Gå til sidens indhold

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Sigrid Krogstrup Jensen
39 17 34 56

sij@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Formålet med statistikken, Producentprisindeks for byggeri af boliger er at belyse udviklingen i producenternes priser på nybyggeri af boliger. Dvs. priserne på nybyggede boliger inkl. producenternes direkte byggeomkostninger og profit og eksklusiv omkostninger til grunden, skatter og afgifter, samt yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til opførelsen af boligen. Statistikken kan anvendes i forbindelse med analyser af prisudviklingen i bygge- og anlægsbranchen. Statistikken er udarbejdet siden 2019 med tal for 2015 og frem.

Indhold

Producentprisindeks for boliger er en kvartalsvis opgørelse af prisudviklingen på opførelsen af boliger i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion der foregår mellem bygherre og entreprenøren. Indekset belyser udviklingen i priser for opførelse af typehuse(enfamiliehuse), hvilket vil sige udviklingen i den pris en husholdning eller invester skal betale et typehusfirma for opførelsen af et enfamiliehus.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles kvartalsvist ca. 350 priser fra udvalgte typehusfirmaer i Danmark. Priser og adresser indsamles via Virk.dk ved en Excel upload-løsning. De indsamlede data beriges med en række relevante oplysninger fra BBR om fx areal, antal badeværelser, etager og tagbeklædning. Indekset beregnes ved at modellere prisen på et nybygget enfamiliehus som en funktion af husets karakteristika - en såkaldt hedonisk regression. Karakteristikaerne er fx oplysninger om areal, udestue, kælder, antalværelser, toiletter, etager, geografi og typehusfirmaet, der har opført boligen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Herudover anvendes indeksene ved udarbejdelsen af nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Da stikprøven ikke er simpelt tilfældigt, kan der ikke gives et mål for usikkerhed. Samlet set vurderes stikprøven at være dækkende således, at prisudviklingen i stikprøven korrekt afspejler prisudviklingen i population. Få priser medtages ikke i beregningen af indekset, da de tilhørende oplysninger i Bygnings- og boligregistret ikke er tilgængelige inden offentliggørelsen. Der er ikke konstateret systematik i dette beskedne bortfald. Den manuelle fejlsøgning af data er meget grundig og har til formål af afhjælpe evt. dæknings- og målefejl. Statistikken revideres ikke.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 3-4 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken findes med en tidsserie fra 2015.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for byggeri og anlæg. En gang årligt (april) udgives en Nyt fra Danmarks Statistik om producentpriser for byggeri og anlæg, som pt. omfatter prisudviklingen for byggeri af enfamiliehuse og prisudviklingen for renovering og vedligeholdelse. Se mere på emnesiden for Erhvervslivets priser.

Læs mere om tilgængelighed