Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Jonas Ellemand
39 17 33 43

joe@dst.dk

Hent som PDF

Underretninger om udsatte børn og unge

Statistikkens usikkerhed er lav. Bortfald og målefejl medfører typisk kun lidt bias ved udgivelse.

Statistikken er pålidelig. De årlige genudgivelser af foregående år består hovedsageligt af mindre rettelser af bortfald og målefejl og forandrer ikke det samlede billede.

Samlet præcision

Den totale usikkerhed er lav.

Ved udgivelse findes typisk mindre bortfalds- og målefejl for enkelte kommuners indberetninger, men disse rettes oftest ved efterfølge udgivelse og opfølgning på validering.

Gengangere var et problem før 2017, men indskærpet registreringspraksis forventes at have løst problemet.

Det store antal underretningsårsagskategorier medfører risiko for underestimering af underretningsårsagerne og forskelle i lokal registreringspraksis.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøveusikkerheden er nul, da der er tale om en totaltælling.

Anden usikkerhed

Alle 98 kommuners indberetninger indgår i populationen, men underretninger indberettet til Ankestyrelsen indgår ikke.

Før 2017 har mellemkommunale underretninger medført nogle gengangere.

Det relativt store antal underretninger giver en risiko for manglende indberetninger, men med den mere intensive validering vurderes usikkerheden til at være lille.

Det store antal underretningsårsagskategorier kan give anledning til både underestimering af antallet af årsager og lokal variation i fortolkning, og dermed svækket sammenlignelighed.

I 2019 er det konstateret, at i hvert fald en kommune alene har registreret 1 underretningsårsag pr. underretning og det medfører underestimering af antallet af underretningsårsager.

I 2019 er det konstateret, at underretninger fra Læsø fra 2016-2018 er opgjort som underretninger fra Frederikshavn. Der er tale om få underretninger, og fejlen vil blive rettet til udgivelsen i 2021.

Antallet af underretninger i Ikast-Brande Kommune for 2017 er overestimeret.

Mellemkommunale underretninger har tidligere medført dobbeltgængere pga. forkert registreringspraksis, men problemet vurderes at være løst efter 2017.

For 2017-2018 har Aalborg kommune af IT-tekniske årsager ikke kunne godkende indberettet data. Tallenene kan således være over- eller undestimeret.

For 2018 har Gribskov, Horsens og Sønderborg kommune har ikke godkendt indberetninger for 2018. For både Gribskov og Sønderborg er tallene underestimeret. For Horsens kan tallene være over- eller underestimeret.

I 2019 er Danmarks Statistik blevet opmærksom på, at i hvert fald en kommune (Randers kommune) registrerer underretninger i 2 forskellige afdelinger og kun har indberettet underretninger fra en af disse i hele indsamlingsperioden. Antallet af underretninger for Randers kommune er derfor underestimeret som følger: 2016: 41, 2017: 19, 2018: 32, 2019: 39.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den årlige udgivelse af underretningsstatistikken senest 9 måneder efter referenceperiodens afslutning sikrer brugerne aktuel viden om de kommunale underretninger og dermed et billede af omfanget og karakteren af problemer med børn og unge med behov for støtte.

Antallet af underretninger og antallet af børn, der bliver underrettet om er mere præcise end antallet af årsager til underretningerne. Det skyldes kombinationen af, at en underretning har mindst 1, men kan have flere årsager, at der er mange (16) mulige underretningskategorier og at der er risiko for forskellig lokal fortolkning af de mange muligheder.

Den årlige valideringsproces med kommunerne sikrer præcise tal, men giver også anledning til mindre udsving, når der ved genudgivelse af tidligere års ikke godkendte data er bliver rettet op på problemer med datakvaliteten. Samlet betragtet er der dog tale om små udsving, hvorfor statistikken er pålidelig. Det gælder særligt for kommuner, der ikke lykkedes med indberetning til udgivelse, som efterfølgende til næste udgivelse får indberettet data. For 2019 har alle kommuner godkendt data. Den gradvise forbedring af datakvaliteten medfører, at sammenligninger mellem de tidligste og de seneste år er mindre retvisende end sammenligning mellem 2 på hinanden følgende år, men overordnet set er statistikken sammenlignelig over tid.

Opdelingen i statistikbankstabellerne UND1 (hvor mange underretninger?), UND2 (hvor mange børn?) og UND3 (hvor mange årsager?) giver brugerne mulighed for at besvare relevante spørgsmål om udsatte børn og unge. Udgivelsen af en Nyt-artikel om underretninger, statistikbanktabellerne UND1, UND2 og UND3 og denne dokumentation gør statistikken tilgængelig for brugerne. Registeret giver forskere mulighed for at undersøge mere komplicerede spørgsmål, både om underretningerne og om sammenhænge mellem underretninger og andre forhold.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ved hver statistikudgivelse nyudgives statistikken for sidste år, mens de 2 foregående år genudgives med rettelser indberettet siden sidste udgivelse. Fx udgives i kalenderåret 2020 data for tællingsåret 2019 og revideret data for 2018 og 2017. Data betragtes som udgangspunkt som endeligt 3 år efter udgivelse.

Ved udgivelsen i kalenderåret 2019 havde Horsens kommune kun indberettet data for en del af 2018, men dette rettes ved genudgivelsen af data for 2018 i kalenderåret 2020.