Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Heidi Sørensen
39 17 35 62

hsn@dst.dk

Hent som PDF

Passager- og færgefart i danske havne

Data til denne statistik indsamles månedligt fra passager- og færgerederier ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Statistikken dækker alle færgeselskaber med gods eller passagertrafik, der sejler til eller fra Danmark.

Svarraten er 100 pct.

Data kontrolleres automatisk/manuelt i forbindelse med indsamlingen og ved usædvanligt store udsving eller manglende udfyldelse genkontaktes indberetter. For enkelte ruteoperatører imputeres den samlede godsmængde i ton baseret på de overførte lastvogne. De validerede mikrodata aggregeres herefter med henblik på at undersøge for større udsving.

Kilder

Månedlige indberetninger fra passager- og færgerederier af overførte køretøjer, passagerer og gods, se evt. statistikkens oplysningsside.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt og offentliggøres kvartalsvis sammen med Skibsfarten på større havne.

Indsamlingsmetode

Data indsamles via et webspørgeskema på indberetningsportalen Virk Inberet, som er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige.

Datavalidering

Data valideres i forhold til tidligere indberetninger på mikro- og makroniveau. På mikroniveau sammenholdes den enkelte indberetters oplysninger med tidligere indberettede perioder og større udsving (skønsmæssigt) resulterer i en fornyet kontakt til indberetter for at afdække årsagen til udsvingene. Tilsvarende analyse foretages på den aggregerede statistik med henblik på at forklare større udsving.

Typiske afvigelser af fejlagtig karakter består i fejlindtastninger og ændringer i indberetters datakilder og metode. I sidstnævnte tilfælde vurderes sammen med indberetter om ændringen er mere retvisende og i givet fald forsøges indhentet reviderede data for så lang en periode som muligt.

De mest hyppige forklaringer er dog naturlige udsving i trafikken, som ikke afstedkommer ændringer i indberetningerne.

Databehandling

Den primære databehandling består af datavalideringen, jf. dette.

Der forekommer ikke bortfald, da der altid er 100 pct. svarrate i de offentliggjorte tal og som følge heraf foretages ikke korrektion for bortfald.

Der foretages i visse tilfælde imputering af den samlede godsmængde i ton baseret på de overførte lastvogne, idet der ikke indsamles oplysninger om overført vægt hos alle ruteoperatører.

De allermindste færgeruter indgår ikke i statistikken. Deres andel af den samlede transport af passagerer og gods vurderes at udgøre mindre end 2 pct. af totalen og der opregnes ikke for disse i den endelige statistik.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner.