencetid

Referencetiden er kalenderår eller kalendermåned.

Hyppighed

Kvartalsvis og årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i §8, stk.1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Rådets direktiv 2009/42/EF af 6.maj 2009 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen.

Indberetningsbyrde

Respondentbyrden for 2013 er opgjort til 141.000 kr. målt i 2004-priser.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.