Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens køb af varer og tjenester

Oplysningerne omfatter køb af råvarer, komponenter, hjælpestoffer, emballage og tjenester, uanset om de er importeret eller købt på hjemmemarkedet.

Statistikken offentliggøres fordelt på branchegrupper i industrien, samt på detaljerede kategorier af varer, emballage og tjenester.

Indsamling af data til statistikken for 2020 har delvis været påvirket af COVID-19 situationen. Det vurderes dog, at det samlede billede ikke har påvirket indsamlingen i noget stort omfang.

Indholdsbeskrivelse

Oplysningerne omfatter køb af råvarer, komponenter, hjælpestoffer, emballage og tjenester, uanset om de er importeret eller købt på hjemmemarkedet. Industriens køb af varer og tjenester giver derved en mere detaljeret opdeling af Regnskabsstatistikkens post Vareforbrug, køb af lønarbejde mv. Statistikken omfatter ikke køb af kapitalapparat (maskiner etc.) og energi (elektricitet, brændsel, fjernvarme).

Statistikken offentliggøres fordelt på branchegrupper i industrien.

Grupperinger og klassifikationer

Branchegrupperingen er baseret på Dansk Branchekode 2007. Denne danske brancheklassifikation bygger på den europæiske brancheklassifikation NACE rev. 2.

Varegrupperingen er baseret på EU's varenomenklatur, den Kombinerede Nomenklatur. De første fire cifre er derfor identiske med varegruppering i Industriens salg af varer og Udenrigshandel med varer. Varekoderne findes på her.

Sektordækning

Råstofindvinding og industri (fremstillingsvirksomhed), svarende til gruppe B og C i Dansk Branchekode 2007.

Begreber og definitioner

Tjenester: Tjenester omfatter køb hos andre virksomheder af tjenester (serviceydelser) som fx advokatbistand, revision, konsulentydelser, rengøring, vagt, transport, forsikring mm. Køb af lønarbejde er dog ikke omfattet, ligesom vikarbistand heller ikke er.

Varer: Varer omfatter råvarer, komponenter, dele og hjælpestoffer der bruges i produktionen.

Enheder

Statistikkens observationsenhed er den økonomiske enhed, i praksis svarer det normalt til den juridiske enhed defineret med CVR-nummeret.

Population

Statistikkens population er alle økonomiske enheder inden for industri og råstofindvinding med mindst 50 ansatte (generelt cut-off).

Geografisk dækning

Statistikken dækker virksomheder i Danmark. Deres samlede køb af varer og tjenester er medtaget, uanset om der er tale om import eller køb i Danmark.

Tidsperiode

2002-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Købsværdier indsamles og offentliggøres i 1000 kr. i Statistikbanken.

Referencetid

Virksomhederne indberetter til statistikken på baggrund af deres regnskabssystem og følger derfor virksomhedens regnskabsår. For virksomheder med forskudt regnskabsår i forhold til kalenderåret medtages regnskabsår med afslutning til og med 30. april året efter i det pågældende statistikår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §8, stk.1.

Nødvendig af hensyn til beregningerne i Nationalregnskabet i henhold til Rådsforordning 2223/96.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er opgjort til 2.114.000 kr. i 2005.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.