Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Statistikkens samlede præcision anses for værende god eftersom der hvert år indsamles mere end 1.400 priser på faktiske opførte enfamiliehuse ud af de 4.600 enfamiliehuse der opføres i alt om året (2015-2018). Stikprøven vælges efter "top-down" princippet, dvs. virksomheder med de største omsætninger udtrækkes til stikprøven for derved at få størst mulig dækning ved færrest muligt antal indberettere. Bortfaldet i statistikken er mindre end 1 pct. og udgør derfor ikke en væsentlig fejlkilde.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på omkring 1.400 prisindberetninger om året, hvilket udgør omkring 30 pct. af antallet af nyopførte enfamiliehuse om året i perioden 2015-2018.

Indberetningerne kommer fra et mindre antal typehusfirmaer som specialiserer sig i byggeri af enfamiliehuse. Disse specialiserede typehusfirmaer kommer således til at repræsentere al nybyggeri af enfamiliehuse uanset om der er tale om standardbyggeri (typehuse) eller byggeri af unikaboliger. På trods af dette vurderes præcisionen at være acceptabel da beregningen af prisudviklingen for enfamiliehuse sker ved anvendelse af en hedonisk regression, hvor der kun er et begrænset antal oplysninger om det enkelte byggeri tilgængeligt. De oplysninger der skulle anvendes for at kunne differentiere mellem unikaboliger og standardboliger er ikke tilgængelige og en blanding af priser for byggeri af unikaboliger og priser for byggeri af standardboliger ville derfor kunne medfører en større usikkerhed til tallene.

Der kan opstå fejl ved typehusfirmaernes indberetninger af priser og tilsvarende kan der være fejl i oplysningerne i de administrative registre. Der undersøges for dette ved modtagelse af data ved gennemførelse af en række logiske test.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøven vælges så der opnås stor en omsætningsdækning som muligt, med færrest muligt antal virksomheder. Det er ikke muligt at beregne et samlet mål for stikprøveusikkerheden, men det antages, at prisudviklingen i stikprøven udtrykker prisudviklingen i populationen. Det årlige bortfald er minimalt og anses derfor ikke for at være en væsentlig fejlkilde

Anden usikkerhed

Prisudviklingen beregnes på baggund af en hedonisk regression. I denne tages der hensyn nogle, men ikke alle karakteristika, som kan have betydning for prisen på byggeri af et nyt enfamiliehus. De karakteristika der tages med i beregningen er følgende:

  • Arealoplysninger (bolig, udestue, kælder, carport/garage, tagetage)
  • Tagkonstruktion
  • Antal værelser
  • Antal toiletter
  • Antal etager
  • Geografi
  • Typehusfirma

Oplysninger om kvalitet (fx. marmor kontra fliser eller eksklusive køkkenmoduler kontra standardløsning) kan ikke hentes fra administrative registre og det ville derfor være typehusfirmaerne der skulle give disse oplysninger for hvert enkelt gennemførte byggeprojekt. Dette ville være en voldsom byrde at pålægge det enkelte firma, hvorfor den slags oplysninger ikke inddrages i beregningerne. Dermed introduceres også en usikkerhed da en prisudvikling kan dække over ændringer i kvaliteten. Det antages dog at kvaliteten på typehuse bygget i to på hinanden følgende kvartaler har en gennemsnitlig ens kvalitet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

I de første fire år (2015-2018) af statistikken er der blevet bygget omkring 4.600 enfamiliehuse om året i Danmark. Beregningen af indekset for prisudviklingen for nybyggeri af enfamiliehuse er baseret på indberettede priser for omkring 1.400 af disse opførte enfamiliehuse, hvert år. Disse priser kobles sammen med oplysninger fra BBR om fx. areal, antal toiletter og tagbeklædning. Beregningen sker ved anvendelse af en hedonisk regression - en af Eurostat anbefalet metode til beregning af prisindeks uhomogene produkter/tjenesteydelser.

En samlet kvalitetsvurdering hviler på en kombination af omsætningsdækning, antal virksomheder og priser i stikprøven samt kvaliteten af de indsamlede priser og de tilkoblede oplysninger fra BBR.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken revideres ikke løbende.