Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Jonas Ellemand
39 17 33 43

joe@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikken er en årlig opgørelse af underretninger om udsatte børn og unge under 18 år i kommunerne. Statistikken indeholder dato for underretningen, underretterens relation til barnet (hvem underretter) og årsagen/baggrunden for underretningen (hvad underrettes der om), antal underretninger, barnets alder og køn samt administrationskommune. Underretninger om ufødte registreres som knyttet til den vordende mor i registret, men opgøres som ufødt i den årlige statistik. Statistikken formidles i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik.

Indholdsbeskrivelse

En underretning udtrykker en bekymring for et barns trivsel og udvikling. Alle har pligt til at underrette kommunen ved bekymring, hvorefter kommunen beslutter hvordan og om der ydes støtte til barnet. En underretning afspejler det enkelte menneskes tolerance for tegn hos barnet, der kan give bekymring, men i princippet skal enhver bekymring underrettes af hensyn til barnet tarv. Formålet med underretningen er hurtigst muligt at kunne sætte ind med støtte til barnet inden problemet vokser.

En underretning afspejler det enkelte menneskes tolerance for de tegn hos barnet, der kan give bekymring. Derfor er underretninger i nogen grad personafhængig. Der vil variere, hvad der i den konkrete situation giver anledning til en underretning, og det kan give anledning til bias, men er et grundvilkår for underretninger. Forskelle blandt underrettere ift. hvad, der udløser en underretning giver anledning til tilfældig usikkerhed, men kan også give anledning til systematisk usikkerhed, hvis grupper af underrettere (fx på en institution eller i en kommune) oparbejder en fælles, men afvigende forståelse af, hvad bør give anledning til en underretning.

Statistikken udgives årligt som 3 statistikbanktabeller, et register til forskning og en Nyt fra Danmarks statistik artikel.

Statistikbankstabellerne indeholder oplysninger om antallet af årlige underretninger, antallet af børn der underrettes om og antallet af årsager til underretninger fordelt på hvilken kommune, der har modtaget underretningen, hvem der har foretaget underretningen og barnet eller den unges alder og køn.

Registret indeholder samme oplysninger på individ-niveau. For underretninger om ufødte børn indgår oplysninger om den vordende mor i registret. Variable og værdisæt er beskrevet i statistikdokumentationssystemet Times.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er fordelt på kommuner, køn, hvem der har foretaget underretningen, barnet/den unges alder (ultimo året), hvor mange underretninger barnet/den unge har modtaget i året og årsagen til underretningen. Aldersintervallerne i statistikbanktabellerne for antallet af underretninger (UND1) og antal børn, der bliver underrettet om (UND2), anvender 1 års intervaller, mens tabellen med årsager (UND3) anvender 5 års intervaller.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Handlekommune: Den kommune, der modtager underretningen og som skal træffer afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal ske som opfølgning på underretningen.

Underretning: Det skriftlige dokument som en borger sender til kommunen, og som omhandler borgerens bekymring omkring et barn 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling.

Enheder

Underretninger, der udtrykker bekymring omkring et barn 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling.

Population

Underretninger, der udtrykker bekymringer i relation til et barn 0-17 år eller ufødt, modtaget af kommunerne.

Geografisk dækning

Alle Danmarks kommuner (eksklusiv Grønland og Færøerne)

Tidsperiode

2015 -

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik

Måleenhed

Antal

Referencetid

01-01-2019 til 31-12-2019

Hyppighed

Årlig

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles af Danmarks Statistik med hjemmel i §6 i Lov om Danmarks Statistik. Kommunerne registrerer underretninger efter §§ 152, 153 og 154 i Serviceloven. Indberetning og indsamling af data reguleres i Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på kommunernes administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik. Kommunerne oplever en arbejdsbyrde forbundet med den årlige validering af data.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden om udsatte børn og unge.