Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens køb af varer og tjenester

Statistikken offentliggøres i statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen særskilt NYT-udgivelse for denne statistik.

Publikationer

Ingen.

Statistikbanken

De relevante tabeller i Statistikbanken findes her.

Adgang til mikrodata

Mikrodata fra statistikken stilles til rådighed gennem Danmarks Statistiks forskerordning. Datasættet hedder VARK.

Anden tilgængelighed

Årlig leverance til Nationalregnskabet.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortroligshedspolitik følges, efter de principper der er beskrevet for Industriens salg af varer.

Diskretionering og databehandling

Branchegrupperingen er aggregeret, så der ikke er problemer med datafortrolighed. For varekoder der skal diskretioneres udelades værdien.

Reference til metodedokumenter

Variablene er dokumenteret i TIMES.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.